Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.7.248

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 397
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 17 lipca 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami spółki CELULOZA SA

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zezwolenia Bankowi Handlowemu w Warszawie SA na organizowanie w wydzielonym biurze maklerskim wtórnego publicznego obrotu akcjami spółki Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu "Celuloza" SA w liczbie 32 500 000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk.
§  2. Zezwolenie zostaje udzielone w celu dokonania następujących transakcji:
1. pomiędzy Skarbem Państwa, jako sprzedającym i Framondi N.V., jako kupującym 32 500 000 akcji spółki CELULOZA SA,
2. pomiędzy Framondi N.V., jako sprzedającym i Bankiem Handlowym w Warszawie SA lub podmiotem od niego zależnym, jako kupującym 2 500 000 akcji spółki CELULOZA SA,
3. pomiędzy Framondi N.V., jako sprzedającym i Lasami Państwowymi, jako kupującym akcje spółki CELULOZA SA w liczbie, której wartość będzie stanowiła równowartość 1.000.000 zł.
§  3. Zezwolenie zostaje udzielone do dnia 31 października 1997 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.