Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.13.467

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 734
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 18 grudnia 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami spółki Powszechny Bank Kredytowy SA

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zezwolenia Bankowi Rozwoju Eksportu SA na prowadzenie w ramach wydzielonej działalności maklerskiej wtórnego publicznego obrotu akcjami zwykłymi na okaziciela serii A spółki Powszechny Bank Kredytowy SA z siedzibą w Warszawie w liczbie 3 240 000 (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy) pomiędzy Skarbem Państwa a pracownikami spółki Powszechny Bank Kredytowy SA uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia akcji spółki Powszechny Bank Kredytowy SA, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
§  2. Zezwolenie zostaje udzielone na okres od dnia 8 stycznia 1998 r. do dnia 8 lipca 1998 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.