Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.7.247

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 396
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 17 lipca 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Bankowi Handlowemu w Warszawie SA zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA z siedzibą w Kruszwicy w liczbie 2 640 000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A oraz w liczbie 384 420 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela pomiędzy Skarbem Państwa, jako sprzedającym i Cereol Holding BV z siedzibą w Utrechcie, jako kupującym.
§  2. Cena, po której zostanie zawarta transakcja przedmiotowymi akcjami powinna stanowić równowartość 11,21 USD przeliczonej według kursu sprzedaży USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży akcji.
§  3. Zezwolenie zostaje udzielone do dnia 31 sierpnia 1997 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.