Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.5.187

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 288
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje;
§  1. Udziela się zgody Bankowi Przemysłowo-Handlowemu SA na rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego o zawodowe doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.
§  2. Zmienia się decyzję Nr KPW-ZDM-7/91 z dnia 19 lipca 1991 r. zezwalającą Bankowi Przemysłowo-Handlowemu SA na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego w taki sposób, że w pkt. I dodaje się ppkt 4 w brzmieniu: "zawodowe doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi".
§  3. Zobowiązuje się Bank Przemysłowo-Handlowy SA do prowadzenia działalności w zakresie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi na podstawie załączonych do wniosku:
- Regulaminu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BPH SA,
- Instrukcji kontroli przepływu i uniemożliwienia wykorzystywania informacji poufnych w Biurze Maklerskim BPH SA.
§  4. Każdorazowa zmiana regulaminów, o których mowa w § 3 wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.