Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.7.112

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 1999 r.

UCHWAŁA Nr 183
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 5 marca 1999 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się spółce Holding Wronki SA z siedzibą we Wronkach, zezwolenia na nabycie, poza rynkiem regulowanym, 600 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki Amica Wronki SA od Marii Rożynek zamieszkałej we Wronkach.
§  2.
1. Zobowiązuje się spółkę Holding Wronki SA do podania warunków transakcji do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej dokonaniu, przez ogłoszenie ich w co najmniej dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Treść ogłoszenia powinna uwzględniać następujące informacje: datę dokonania transakcji, określenie stron transakcji, oznaczenie emitenta przedmiotowych akcji, ilość przedmiotowych akcji, cenę jednostkową akcji i łączną wartość przeniesionych akcji.
2. Zobowiązuje się spółkę Holding Wronki SA do niezwłocznego poinformowania Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o sposobie i terminie wykonania obowiązku, o którym mowa w ustępie 1.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.