Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.10.367

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 587
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 14 października 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na nabywanie w imieniu klienta papierów wartościowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody ProCapital SA na nabywanie w imieniu klienta papierów wartościowych oferowanych w publicznym obrocie pierwotnym i w pierwszej ofercie publicznej na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa, zgodnie z załączonym do wniosku wzorem "Umowy o pośredniczenie w nabywaniu akcji oferowanych w publicznym obrocie pierwotnym i w pierwszej ofercie publicznej".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.