Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.6.146

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 2000 r.

UCHWAŁA Nr 336
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu

Na podstawie art. 92 w zw. z art. 91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Kredyt Bankowi SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu akcjami imiennymi uprzywilejowanymi serii A spółki Unimil SA z siedzibą w Dobczycach.
§  2. Zobowiązuje się Kredyt Bank SA do prowadzenia wtórnego obrotu akcjami, o których mowa w § 1 zgodnie z "Regulaminem prowadzenia obrotu akcjami imiennymi serii A Unimil SA niebędącymi przedmiotem obrotu na rynku regulowanym", stanowiącym załącznik do wniosku Kredyt Banku SA z dnia 12 maja 2000 r.
§  3. Zezwolenia udziela się na okres do dnia 14 lipca 2000 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.