Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.5.106

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 czerwca 2000 r.

UCHWAŁA Nr 232
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na przenoszenie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu poza rynkiem regulowanym

Na podstawie art. 94 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 93 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się The Bank of New York z siedzibą w Nowym Jorku, zezwolenia na przenoszenie poza rynkiem regulowanym akcji spółki Bank Handlowy w Warszawie SA (zwanej dalej spółką) w związku z emisją lub umarzaniem Globalnych Kwitów Depozytowych, zgodnie z umową depozytową zawartą ze spółką w dniu 24 czerwca 1997 r., pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715).
§  2. Zobowiązuje się The Bank of New York do stosowania procedur zapewniających utrzymanie liczby akcji spółki, w oparciu o które mogą zostać wyemitowane Globalne Kwity Depozytowe, na poziomie nie wyższym niż 30% wszystkich akcji spółki wyemitowanych do dnia 7 maja 1997 r., poprzez kontrolę liczby ww. akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla The Bank of New York przez Bank Handlowy w Warszawie SA.
§  3. Zobowiązuje się The Bank of New York do podania do publicznej wiadomości, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania decyzji, w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, informacji obejmujących:
1) nazwę (firmę) i siedzibę spółki,
2) datę zawarcia umowy depozytowej,
3) liczbę akcji mających być podstawą emisji kwitów depozytowych wraz ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie akcji spółki oraz procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,
4) miejsce kwotowania kwitów depozytowych,
5) rodzaj programu kwitów depozytowych.
§  4. Zezwolenia udziela się na okres 3 lat.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.