Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.317

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 509
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 września 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami spółki Optimus SA

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Bankowi Polska Kasa Opieki SA - Grupa PeKaO SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na organizowanie w wydzielonym biurze maklerskim wtórnego publicznego obrotu akcjami spółki Optimus SA, gdy jedną ze stron transakcji będzie The Bank of New York z siedzibą na 101 Barclay Street New York 10286 - USA, a transakcje będą dokonywane w celu wyemitowania lub umorzenia Globalnych Kwitów Depozytowych (Global Depositary Receipt -GDR).

Obrót akcjami spółki Optimus SA może być organizowany pod warunkiem, że na rachunku papierów wartościowych The Bank of New York prowadzonym przez Bank Polska Kasa Opieki SA - Grupa PeKaO SA nie zostanie zarejestrowana większa liczba akcji niż 17,3% wszystkich akcji spółki Optimus SA wyemitowanych do dnia 10 września 1997 r.

§  2. Zezwolenie zostaje udzielone na okres trzech lat.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.