Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.9.308

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 498
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 4 września 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót prawami poboru akcji serii D spółki PAGED SA

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Polskiemu Bankowi Rozwoju SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na organizowanie w wydzielonym biurze maklerskim wtórnego publicznego obrotu prawami poboru akcji na okaziciela serii D spółki PAGED SA z siedzibą w Warszawie przysługujących posiadaczom akcji imiennych serii A i akcji imiennych serii B tej spółki.

Działalność będąca przedmiotem zezwolenia powinna być prowadzona zgodnie z załączonym do wniosku "Regulaminem wtórnego obrotu prawami poboru akcji serii D spółki PAGED SA w Warszawie" (znak pisma RMS/6809/97).

§  2. Zezwolenie zostaje udzielone do 31 października 1997 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.