Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.5.182

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 283
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami spółki KGHM Polska Miedź SA

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zezwolenia Wielkopolskiemu Bankowi Kredytowemu SA z siedzibą w Poznaniu na organizowanie w wydzielonym biurze maklerskim wtórnego publicznego obrotu akcjami spółki KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie, gdy jedną ze stron transakcji będzie Citibank N.A. z siedzibą na 111 Wall Street New York 10043 - USA, a transakcje będą dokonywane w celu wyemitowania lub umorzenia Globalnych Kwitów Depozytowych (Global Depositary Receipt - GDR). Obrót akcjami spółki KGHM Polska Miedź SA może być organizowany pod warunkiem, że na rachunku papierów wartościowych Citibank N.A. prowadzonym przez Citibank SA z siedzibą w Warszawie nie zostanie zarejestrowana większa liczba akcji niż 26% wszystkich akcji KGHM Polska Miedź SA wyemitowanych do dnia 5 czerwca 1997 r.
§  2. Zezwolenie zostaje udzielone na okres trzech lat.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.