Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.264

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 419
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 7 sierpnia 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na pośredniczenie w zakresie promocji i oferowania usług zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Wielkopolskiemu Bankowi Kredytowemu SA zezwolenia na pośredniczenie w imieniu WBK AIB Asset Management SA w zakresie promocji i oferowania usług zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie świadczonych przez WBK AIB Asset Management SA, zgodnie z załączoną do wniosku "Umową o współpracy pomiędzy WBK AIB Asset Management SA i Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.