Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.125

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 181
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 9 kwietnia 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na nabywanie obligacji Skarbu Państwa

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Domowi Maklerskiemu BIG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na działalność polegającą na nabywaniu obligacji Skarbu Państwa na rynku pierwotnym w imieniu i na rachunek klienta, na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.