Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.395

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 626
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 30 października 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót obligacjami Skarbu Państwa

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Societe Generale Securities Polska SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na pośrednictwo we wtórnym międzybankowym obrocie pakietami obligacji Skarbu Państwa o wartości powyżej 1 mln zł.
§  2. Zezwolenie zostaje udzielone na okres 5 lat.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.