Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.11.391

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 621
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 30 października 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszy powierniczych i na zarządzanie funduszami powierniczymi oraz wyrażenia zgody na skład Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 96 § 1 i 3 oraz art. 94 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się ING BSK Towarzystwu Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna zezwolenia na lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników: ING Zrównoważonego Funduszu Powierniczego, ING Funduszu Powierniczego Akcji oraz na zarządzanie tymi Funduszami.
§  2. Zatwierdza się statut ING BSK Towarzystwa Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§  3. Zatwierdza się regulamin ING Zrównoważonego Funduszu Powierniczego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.
§  4. Zatwierdza się regulamin ING Funduszu Powierniczego Akcji, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.
§  5. Zatwierdza się wybór Banku Śląskiego SA, z siedzibą w Katowicach, jako banku-powiernika dla ING Zrównoważonego Funduszu Powierniczego oraz ING Funduszu Powierniczego Akcji.
§  6. Wyraża się zgodę na następujący skład Rady Nadzorczej ING BSK Towarzystwa Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna:
1. Brunon Bartkiewicz
2. Walter Leo Geys
3. Artur Kozioł
4. Marek Słomski
5. Krzysztof Stupnicki
6. Andrzej Walkiewicz
7. John Wylie
8. Johannes Maria Alphonsus Yntema.
§  7. Wyraża się zgodę na następujący skład Komisji Rewizyjnej ING BSK Towarzystwa Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna:
1. Michał Biedzki
2. Gerardus Wilhelmus Maria Dashorst
3. Justyna Kesler
4. Artur Kozłowski
5. Edwar Stosur.
§  8.
1. Zobowiązuje się ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna do zastosowania, przed podjęciem działalności, poniżej określonych zasad postępowania w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, w oparciu o pisemne procedury.
2. Procedury, o których mowa w § 8.1 powinny opierać się w szczególności na następujących zasadach:
1) ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna rejestruje każdą jednorazową wpłatę, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych, lub polecenia przelewu powyżej 20.000 zł.
2) ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna rejestruje osobno również mniejsze wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych, lub polecenia przelewu następujące po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczające w sumie kwotę 20.000 zł.
3) ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna dodatkowo rejestruje każdą wpłatę i polecenie przelewu inne niż te, o których mowa w pkt. 1-2, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.
4) ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna ma obowiązek obserwacji Rejestrów Uczestników Funduszy, których właściciele dokonują operacji określonych w pkt. 1-3.
5) ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna prowadzi rejestry uwzględniające:
- tożsamość i adres osoby fizycznie dokonującej wpłaty lub składającej polecenie przelewu,
- tożsamość i adres osoby, w imieniu której dokonywana jest transakcja,
- tożsamość i adres beneficjenta,
- numer rachunków bankowych związanych z transakcją, o ile istnieją,
- rodzaj operacji,
- datę dokonania operacji,
- kwotę operacji,
- pochodzenie i przeznaczenie wpłaty lub przelewu,
- dane osoby, która zarejestrowała powyższe dane.
6) Powyższe dane gromadzi, przechowuje i poddaje analizie Inspektor Nadzoru ING BSK Towarzystwa Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna.
3. ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna jest zobowiązane do informowania Komisji Papierów Wartościowych o wdrożeniu procedury oraz przesłania jej do Komisji.
4. ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna jest zobowiązane do informowania Komisji Papierów Wartościowych o każdym powiadomieniu organów ścigania o zaistnieniu uzasadnionego podejrzenia wskazującego, że środki pieniężne klienta pochodzą z przestępstwa lub mają z nim związek.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT

ING BSK TOWARZYSTWA FUNDUSZY POWIERNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§  1. Spółka działa pod firmą: "ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna". Spółka może używać także firmy w wersji skróconej "ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§  2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§  3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może ustanawiać oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach prawnych w Polsce i za granicą.
§  4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności

§  5. Przedmiotem działania Spółki jest lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszu oraz zarządzanie jednym lub wieloma funduszami.

Kapitały Spółki i fundusze

§  6. Spółka tworzy następujące kapitały:
A. kapitał akcyjny,
B. kapitał zapasowy,
C. kapitał rezerwowy,
D. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§  7.
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 6.000.000 (sześć milionów) złotych i dzieli się na 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 (stu) złotych każda.
2. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu w trakcie głosowania w Walnym Zgromadzeniu.
3. Cały kapitał akcyjny został zebrany w drodze założenia łącznego i wszystkie akcje obejmuje wg ich wartości nominalnej ING BSK Asset Management SA z siedzibą w Warszawie. Kapitał został pokryty w całości wkładami pieniężnymi.
4. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Rodzaj, liczbę i cenę emisyjną nowych akcji ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Akcje mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału akcyjnego w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi jednocześnie warunki umorzenia akcji, jednakże wartość akcji będzie określana na podstawie ostatniego zweryfikowanego bilansu.
§  8.
1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku w wysokości 8% zysku rocznego netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego.
§  9.
1. Kapitał rezerwowy tworzony jest niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z corocznych odpisów z czystego zysku, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz z wpłat akcjonariuszy.
2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na finansowanie kosztów przedsięwzięć rozwojowych Spółki, każdorazowo na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia.
§  10.
1. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z odpisów dokonywanych w ciężar kosztów oraz z zysku.
2. Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyjęty zgodnie z przepisami właściwej ustawy.
§  11. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe.

Władze Spółki

§  12. Władzami Spółki są:
A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
B. Rada Nadzorcza,
C. Komisja Rewizyjna,
D. Zarząd.
§  13.
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu handlowego oraz w niniejszym Statucie jako Zwyczajne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Zgromadzenie. Akcjonariusze zostaną ponadto odrębnie poinformowani o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z podaniem daty, miejsca i porządku obrad na 21 dni przed jego datą; obowiązek powyższy uważa się za spełniony przez przesłanie informacji listem poleconym lub telefaksem. Powyższy tryb nie uchybia treści art. 398 § 1 Kodeksu handlowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie, najpóźniej w czerwcu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdy Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesiątą część kapitału akcyjnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczynił tego Zarząd w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
6. Wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad na Walnym Zgromadzeniu winny najpierw zostać zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem następujących spraw, które muszą uzyskać zatwierdzenie Rady Nadzorczej:
a) propozycja zmiany Statutu, w tym emisji akcji;
b) propozycja obniżenia kapitału;
c) propozycja rozwiązania Spółki;
d) propozycja emisji obligacji.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.
8. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są w szczególności następujące sprawy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok poprzedni i skwitowanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku;
b) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat;
c) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
d) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu Spółki lub w sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
e) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
f) łączenia się Spółki z innymi spółkami lub przystępowania do innych podmiotów prawnych;
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
h) zmiana Statutu;
i) powoływanie Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie wynagrodzenia ich członków;
j) emisja obligacji.
§  14.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i składa się z 6 (sześciu) do 10 (dziesięciu) członków.
2. Komisja Rewizyjna składająca się z 5 członków bada bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania i wnioski Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat trybem i w zakresie przewidzianym dla wykonywania powyższych czynności przez Radę Nadzorczą. Komisja Rewizyjna powinna z wyników swojego badania złożyć Walnemu Zgromadzeniu szczegółowe pisemne sprawozdanie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie za zgodą Komisji Papierów Wartościowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres 3 (trzech) lat, a członkowie pierwszej Rady Nadzorczej i pierwszej Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres 1 (jednego) roku. Członkowie mogą być odwoływani przed zakończeniem tych okresów.
5. Uchwały Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej wymagają dla swojej ważności obecności co najmniej połowy jej mianowanych członków plus jednego, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy. Uchwały Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane pisemnie, w drodze obiegowej, przy zachowaniu warunku, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali proponowane teksty uchwał. Wszystkie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego, a w przypadku niegłosowania Przewodniczącego - głos Zastępcy Przewodniczącego.
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad całokształtem działalności Spółki, kontrolując jednocześnie celowość i racjonalność jej gospodarki.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu handlowego, należy:
a) określenie kierunków rozwoju Spółki;
b) oprócz spraw określonych w paragrafach 13.6. i 15.7., analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu oszacowania i pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe;
c) uchwalanie regulaminu Zarządu;
d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.
8. W przypadku zawierania pisemnej umowy z członkiem Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może w każdej chwili zawiesić w czynnościach lub odwołać członka Zarządu, pod warunkiem jednak, że uchwała o odwołaniu członka Zarządu może być podjęta wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym obecnych jest co najmniej trzy czwarte urzędujących członków. W odniesieniu do członka Zarządu nie będącego Prezesem Zarządu Rada podejmuje powyższe decyzje po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
10. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i trybu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej określają ich regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.
§  15.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ścisłe przestrzeganie postanowień Statutu. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Sprawy Spółki prowadzone będą przez Zarząd składający się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa oraz wiceprezesów lub członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Jeżeli liczba członków Zarządu zmniejszy się, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie uchwałę, w której na nowo określi liczbę członków Zarządu. Do czasu podjęcia takiej uchwały Zarząd pozostanie należycie ukonstytuowany.
3. Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu. Jednakże pierwszy Zarząd, w tym Prezesa, powołują bezpośrednio Założyciele.
4. Prezes Zarządu (a) kieruje działalnością Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom, (b) reprezentuje Zarząd na Walnym Zgromadzeniu i wobec Rady Nadzorczej, (c) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz (d) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje oraz inne akty regulujące działalność Spółki.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 (trzech) lat, a członkowie pierwszego Zarządu na okres 2 (dwóch) lat i mogą być odwołani przed zakończeniem tych okresów.
6. Jeżeli jeden lub więcej (lecz nie wszyscy) członek Zarządu jest nieobecny lub nie może prowadzić spraw Spółki, to za zarządzanie Spółką odpowiedzialny jest inny członek lub członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować przejściowo swoich funkcji. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są nieobecni lub nie mogą przejściowo prowadzić spraw Spółki, Rada Nadzorcza powierzy tymczasowo delegowanemu członkowi (członkom) Rady wykonywanie czynności członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu podjęte w następujących sprawach podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą:
a) nabywanie, zbywanie, oddawanie albo przyjmowanie w najem, dzierżawę, leasing, używanie lub użytkowanie nieruchomości,
b) bezpośrednie lub pośrednie uczestnictwo Spółki lub spółki od niej zależnej w innej spółce cywilnej, spółce handlowej lub innej osobie prawnej, oraz zakończenie takiego uczestnictwa,
c) wieloletnie plany rozwoju Spółki i roczne plany finansowe działalności Spółki,
d) tworzenie jednostek organizacyjnych za granicą,
e) inwestycje własne przekraczające kwotę stanowiącą równowartość 25.000 USD,
f) zaciąganie pożyczek lub wykorzystanie innych instrumentów finansowych powodujących przeniesienie na Spółkę własności środków pieniężnych,
g) reorganizacja firmy, która powoduje zwolnienie znacznej liczby pracowników w Spółce,
h) ogólna strategia inwestycyjna środków powierzonych oraz jej zasadnicza zmiana,
i) strategia sprzedaży i dystrybucji produktów,
j) wprowadzenie nowych produktów,
k) wewnętrzne regulacje związane z zarządzaniem ryzykiem oraz procedurami nadzoru,
l) zawarcie jakiejkolwiek pisemnej umowy z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki lub podmiotem związanym z nim kapitałowo.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie.
9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
10. Szczegółowy tryb pracy i zakres obowiązków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Księgowość i rachunkowość Spółki

§  16.
1. Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1998 roku.
2. W terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrachunkowego Spółki, Zarząd sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrachunkowym.
3. Zarząd jest odpowiedzialny za opublikowanie rocznych sprawozdań finansowych, raportów rocznych i innych dokumentów, których opublikowanie jest wymagane przez obowiązujące w Polsce prawo i zasady rachunkowości oraz za wydanie ich w języku polskim i angielskim i przechowywanie ich w siedzibie Spółki w taki sposób, by organy Spółki i akcjonariusze mogli zapoznać się z nimi zgodnie z przepisami prawa.

Zasady finansowania Spółki

§  17.
1. Spółka za zarządzanie i administrowanie funduszami pobiera ze środków funduszy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości do 5% rocznej średniej wartości aktywów netto funduszu. Regulamin każdego funduszu określa dokładnie wysokość wynagrodzenia prowizyjnego oraz zasady jego naliczania.
2. Spółka pokrywa ze środków funduszy koszty funkcjonowania funduszy, w tym w szczególności: opłaty za przechowywanie aktywów funduszu przez Bank Powiernik oraz inne działania Banku Powiernika, wynagrodzenie prowizyjne dla przedsiębiorstw maklerskich za usługi związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych na rzecz funduszy, koszty obsługi prawnej, płatności dla agenta transferowego Spółki za wykonane usługi administracyjne związane z prowadzeniem rejestrów uczestników funduszy, płatności na rzecz rewidentów za badanie sprawozdań finansowych Spółki, podatki i inne opłaty.
3. Z wyjątkiem prowizji maklerskich za nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych, podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością funduszy oraz nabywaniem lub sprzedażą papierów wartościowych, wynagrodzenie Spółki z tytułu sprawowania zarządu jednego funduszu oraz koszty pokrywane ze środków funduszu, o których mowa w ust. 2, nie mogą przekroczyć rocznie 10% przeciętnej wartości netto aktywów funduszu.
4. Spółka pobiera przy nabywaniu jednostek uczestnictwa opłaty manipulacyjne w wysokości określonej regulaminem.

Postanowienia końcowe

§  18. Zmiana Statutu i rozwiązanie Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest upoważnione, z zachowaniem trybu przewidzianego w Statucie i Kodeksie handlowym do wprowadzania zmian do Statutu oraz do rozwiązania Spółki.

§  19.
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Nadzorczej wyznacza likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna zachowują swe uprawnienia do zakończenia procesu likwidacji. Jednakże likwidatorzy wyznaczeni przez sąd nie muszą podporządkowywać się uchwałom Walnego Zgromadzenia.
4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
§  20. Wszelkie spory majątkowe pomiędzy akcjonariuszami i Spółką wynikające z niniejszego Statutu lub z nim związane będą poddane rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z zasadami tego Sądu.
§  21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie uchwały organów Spółki, przepisy Kodeksu handlowego, ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz inne obowiązujące przepisy. Wszelkie ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w dziennikach "Gazeta Wyborcza", "Prawo i Gospodarka" lub "Rzeczpospolita".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN ING ZRÓWNOWAŻONEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

Art.  1.
1. ING Zrównoważony Fundusz Powierniczy, zwany dalej "Funduszem", służy do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych.
2. Fundusz jest utworzony na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 z późn. zm.), zwaną dalej "Ustawą".
3. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
Art.  2.
1. Fundusz jest zarządzany na podstawie przepisów Ustawy oraz niniejszego Regulaminu przez ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA z siedzibą w Katowicach, zwane dalej "Towarzystwem".
2. Regulamin ING Zrównoważonego Funduszu został uchwalony przez założyciela ING BSK Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA zgodnie z art. 96 § 2 pkt 2 Ustawy oraz zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych zgodnie z art. 96 § 3 Ustawy.
3. Przedmiotem przedsiębiorstwa Towarzystwa może być wyłącznie lokowanie powierzonych środków pieniężnych w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszu oraz zarządzanie jednym lub wieloma funduszami.
4. Towarzystwo we własnym imieniu i na wspólny rachunek uczestników Funduszu dysponuje wszelkimi prawami wchodzącymi w skład Funduszu oraz wykonuje wszelkie uprawnienia wynikające z tych praw.
Art.  3.
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa cel, wymogi formalne i zasady funkcjonowania Funduszu oraz warunki umowy zawartej między nabywcą Jednostek Uczestnictwa a Towarzystwem.
2. Regulamin Funduszu jest udostępniany przez Towarzystwo w Punktach Obsługi Funduszu.
Art.  4.

Początkowa wartość netto Jednostki Uczestnictwa w Funduszu wynosi 100,00 (sto) złotych.

Art.  5.

Ilekroć w Regulaminie jest używane określenie:

1. Agent Transferowy - oznacza to Bank Śląski SA w Katowicach, który na zlecenie i w imieniu Towarzystwa a na rzecz Funduszu prowadzi rejestr uczestników funduszu oraz wykonuje inne czynności administracyjne, takie jak wystawianie świadectw uczestnictwa, wyliczanie ilości jednostek uczestnictwa wydawanych w zamian za powierzone środki itd.
2. Dystrybutor - oznacza to podmiot uprawniony na podstawie umowy z Towarzystwem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.
3. Punkt Obsługi Funduszu - oznacza to jednostkę organizacyjną Dystrybutora lub Towarzystwa uprawnioną w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu oraz do przyjmowania środków pieniężnych na rzecz Funduszu. Towarzystwo publikuje listę Dystrybutorów oraz Punktów Obsługi Funduszu.
4. Jednostka Uczestnictwa - oznacza tytuł prawny do udziału w aktywach netto Funduszu, zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
5. Świadectwo Uczestnictwa - oznacza otrzymywane przez uczestnika Funduszu pisemne świadectwo powierzenia środków określające datę jego wydania, nazwę Funduszu oraz liczbę i cenę nabycia Jednostek Uczestnictwa i ich wartość. Świadectwo Uczestnictwa jest wystawiane przez Agenta Transferowego.
6. Dzień Wyceny - oznacza to dzień na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w którym ustalana jest wartość składników majątkowych oraz zobowiązań Funduszu, w celu obliczenia Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa.
7. Wartość Netto Aktywów Funduszu - oznacza to wartość aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu wyliczoną w Dniu Wyceny.
8. Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa - oznacza Wartość Netto Aktywów Funduszu podzieloną przez ogólną liczbę Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.
9. Uczestnik Funduszu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zakupiła Jednostki Uczestnictwa Funduszu.
10. Bank Powiernik - Bank Śląski SA pełniący funkcję Banku Powiernika na rzecz Towarzystwa, zgodnie z Ustawą oraz na podstawie umowy z Towarzystwem.
11. Tabela Opłat - ustalane i wydawane przez Zarząd Towarzystwa zestawienie opłat oraz zasad udzielania zwolnień z opłat, obowiązujących w Funduszu. Tabela Opłat jest publikowana okresowo przez Towarzystwo i udostępniana w Punktach Obsługi Funduszu.

Rozdział  2

Cel i zasady funkcjonowania Funduszu

Art.  6.

Fundusz służy do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych w interesie i na wspólny rachunek Uczestników Funduszu. Powierzone środki będą inwestowane zarówno w akcje, jak i w obligacje i lokaty pieniężne.

Art.  7.

Celem Funduszu jest długoterminowe powiększanie wartości jego aktywów, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji.

Art.  8.
1. Środki Funduszu są inwestowane w papiery wartościowe z uwzględnieniem następujących zasad:
a) co najmniej 90% wartości środków funduszu powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, w rozumieniu art. 2 pkt 1a Ustawy;
b) do 10% wartości środków Funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych, w tym w zagranicznych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny tak często, jak jest to konieczne do obliczenia Wartości Netto Aktywów Funduszu;
c) nie więcej niż 5% wartości środków Funduszu może być lokowane w papierach wartościowych jednego emitenta, a w przypadku jeśli środki są lokowane w różnych papierach wartościowych tego samego emitenta, łączna wartość takich papierów wartościowych nie może przekroczyć 10% wartości środków Funduszu;
d) ograniczenie, o którym mowa w pkt. c) nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z wyjątkiem świadectw rekompensacyjnych, które nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości środków Funduszu;
e) w przypadku naruszenia zasad określonych w punktach a), b) i c) Towarzystwo zobowiązane jest w ciągu sześciu miesięcy doprowadzić stan lokat do stanu zgodnego z tymi zasadami.
2. Inwestycje Funduszu w akcje dopuszczone do publicznego obrotu i nie dopuszczone do publicznego obrotu będą stanowiły od 20% do 60% wartości środków Funduszu.
3. 1. Przeciętny stan środków płynnych w ciągu miesiąca nie może stanowić mniej niż 10% wartości środków Funduszu.
3. 2. W celu zapewnienia płynności finansowej Funduszu, Towarzystwo może lokować środki pieniężne na krajowym rynku depozytów międzybankowych. Takie lokaty dokonywane będą w bankach o dobrej kondycji finansowej.
Art.  9.
1. Dochody osiągnięte przez Fundusz w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dochody pochodzące z dywidend, powiększają wartość Funduszu, a tym samym zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa.
2. Dochody, o których mowa w ustępie 1 nie będą rozdzielane pomiędzy Uczestników Funduszu, a w szczególności Towarzystwo nie będzie wypłacało dywidend ani innych zysków kapitałowych. Dochody tego rodzaju mogą być zrealizowane przez Uczestników Funduszu jedynie w drodze umorzenia Jednostek Uczestnictwa.

Rozdział  3

Zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa

Art.  10.
1. Nabywcą Jednostek Uczestnictwa może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie umowy zawartej między nabywcą Jednostek Uczestnictwa a Towarzystwem.
3. Towarzystwo jest zobowiązane zbywać Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Art.  11.
1. Liczba i wartość nabytych Jednostek Uczestnictwa jest określona w pisemnym Świadectwie Uczestnictwa.
2. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników Funduszu i nie są oprocentowane. Jednostki Uczestnictwa mogą być dziedziczone.
3. Uczestnik Funduszu ma prawo umorzyć Jednostki Uczestnictwa na warunkach określonych w artykułach 21-23.
4. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa jest ustalona w Dniu Wyceny. Sposób ustalenia ceny jest określony w artykule 19.
Art.  12.
1. 1. Nabywca Jednostek Uczestnictwa może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania przez pełnomocnika wszystkich czynności tak jak Uczestnik Funduszu, o ile nabywca Jednostek Uczestnictwa nie postanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 1.2. W imieniu Uczestnika Funduszu może dokonywać czynności co najwyżej dwóch pełnomocników.
1. 2. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
1. 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone albo w obecności pracownika Punktu Obsługi Funduszu, albo z podpisem poświadczonym notarialnie.
1. 4. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
1. 5. Pełnomocnictwo staje się skuteczne po odebraniu informacji o jego udzieleniu przez Agenta Transferowego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia w Punkcie Obsługi Funduszu, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
1. 6. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne po odebraniu oświadczenia w tym przedmiocie przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia w Punkcie Obsługi Funduszu, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku dokonywania zmian w umowie, o której mowa w artykule 10 dotyczących w szczególności danych osobowych nabywcy Jednostek Uczestnictwa, zmiany stają się skuteczne po odebraniu stosownej informacji przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia w Punkcie Obsługi Funduszu, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Art.  13.
1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na rzecz osób małoletnich.
2. Osoba małoletnia, która nie ukończyła w dniu zawierania umowy 13 lat, może nabywać Jednostki Uczestnictwa jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Małoletni Uczestnik Funduszu nie może udzielać pełnomocnictwa do nabywania i/lub umarzania Jednostek Uczestnictwa.
4. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są:
1) każdy z rodziców - o ile nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
2) opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy, w przypadku gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską,
3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządu majątkiem osoby małoletniej.
5. Postanowienia niniejszego artykułu mają odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych, przy czym do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo - obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat.
Art.  14.
1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na wspólny rejestr małżonków, zwany dalej "Wspólnym Rejestrem Małżeńskim".
2. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po:
1) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
a) wyrażają zgodę na umarzanie przez każdego z nich bez ograniczeń Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z umorzeniem całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa,
b) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń umorzenia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń umorzenia, których wykonanie jednej wyklucza wykonanie drugiej, Dystrybutor może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami;
2) zobowiązaniu się do natychmiastowego zawiadomienia - listem poleconym - Dystrybutora o ustaniu wspólności majątkowej wraz z potwierdzoną kopią stosownego postanowienia sądu bądź potwierdzoną kopią stosownej umowy w formie aktu notarialnego;
3) zrzeczeniu się podnoszenia wobec Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:
a) dokonaniem przez Towarzystwo podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego artykułu,
b) umorzeniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Towarzystwo na podstawie zlecenia złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Towarzystwo nie posiadało informacji o ustaniu wspólności majątkowej.
4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje na podstawie zgody małżonków.
5. Rozwiązanie umowy, o której mowa w artykule 10 ustęp 2 na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje w przypadku:
1) ustania wspólności majątkowej w wyniku:
a) ustania małżeństwa wskutek śmierci,
b) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
c) unieważnienia małżeństwa,
d) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej;
2) orzeczenia sądowego o:
a) zniesieniu wspólności majątkowej,
b) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków;
3) umorzenia wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
6. Rozwiązanie umowy następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi.
7. W przypadku rozwiązania umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków - połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą część - w myśl umownego lub sądowego podziału spadku.
8. W przypadku rozwiązania umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b), c) i d) oraz pkt 2) saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu, po uprzednim otwarciu dwóch odrębnych rejestrów na rzecz każdego z uprawnionych.
Art.  15.
1. Umowa, o której mowa w artykule 10 ustęp 2 zostaje zawarta z chwilą złożenia przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, którego prawidłowość jest potwierdzona przez składającego zlecenie jego własnoręcznym podpisem i wpłacenia środków na rzecz Funduszu w kwocie nie niższej niż obowiązująca w dniu zawarcia umowy minimalna kwota wpłaty wnoszonej przez nabywcę na rzecz Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego inwestowania odbywa się poprzez systematyczne wpłacanie środków pieniężnych na rzecz Funduszu na warunkach zawartych w umowie, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 8. W tym celu Towarzystwo udostępnia odpowiedni formularz, na podstawie którego będą dokonywane wpłaty środków pieniężnych na rzecz Funduszu. Powyższy formularz będzie zawierał między innymi następujące dane: firma Towarzystwa, miejsce na wpisanie nazwy funduszu/y, imię i nazwisko właściciela rejestru, numer rejestru, kwota wpłaty, numer rachunku Funduszu, na który będą dokonywane wpłaty.
3. Minimalna początkowa kwota wpłaty wnoszonej przez nabywcę na rzecz Funduszu wynosi 200 złotych, a każda następna wpłata wynosi nie mniej niż 50 złotych, z zastrzeżeniem warunków, na podstawie których będą dokonywane wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego inwestowania.
Art.  16.
1. Nabywca Jednostek Uczestnictwa dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa i środki pieniężne konieczne do wykonania takiego zlecenia wpłyną na rachunek Funduszu w Banku Powierniku.
2. W przypadku gdy warunki określone w ust. 1 zostaną spełnione w Dniu Wyceny na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, nabywca Jednostek Uczestnictwa nabędzie Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego Dnia Wyceny.
3. Okres między zawarciem umowy i Dniem Wyceny, jak określono w ustępie 1 tego artykułu, nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze, z wyjątkiem sobót, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
4. W przypadku gdy kwota określona w zleceniu nabycia jest wyższa od kwoty wpłaty wniesionej przez nabywcę, zlecenie nabycia jest realizowane do wysokości kwoty wpłaty.
Art.  17.
1. Towarzystwo wydaje Uczestnikowi Funduszu Świadectwo Uczestnictwa.
2. Świadectwo Uczestnictwa zostanie przesłane pocztą na adres wskazany w zleceniu albo przekazane do odbioru w Punkcie Obsługi Funduszu w którym zlecenie złożono, zgodnie z dyspozycją nabywcy Jednostek Uczestnictwa.
3. W interesie Uczestnika Funduszu leży niezwłoczne poinformowanie Dystrybutora o wszelkich nieprawidłowościach w Świadectwach Uczestnictwa.
Art.  18.
1. Towarzystwo może z nabywcą Jednostek Uczestnictwa zawrzeć umowę o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu.
2. Towarzystwo przyjmuje i realizuje zlecenia składane przez telefon i za pomocą faksu przez Uczestnika Funduszu lub ustanowionego przez niego pełnomocnika poprzez wyznaczonych pracowników Punktów Obsługi Funduszu prowadzonych przez wyznaczonego Dystrybutora.
3. Przedmiotem umowy o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu są zlecenia: nabycia, umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, blokady rejestru, odwołania blokady rejestru, konwersji środków między funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.
4. Towarzystwo przyjmuje tylko zlecenia składane za pośrednictwem faksu, które zostały:
a) przesłane na formularzach ustalonych przez Towarzystwo,
b) wypełnione i przesłane w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do treści lub autentyczności,
c) podpisane przez Uczestnika Funduszu lub jego pełnomocnika.
5. Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego dyspozycje za pomocą telefonu odbywa się na podstawie hasła, które pozostaje znane tylko Uczestnikowi oraz wyznaczonym pracownikom, o których mowa w ust. 2. Szczegółowy sposób identyfikacji Uczestników jest określony w umowie o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu. Każda zmiana lub utrata hasła wiąże się ze wstrzymaniem możliwości składania zleceń przez telefon lub za pomocą faksu do czasu nadania nowego hasła.
6. Wszystkie zlecenia składane przez Uczestników Funduszu na podstawie umowy o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu są nagrywane i przechowywane w celach dowodowych przez okres wymagany przez prawo.
7. W przypadku niemożliwości przyjęcia zlecenia przez telefon lub za pomocą faksu z powodu awarii sprzętu, Towarzystwo ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia.
Art.  19.
1. Uczestnik Funduszu otrzymuje taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, jaka może zostać wydana przez Towarzystwo w zamian za powierzone środki pieniężne. Sumę powierzonych środków pieniężnych ustala się jako kwotę wpłaty wniesionej przez nabywcę na rzecz Funduszu pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną, o której mowa w artykule 20. Liczbę wydawanych nabywcy Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloraz sumy powierzonych środków i Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny.
2. Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny powiększona o opłatę dystrybucyjną stanowi Cenę w Ofercie Publicznej.
3. Jednostki Uczestnictwa są przydzielane z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.
Art.  20.
1. Przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną w maksymalnej wysokości 5,5% Ceny w Ofercie Publicznej.
2. Opłata dystrybucyjna jest określona w Tabeli Opłat publikowanej okresowo przez Towarzystwo i udostępnianej przez Dystrybutora.
3. Towarzystwo może zmniejszać opłatę lub zwolnić z opłaty dystrybucyjnej z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa:
1) pracowników Towarzystwa,
2) pracowników Agenta Transferowego,
3) pracowników Dystrybutora,
4) pracowników Banku Powiernika,
5) pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,
6) akcjonariuszy Towarzystwa,
7) osoby powierzające Towarzystwu środki w wysokości przekraczającej 50.000 PLN,
8) osoby nabywające Jednostki Uczestnictwa w ramach programu systematycznego inwestowania na zasadach określonych przez Towarzystwo; szczegółowe warunki powyższego programu będą zawierały umowy podpisywane przez Towarzystwo z nabywcą Jednostek Uczestnictwa w ramach ww. programu, warunki uczestnictwa będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu,
9) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo,
10) określone grupy osób w czasie kampanii promocyjnej.

Rozdział  4

Umorzenie Jednostek Uczestnictwa

Art.  21.
1. Towarzystwo umarza jednostki bez ograniczeń i nie pobiera z tego tytułu opłat. Podstawę umorzenia Jednostek Uczestnictwa stanowi złożone przez Uczestnika Funduszu w Punkcie Obsługi Funduszu zlecenie umorzenia, którego prawidłowość jest potwierdzona przez składającego własnoręcznym podpisem.
2. Przy składaniu zleceń umorzenia postanowienia artykułu 12 i artykułu 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Towarzystwo wydaje Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie o umorzeniu, w którym określa datę jego wydania, nazwę Funduszu, liczbę i cenę umorzonych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość oraz stan rejestru Uczestnika Funduszu po dokonaniu umorzenia. Zaświadczenie zostanie wysłane do Uczestnika Funduszu za pośrednictwem poczty lub udostępniona w Punkcie Obsługi Funduszu.
Art.  22.
1. Cena Umorzenia jest równa Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie umorzenia.
2. W przypadku gdy zlecenie umorzenia zostanie otrzymane przez Agenta Transferowego w Dniu Wyceny na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, cena umorzenia jest równa Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.
3. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym oblicza się cenę umorzenia, nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze, z wyjątkiem sobót, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Art.  23.
1. Zlecenie umorzenia może zawierać następujące dyspozycje:
1) umorzenia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa;
2) umorzenia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych,
3) umorzenie wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa.
2. W przypadku gdy ilość Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu umorzenia jest wyższa lub różni się od aktualnego salda nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa o mniej niż jedną Jednostkę, umorzone zostaje całe saldo posiadanych nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.
3. W przypadku gdy kwota określona w zleceniu umorzenia jest w Dniu Wyceny wyższa niż otrzymana z umorzenia wszystkich nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa lub różni się od wartości salda nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa Uczestnika Funduszu w dniu wykonania operacji umorzenia o mniej niż 100 złotych, umorzone zostaje całe saldo posiadanych nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.
Art.  24.
1. Uczestnik ING Funduszu Zrównoważonego ma prawo na podstawie jednego zlecenia umorzyć Jednostki Uczestnictwa posiadane w tym Funduszu i za uzyskane w ten sposób środki zakupić jednostki uczestnictwa w innym wybranym przez siebie funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Jednocześnie uczestnik każdego innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo ma prawo na podstawie jednego zlecenia umorzyć jednostki uczestnictwa posiadane w tym funduszu, a za uzyskane w ten sposób środki zakupić Jednostki Uczestnictwa ING Funduszu Zrównoważonego. Taki rodzaj operacji będzie nazywany "Konwersją". Umorzenie Jednostek Uczestnictwa w drodze Konwersji jest dokonywane w terminie i na warunkach określonych w art. 22 i art. 23. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje w tym samym dniu, w którym dokonano umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu
2. Za Konwersję do ING Funduszu Zrównoważonego Towarzystwo pobiera opłatę za konwersję zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem ust. 3. Od środków podlegających Konwersji nie pobiera się opłaty dystrybucyjnej obowiązującej w ING Funduszu Zrównoważonym.
3. W przypadku Konwersji z funduszu, w którym obowiązuje niższa opłata dystrybucyjna niż w ING Funduszu Zrównoważonym, opłatę za Konwersję powiększa różnica między opłatami dystrybucyjnymi. Powyższe stosuje się do takiej liczby jednostek uczestnictwa umarzanych w funduszu w celu Konwersji do ING Funduszu Zrównoważonego, jaka nie została nabyta w drodze Konwersji z funduszu o opłacie dystrybucyjnej wyższej lub równej opłacie dystrybucyjnej obowiązującej w ING Funduszu Zrównoważonym.
4. Postanowienia artykułu 12 i 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia Konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze, z wyjątkiem sobót, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Art.  25.
1. Na wniosek Uczestnika Funduszu Towarzystwo może dokonać Blokady Rejestru. Blokada oznacza, że przez okres wskazany przez Uczestnika Funduszu możliwość dokonania operacji będzie zawieszona. Blokada może zostać odwołana przez Uczestnika Funduszu bądź, o ile Uczestnik Funduszu tak zadysponuje, przez upoważnione przez niego osoby.
2. Oświadczenie Uczestnika Funduszu lub uprawnionych osób o ustanowieniu lub odwołaniu Blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania oświadczenia przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia u Dystrybutora, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział  5

Ustalenie Wartości Netto Aktywów Funduszu

Art.  26.
1. Wartość Netto Aktywów Funduszu ustalana jest w Dniu Wyceny.
2. Środki pieniężne przekazane wraz ze zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają Wartości Netto Aktywów Funduszu w dniu następującym po Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 16 ust. 1.
Art.  27.
1. Wszystkie papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są wyceniane w Dniu Wyceny, zgodnie z kursem dnia lub kursem odniesienia w przypadku notowań w systemie jednolitego kursu lub kursu zamknięcia w przypadku papierów notowanych jedynie w systemie ciągłym. Jeżeli są one przedmiotem obrotu w więcej niż jednym systemie notowań, za podstawę ich wyceny przyjmuje się kurs ustalony na rynku, na którym wolumen był najwyższy.
2. Dłużne papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są wyceniane zgodnie z zasadami podanymi w ustępie 1. Przez kurs dnia lub kurs odniesienia dłużnego papieru wartościowego rozumie się cenę rynkową ustaloną w stosunku do jego wartości nominalnej. Skumulowane odsetki ujmowane są odrębnie jako odsetki należne.
3. Do czasu rozpoczęcia notowań papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się według cen nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru, wartość akcji powiększa się o wartość wykorzystanych praw poboru.
Art.  28.

Papiery wartościowe notowane na innych niż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rynkach wyceniane są w następujący sposób:

1) jeżeli papiery te notowane są na kilku rynkach lub
2) gdy są przedmiotem obrotu w więcej niż jednym systemie notowań na jednym rynku, za podstawę ich wyceny przyjmuje się kurs ustalony na tym rynku lub w tym systemie notowań na jednym rynku, który wykazał najwyższy wolumen obrotu w Dniu Wyceny.
Art.  29.
1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane według ostatniej ceny sprzedaży na głównym rynku, na którym są notowane przed/lub w Dniu Wyceny.
2. Papiery wartościowe nie notowane na głównym rynku są wyceniane według kursów publikowanych w tabelach finansowych zamieszczonych w specjalistycznych wydawnictwach.
3. Przez rynek główny, o którym mowa w ust. 1 rozumie się rynek o najwyższym wolumenie obrotów w Dniu Wyceny.
4. Zagraniczne papiery wartościowe, z zastrzeżeniem ust. 5, wycenia się w walucie kraju notowania, a następnie przelicza na walutę polską po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym przed lub w Dniu Wyceny.
5. Zagraniczne dłużne papiery wartościowe wycenia się w walucie, w której są wyrażone.
Art.  30.

Jeżeli nie jest możliwa wycena wierzycielskich papierów wartościowych nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z zasadami określonymi w artykule 28, ich wartość jest ustalana zgodnie z formułą liniowej amortyzacji, przyjmując, że wartość ta wzrasta każdego dnia w okresie, na który dany papier wartościowy został nabyty o niezmienną kwotę równą kwocie dyskonta, z którym ten papier nabyto podzielonej przez liczbę dni w tym okresie.

Art.  31.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwa wycena papierów wartościowych lub praw z papierów wartościowych według zasad podanych powyżej, papiery wartościowe w Dniu Wyceny wycenia się według wartości z ostatniego Dnia Wyceny, a w przypadku gdy papiery wartościowe lub prawa z papierów wartościowych nie były wyceniane przed Dniem Wyceny, według ceny nabycia, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Art.  32.

Odsetki naliczone oraz należne od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych lub krótkoterminowych papierów wartościowych powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny.

Art.  33.
1. Wszystkie zobowiązania pieniężne związane z nabywaniem i umarzaniem Jednostek Uczestnictwa są wyrażane w walucie polskiej.
2. Środki pieniężne, należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się po przeliczeniu na złote, po średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym w Dniu Wyceny.

Rozdział  6

Wygaśnięcie umowy

Art.  34.
1. Umowa pomiędzy Towarzystwem a Uczestnikiem Funduszu ulega rozwiązaniu w przypadku:
1) likwidacji Funduszu w trybie art. 101 § 4 Ustawy,
2) otwarcia likwidacji Towarzystwa,
3) ogłoszenia upadłości Towarzystwa,
4) po upływie terminu wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 101 § 2 Ustawy.
2. Umowa pomiędzy Towarzystwem a Uczestnikiem Funduszu wygasa w przypadku umorzenia wszystkich Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Funduszu.

Rozdział  7

Przechowywanie aktywów Funduszu

Art.  35.
1. Towarzystwo powierza aktywa Funduszu do przechowania Bankowi Śląskiemu SA, który na podstawie odrębnej umowy wykonuje na rzecz Towarzystwa czynności Banku Powiernika przewidziane Ustawą.
2. Zagraniczne papiery wartościowe Towarzystwo może powierzyć do przechowania, pod nadzorem Banku Powiernika, zagranicznym bankom powierniczym spełniającym wymogi bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu.
Art.  36.
1. Bank Powiernik jest zobowiązany w szczególności do:
1) bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu;
2) obliczania Wartości Netto Aktywów Funduszu zgodnie z prawem i Regulaminem;
3) wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem lub Regulaminem;
4) zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach określonych Regulaminem;
5) zapewnienia, aby dochód Funduszu był ogłaszany zgodnie z prawem i Regulaminem;
6) dokonania likwidacji Funduszu i rozdziału środków Funduszu między Uczestników Funduszu, w proporcji do posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa.
2. Szczegółowe obowiązki Banku Powiernika są ustalone w umowie między Towarzystwem a Bankiem Powiernikiem.

Rozdział  8

Zasady zarządzania Funduszem

Art.  37.
1. Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo na zasadzie wyłączności.
2. Towarzystwo zobowiązane jest do działania w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu, a w szczególności do:
1) dokonywania lokat kapitałowych zgodnie z celem Funduszu i zasadami określonymi w Regulaminie oraz przepisami prawa;
2) rzetelnego i terminowego rozliczania transakcji dotyczących aktywów Funduszu;
3) wykonywania praw z papierów wartościowych stanowiących aktywa Funduszu;
4) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Funduszu poprzez własne działanie lub poprzez Bank Powiernik, Agenta Transferowego i Dystrybutora.
Art.  38.
1. Towarzystwo z tytułu zarządzania na koniec każdego miesiąca pobiera ze środków Funduszu wynagrodzenie (dalej zwane Wynagrodzeniem Towarzystwa), którego kwotę ustala się w maksymalnej wysokości 2% w skali roku naliczonej od Wartości Netto Aktywów Funduszu na dany dzień. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa tworzy się każdego dnia w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów Funduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.
2. Ze środków Funduszu pokrywane są koszty operacyjne Funduszu: wszelkie opłaty za przechowywanie aktywów Funduszu przez Bank Powiernik oraz inne działania Banku Powiernika, koszty z tytułu usług maklerskich, koszty obsługi prawnej, płatności za wykonane usługi Agenta Transferowego, płatności na rzecz rewidentów za badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa, podatki i inne opłaty, łącznie z kosztami drukowania i rozpowszechniania materiałów informujących o Funduszu i stanie jego aktywów.
3. Koszty operacyjne Funduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu usług maklerskich, podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, podlegają limitowaniu. Na pokrycie płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych Funduszu tworzy się rezerwę, naliczaną w każdym dniu w danym roku obrotowym. Rozliczenia rzeczywistych kosztów operacyjnych Funduszu podlegających limitowaniu dokonuje się na koniec każdego miesiąca w danym roku obrotowym.
4. Łączna wysokość rezerw, o których mowa w ustępach 1 i 3 może wynieść nie więcej niż 4% rocznie przeciętnej Wartości Netto Aktywów Funduszu wyliczonej w danym roku obrotowym.
Art.  39.

Księgi i sprawozdania finansowe Towarzystwa oraz Funduszu są kontrolowane każdego roku przez biegłych rewidentów wybranych przez Towarzystwo spośród 6 niżej wymienionych firm biegłych rewidentów: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse.

Rozdział  9

Obowiązki publikacyjne Towarzystwa

Art.  40.
1. Regulamin i zmiany do Regulaminu są publikowane, jak określono w artykule 43.
2. Niezależnie od obowiązku publikowania Regulaminu, Towarzystwo zapewni, że Regulamin będzie udostępniony w każdym Punkcie Obsługi Funduszu.
3. Równolegle z publikacją Regulaminu Towarzystwo opublikuje listę Dystrybutorów i Punktów Obsługi Funduszu.
Art.  41.
1. Towarzystwo publikuje przynajmniej dwa razy do roku sprawozdanie finansowe, o ile prawo nie nakłada obowiązku częstszych publikacji. Sprawozdanie będzie zawierało dane niezbędne dla inwestorów do oceny stanu Funduszu, jego wartości w okresie roku zgodnie z wymogami Ustawy. Sprawozdania finansowe i inne informacje o Funduszu i Towarzystwie będą publikowane zgodnie z Ustawą i zarządzeniem przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.
2. Sprawozdania finansowe Funduszu publikowane będą w dzienniku Rzeczpospolita.
Art.  42.

Towarzystwo publikuje informacje o stanie Funduszu co najmniej raz na miesiąc. Informacja taka zawiera Wartość Netto Aktywów Funduszu, Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz zmiany tych wartości w ciągu ostatniego miesiąca.

Art.  43.
1. Wszystkie ogłoszenia i publikacje określone tym Regulaminem są dokonywane przynajmniej w jednym z wymienionych dzienników ogólnopolskich. Dzienniki te to: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza i Dziennik Prawa i Gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Regulamin Funduszu i wszelkie jego zmiany są publikowane w następujących dziennikach: Rzeczpospolita oraz Dziennik Prawa i Gospodarki.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

Art.  44.
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Funduszu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Art.  45.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym Regulaminem lub w związku z wykonaniem umowy zawartej między Uczestnikiem Funduszu i Towarzystwem jest sąd właściwy w Warszawie.

Art.  46.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia zgodnie z artykułem 43.

Art.  47.

Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa. Zmiany wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w sposób określony w art. 43. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od jej ogłoszenia zgodnie z art. 43.

TABELA OPŁAT

ING Fundusz Zrównoważony

Opłaty dystrybucyjne

Promocyjna tabela maksymalnych opłat dystrybucyjnych

Wpłata całkowita PLN

Opłata dystrybucyjna

do

10.000

3%

10.001

50.000

2,5%

50.001

100.000

2%

100.001

i powyżej

1,5%

Stała tabela maksymalnych opłat dystrybucyjnych

Obowiązuje w okresie następującym po zakończeniu obowiązywania promocyjnej tabeli opłat dla obu funduszy.

Wpłata całkowita PLN

Opłata dystrybucyjna

do

10.000

5,5%

10.001

50.000

4,5%

50.001

100.000

3,5%

100.001

i powyżej

2,5%

Opłaty za konwersję

Opłata za konwersję

- z ING Funduszu Zrównoważonego do ING Funduszu Akcji wynosi 0.00%.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ING FUNDUSZU POWIERNICZEGO AKCJI

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

Art.  1.
1. ING Fundusz Powierniczy Akcji, zwany dalej "Funduszem", służy do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych.
2. Fundusz jest utworzony na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 z późn. zm.), zwaną dalej "Ustawą".
3. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
Art.  2.
1. Fundusz jest zarządzany na podstawie przepisów Ustawy oraz niniejszego Regulaminu przez ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA z siedzibą w Katowicach, zwane dalej "Towarzystwem".
2. Regulamin ING Funduszu Powierniczego Akcji został uchwalony przez założyciela ING BSK Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA zgodnie z art. 96 § 2 pkt 2 Ustawy oraz zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych zgodnie z art. 96 § 3 Ustawy.
3. Przedmiotem przedsiębiorstwa Towarzystwa może być wyłącznie lokowanie powierzonych środków pieniężnych w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszu oraz zarządzanie jednym lub wieloma funduszami.
4. Towarzystwo we własnym imieniu i na wspólny rachunek uczestników Funduszu dysponuje wszelkimi prawami wchodzącymi w skład Funduszu oraz wykonuje wszelkie uprawnienia wynikające z tych praw.
Art.  3.
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa cel, wymogi formalne i zasady funkcjonowania Funduszu oraz warunki umowy zawartej między nabywcą Jednostek Uczestnictwa a Towarzystwem.
2. Regulamin Funduszu jest udostępniany przez Towarzystwo w Punktach Obsługi Funduszu.
Art.  4.

Początkowa wartość netto Jednostki Uczestnictwa w Funduszu wynosi 100,00 (sto) złotych.

Art.  5.

Ilekroć w Regulaminie jest używane określenie:

1. Agent Transferowy - oznacza to Bank Śląski SA w Katowicach, który na zlecenie i w imieniu Towarzystwa a na rzecz Funduszu prowadzi rejestr uczestników funduszu oraz wykonuje inne czynności administracyjne, takie jak wystawianie świadectw uczestnictwa, wyliczanie ilości jednostek uczestnictwa wydawanych w zamian za powierzone środki itd.
2. Dystrybutor - oznacza to podmiot uprawniony na podstawie umowy z Towarzystwem do występowania w jego imieniu w zakresie zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.
3. Punkt Obsługi Funduszu - oznacza to jednostkę organizacyjną Dystrybutora lub Towarzystwa uprawnioną w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu oraz do przyjmowania środków pieniężnych na rzecz Funduszu. Towarzystwo publikuje listę Dystrybutorów oraz Punktów Obsługi Funduszu.
4. Jednostka Uczestnictwa - oznacza tytuł prawny do udziału w aktywach netto Funduszu, zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
5. Świadectwo Uczestnictwa - oznacza otrzymywane przez uczestnika Funduszu pisemne świadectwo powierzenia środków określające datę jego wydania, nazwę Funduszu oraz liczbę i cenę nabycia Jednostek Uczestnictwa i ich wartość. Świadectwo Uczestnictwa jest wystawiane przez Agenta Transferowego.
6. Dzień Wyceny - oznacza to dzień na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w którym ustalana jest wartość składników majątkowych oraz zobowiązań Funduszu, w celu obliczenia Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa.
7. Wartość Netto Aktywów Funduszu - oznacza to wartość aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu wyliczoną w Dniu Wyceny.
8. Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa - oznacza Wartość Netto Aktywów Funduszu podzieloną przez ogólną liczbę Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.
9. Uczestnik Funduszu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zakupiła Jednostki Uczestnictwa Funduszu.
10. Bank Powiernik - Bank Śląski SA pełniący funkcję Banku Powiernika na rzecz Towarzystwa, zgodnie z Ustawą oraz na podstawie umowy z Towarzystwem.
11. Tabela Opłat - ustalane i wydawane przez Zarząd Towarzystwa zestawienie opłat oraz zasad udzielania zwolnień z opłat, obowiązujących w Funduszu. Tabela Opłat jest publikowana okresowo przez Towarzystwo i udostępniana w Punktach Obsługi Funduszu.

Rozdział  2

Cel i zasady funkcjonowania Funduszu

Art.  6.

Fundusz służy do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych w interesie i na wspólny rachunek Uczestników Funduszu. Powierzone środki będą inwestowane głównie w akcje. Tylko w ograniczonym zakresie środki Funduszu będą inwestowane w wierzycielskie papiery wartościowe.

Art.  7.

Celem Funduszu jest długoterminowe powiększanie wartości jego aktywów przez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe, przy podwyższonym stopniu ryzyka dokonywanych inwestycji. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od koniunktury rynkowej.

Art.  8.
1. Środki Funduszu są inwestowane w papiery wartościowe z uwzględnieniem następujących zasad:
a) co najmniej 90% wartości środków funduszu powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, w rozumieniu art. 2 pkt 1a Ustawy;
b) do 10% wartości środków Funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych, w tym w zagranicznych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny tak często, jak jest to konieczne do obliczenia Wartości Netto Aktywów Funduszu;
c) nie więcej niż 5% wartości środków Funduszu może być lokowane w papierach wartościowych jednego emitenta, a w przypadku jeśli środki są lokowane w różnych papierach wartościowych tego samego emitenta, łączna wartość takich papierów wartościowych nie może przekroczyć 10% wartości środków Funduszu;
d) ograniczenie, o którym mowa w pkt. c) nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z wyjątkiem świadectw rekompensacyjnych, które nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości środków Funduszu;
e) w przypadku naruszenia zasad określonych w punktach a), b) i c) Towarzystwo zobowiązane jest w ciągu sześciu miesięcy doprowadzić stan lokat do stanu zgodnego z tymi zasadami.
2. Nie mniej niż 70% wartości środków Funduszu będzie inwestowane w akcje dopuszczone do publicznego obrotu i w akcje nie dopuszczone do publicznego obrotu.
3. 1. Przeciętny stan środków płynnych w ciągu miesiąca nie może stanowić mniej niż 10% wartości środków Funduszu.
3. 2. W celu zapewnienia płynności finansowej Funduszu, Towarzystwo może lokować środki pieniężne na krajowym rynku depozytów międzybankowych: Takie lokaty dokonywane będą w bankach o dobrej kondycji finansowej.
Art.  9.
1. Dochody osiągnięte przez Fundusz w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dochody pochodzące z dywidend, powiększają wartość Funduszu, a tym samym zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa.
2. Dochody, o których mowa w ustępie 1 nie będą rozdzielane pomiędzy Uczestników Funduszu, a w szczególności Towarzystwo nie będzie wypłacało dywidend ani innych zysków kapitałowych. Dochody tego rodzaju mogą być zrealizowane przez Uczestników Funduszu jedynie w drodze umorzenia Jednostek Uczestnictwa.

Rozdział  3

Zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa

Art.  10.
1. Nabywcą Jednostek Uczestnictwa może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie umowy zawartej między nabywcą Jednostek Uczestnictwa a Towarzystwem.
3. Towarzystwo jest zobowiązane zbywać Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
Art.  11.
1. Liczba i wartość nabytych Jednostek Uczestnictwa jest określona w pisemnym Świadectwie Uczestnictwa.
2. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników Funduszu i nie są oprocentowane. Jednostki Uczestnictwa mogą być dziedziczone.
3. Uczestnik Funduszu ma prawo umorzyć Jednostki Uczestnictwa na warunkach określonych w artykułach 21-23.
4. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa jest ustalona w Dniu Wyceny. Sposób ustalenia ceny jest określony w artykule 19.
Art.  12.
1. 1. Nabywca Jednostek Uczestnictwa może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do dokonywania przez pełnomocnika wszystkich czynności tak jak Uczestnik Funduszu, o ile nabywca Jednostek Uczestnictwa nie postanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 1.2. W imieniu Uczestnika Funduszu może dokonywać czynności co najwyżej dwóch pełnomocników.
1. 2. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
1. 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone albo w obecności pracownika Punktu Obsługi Funduszu, albo z podpisem poświadczonym notarialnie.
1. 4. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
1. 5. Pełnomocnictwo staje się skuteczne po odebraniu informacji o jego udzieleniu przez Agenta Transferowego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia w Punkcie Obsługi Funduszu, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
1. 6. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne po odebraniu oświadczenia w tym przedmiocie przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia w Punkcie Obsługi Funduszu, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku dokonywania zmian w umowie, o której mowa w artykule 10 dotyczących w szczególności danych osobowych nabywcy Jednostek Uczestnictwa, zmiany stają się skuteczne po odebraniu stosownej informacji przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia w Punkcie Obsługi Funduszu, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Art.  13.
1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na rzecz osób małoletnich.
2. Osoba małoletnia, która nie ukończyła w dniu zawierania umowy 13 lat, może nabywać Jednostki Uczestnictwa jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Małoletni Uczestnik Funduszu nie może udzielać pełnomocnictwa do nabywania i/lub umarzania Jednostek Uczestnictwa.
4. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są:
1) każdy z rodziców - o ile nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
2) opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy, w przypadku gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską,
3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządu majątkiem osoby małoletniej.
5. Postanowienia niniejszego artykułu mają odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych, przy czym do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo - obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat.
Art.  14.
1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na wspólny rejestr małżonków, zwany dalej "Wspólnym Rejestrem Małżeńskim".
2. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po:
1) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
a) wyrażają zgodę na umarzanie przez każdego z nich bez ograniczeń Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z umorzeniem całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa,
b) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń umorzenia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń umorzenia, których wykonanie jednej wyklucza wykonanie drugiej, Dystrybutor może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami;
2) zobowiązaniu się do natychmiastowego zawiadomienia - listem poleconym - Dystrybutora o ustaniu wspólności majątkowej wraz z potwierdzoną kopią stosownego postanowienia sądu bądź potwierdzoną kopią stosownej umowy w formie aktu notarialnego;
3) zrzeczeniu się podnoszenia wobec Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:
a) dokonaniem przez Towarzystwo podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego artykułu,
b) umorzeniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Towarzystwo na podstawie zlecenia złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Towarzystwo nie posiadało informacji o ustaniu wspólności majątkowej.
4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje na podstawie zgody małżonków.
5. Rozwiązanie umowy, o której mowa w artykule 10 ustęp 2 na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje w przypadku:
1) ustania wspólności majątkowej w wyniku:
a) ustania małżeństwa wskutek śmierci,
b) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
c) unieważnienia małżeństwa,
d) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej;
2) orzeczenia sądowego o:
a) zniesieniu wspólności majątkowej,
b) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków;
3) umorzenia wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
6. Rozwiązanie umowy następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi.
7. W przypadku rozwiązania umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków - połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą część - w myśl umownego lub sądowego podziału spadku.
8. W przypadku rozwiązania umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b), c) i d) oraz pkt 2) saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu, po uprzednim otwarciu dwóch odrębnych rejestrów na rzecz każdego z uprawnionych.
Art.  15.
1. Umowa, o której mowa w artykule 10 ustęp 2 zostaje zawarta z chwilą złożenia przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, którego prawidłowość jest potwierdzona przez składającego zlecenie jego własnoręcznym podpisem i wpłacenia środków na rzecz Funduszu w kwocie nie niższej niż obowiązująca w dniu zawarcia umowy minimalna kwota wpłaty wnoszonej przez nabywcę na rzecz Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego inwestowania odbywa się poprzez systematyczne wpłacanie środków pieniężnych na rzecz Funduszu na warunkach zawartych w umowie, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 8. W tym celu Towarzystwo udostępnia odpowiedni formularz, na podstawie którego będą dokonywane wpłaty środków pieniężnych na rzecz Funduszu. Powyższy formularz będzie zawierał między innymi następujące dane: firma Towarzystwa, miejsce na wpisanie nazwy funduszu/y, imię i nazwisko właściciela rejestru, numer rejestru, kwota wpłaty, numer rachunku Funduszu, na który będą dokonywane wpłaty.
3. Minimalna początkowa kwota wpłaty wnoszonej przez nabywcę na rzecz Funduszu wynosi 200 złotych, a każda następna wpłata wynosi nie mniej niż 50 złotych, z zastrzeżeniem warunków, na podstawie których będą dokonywane wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach programu systematycznego inwestowania.
Art.  16.
1. Nabywca Jednostek Uczestnictwa dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa i środki pieniężne konieczne do wykonania takiego zlecenia wpłyną na rachunek Funduszu w Banku Powierniku.
2. W przypadku gdy warunki określone w ust. 1 zostaną spełnione w Dniu Wyceny na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, nabywca Jednostek Uczestnictwa nabędzie Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego Dnia Wyceny.
3. Okres między zawarciem umowy i Dniem Wyceny, jak określono w ustępie 1 tego artykułu, nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze, z wyjątkiem sobót, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
4. W przypadku gdy kwota określona w zleceniu nabycia jest wyższa od kwoty wpłaty wniesionej przez nabywcę, zlecenie nabycia jest realizowane do wysokości kwoty wpłaty.
Art.  17.
1. Towarzystwo wydaje Uczestnikowi Funduszu Świadectwo Uczestnictwa.
2. Świadectwo Uczestnictwa zostanie przesłane pocztą na adres wskazany w zleceniu albo przekazane do odbioru w Punkcie Obsługi Funduszu w którym zlecenie złożono, zgodnie z dyspozycją nabywcy Jednostek Uczestnictwa.
3. W interesie Uczestnika Funduszu leży niezwłoczne poinformowanie Dystrybutora o wszelkich nieprawidłowościach w Świadectwach Uczestnictwa.
Art.  18.
1. Towarzystwo może z nabywcą Jednostek Uczestnictwa zawrzeć umowę o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu.
2. Towarzystwo przyjmuje i realizuje zlecenia składane przez telefon i za pomocą faksu przez Uczestnika Funduszu lub ustanowionego przez niego pełnomocnika poprzez wyznaczonych pracowników Punktów Obsługi Funduszu prowadzonych przez wyznaczonego Dystrybutora.
3. Przedmiotem umowy o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu są zlecenia: nabycia, umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, blokady rejestru, odwołania blokady rejestru, konwersji środków między funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.
4. Towarzystwo przyjmuje tylko zlecenia składane za pośrednictwem faksu, które zostały:
a) przesłane na formularzach ustalonych przez Towarzystwo,
b) wypełnione i przesłane w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do treści lub autentyczności,
c) podpisane przez Uczestnika Funduszu lub jego pełnomocnika.
5. Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego dyspozycje za pomocą telefonu odbywa się na podstawie hasła, które pozostaje znane tylko Uczestnikowi oraz wyznaczonym pracownikom, o których mowa w ust. 2. Szczegółowy sposób identyfikacji Uczestników jest określony w umowie o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu. Każda zmiana lub utrata hasła wiąże się ze wstrzymaniem możliwości składania zleceń przez telefon lub za pomocą faksu do czasu nadania nowego hasła.
6. Wszystkie zlecenia składane przez Uczestników Funduszu na podstawie umowy o składanie zleceń przez telefon i za pomocą faksu są nagrywane i przechowywane w celach dowodowych przez okres wymagany przez prawo.
7. W przypadku niemożliwości przyjęcia zlecenia przez telefon lub za pomocą faksu z powodu awarii sprzętu, Towarzystwo ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia.
Art.  19.
1. Uczestnik Funduszu otrzymuje taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, jaka może zostać wydana przez Towarzystwo w zamian za powierzone środki pieniężne. Sumę powierzonych środków pieniężnych ustala się jako kwotę wpłaty wniesionej przez nabywcę na rzecz Funduszu pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną, o której mowa w artykule 20. Liczbę wydawanych nabywcy Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloraz sumy powierzonych środków i Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny.
2. Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny powiększona o opłatę dystrybucyjną stanowi Cenę w Ofercie Publicznej.
3. Jednostki Uczestnictwa są przydzielane z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.
Art.  20.
1. Przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną w maksymalnej wysokości 5,5% Ceny w Ofercie Publicznej.
2. Opłata dystrybucyjna jest określona w Tabeli Opłat publikowanej okresowo przez Towarzystwo i udostępnianej przez Dystrybutora.
3. Towarzystwo może zmniejszać opłatę lub zwolnić z opłaty dystrybucyjnej z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa:
1) pracowników Towarzystwa,
2) pracowników Agenta Transferowego,
3) pracowników Dystrybutora,
4) pracowników Banku Powiernika,
5) pracowników akcjonariuszy Towarzystwa,
6) akcjonariuszy Towarzystwa,
7) osoby powierzające Towarzystwu środki w wysokości przekraczającej 50.000 PLN,
8) osoby nabywające Jednostki Uczestnictwa w ramach programu systematycznego inwestowania na zasadach określonych przez Towarzystwo; szczegółowe warunki powyższego programu będą zawierały umowy podpisywane przez Towarzystwo z nabywcą Jednostek Uczestnictwa w ramach ww. programu, warunki uczestnictwa będą udostępniane w Punktach Obsługi Funduszu,
9) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo,
10) określone grupy osób w czasie kampanii promocyjnej.

Rozdział  4

Umorzenie Jednostek Uczestnictwa

Art.  21.
1. Towarzystwo umarza jednostki bez ograniczeń i nie pobiera z tego tytułu opłat. Podstawę umorzenia Jednostek Uczestnictwa stanowi złożone przez Uczestnika Funduszu w Punkcie Obsługi Funduszu zlecenie umorzenia, którego prawidłowość jest potwierdzona przez składającego własnoręcznym podpisem.
2. Przy składaniu zleceń umorzenia postanowienia artykułu 12 i artykułu 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Towarzystwo wydaje Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie o umorzeniu, w którym określa datę jego wydania, nazwę Funduszu, liczbę i cenę umorzonych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość oraz stan rejestru Uczestnika Funduszu po dokonaniu umorzenia. Zaświadczenie zostanie wysłane do Uczestnika Funduszu za pośrednictwem poczty lub udostępniona w Punkcie Obsługi Funduszu.
Art.  22.
1. Cena Umorzenia jest równa Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie umorzenia.
2. W przypadku gdy zlecenie umorzenia zostanie otrzymane przez Agenta Transferowego w Dniu Wyceny na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, cena umorzenia jest równa Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny.
3. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym oblicza się cenę umorzenia, nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze, z wyjątkiem sobót, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Art.  23.
1. Zlecenie umorzenia może zawierać następujące dyspozycje:
1) umorzenia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa;
2) umorzenia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych,
3) umorzenie wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa.
2. W przypadku gdy ilość Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu umorzenia jest wyższa lub różni się od aktualnego salda nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa o mniej niż jedną Jednostkę, umorzone zostaje całe saldo posiadanych nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.
3. W przypadku gdy kwota określona w zleceniu umorzenia jest w Dniu Wyceny wyższa niż otrzymana z umorzenia wszystkich nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa lub różni się od wartości salda nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa Uczestnika Funduszu w dniu wykonania operacji umorzenia o mniej niż 100 złotych, umorzone zostaje całe saldo posiadanych nie zablokowanych Jednostek Uczestnictwa.
Art.  24.
1. Uczestnik ING Funduszu Akcji ma prawo na podstawie jednego zlecenia umorzyć Jednostki Uczestnictwa posiadane w tym Funduszu i za uzyskane w ten sposób środki zakupić jednostki uczestnictwa w innym wybranym przez siebie funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Jednocześnie uczestnik każdego innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo ma prawo na podstawie jednego zlecenia umorzyć jednostki uczestnictwa posiadane w tym funduszu, a za uzyskane w ten sposób środki zakupić Jednostki Uczestnictwa ING Funduszu Akcji. Taki rodzaj operacji będzie nazywany "Konwersją". Umorzenie Jednostek Uczestnictwa w drodze Konwersji jest dokonywane w terminie i na warunkach określonych w art. 22 i art. 23. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje w tym samym dniu, w którym dokonano umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu
2. Za Konwersję do ING Funduszu Akcji Towarzystwo pobiera opłatę za konwersję zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem ust. 3. Od środków podlegających Konwersji nie pobiera się opłaty dystrybucyjnej obowiązującej w ING Funduszu Akcji.
3. W przypadku Konwersji z funduszu, w którym obowiązuje niższa opłata dystrybucyjna niż w ING Funduszu Akcji, opłatę za Konwersję powiększa różnica między opłatami dystrybucyjnymi. Powyższe stosuje się do takiej liczby jednostek uczestnictwa umarzanych w funduszu w celu Konwersji do ING Funduszu Akcji, jaka nie została nabyła w drodze Konwersji z funduszu o opłacie dystrybucyjnej wyższej lub równej opłacie dystrybucyjnej obowiązującej w ING Funduszu Akcji.
4. Postanowienia artykułu 12 i 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia Konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze, z wyjątkiem sobót, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Art.  25.
1. Na wniosek Uczestnika Funduszu Towarzystwo może dokonać Blokady Rejestru. Blokada oznacza, że przez okres wskazany przez Uczestnika Funduszu możliwość dokonania operacji będzie zawieszona. Blokada może zostać odwołana przez Uczestnika Funduszu bądź, o ile Uczestnik Funduszu tak zadysponuje, przez upoważnione przez niego osoby.
2. Oświadczenie Uczestnika Funduszu lub uprawnionych osób o ustanowieniu lub odwołaniu Blokady Rejestru staje się skuteczne w momencie zarejestrowania oświadczenia przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, z wyjątkiem sobót, od złożenia takiego oświadczenia u Dystrybutora, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział  5

Ustalenie Wartości Netto Aktywów Funduszu

Art.  26.
1. Wartość Netto Aktywów Funduszu ustalana jest w Dniu Wyceny.
2. Środki pieniężne przekazane wraz ze zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają Wartości Netto Aktywów Funduszu w dniu następującym po Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 16 ust. 1.
Art.  27.
1. Wszystkie papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są wyceniane w Dniu Wyceny, zgodnie z kursem dnia lub kursem odniesienia w przypadku notowań w systemie jednolitego kursu lub kursu zamknięcia w przypadku papierów notowanych jedynie w systemie ciągłym. Jeżeli są one przedmiotem obrotu w więcej niż jednym systemie notowań, za podstawę ich wyceny przyjmuje się kurs ustalony na rynku, na którym wolumen był najwyższy.
2. Dłużne papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są wyceniane zgodnie z zasadami podanymi w ustępie 1. Przez kurs dnia lub kurs odniesienia dłużnego papieru wartościowego rozumie się cenę rynkową ustaloną w stosunku do jego wartości nominalnej. Skumulowane odsetki ujmowane są odrębnie jako odsetki należne.
3. Do czasu rozpoczęcia notowań papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się według cen nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru, wartość akcji powiększa się o wartość wykorzystanych praw poboru.
Art.  28.

Papiery wartościowe notowane na innych niż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rynkach wyceniane są w następujący sposób:

1) jeżeli papiery te notowane są na kilku rynkach lub
2) gdy są przedmiotem obrotu w więcej niż jednym systemie notowań na jednym rynku, za podstawę ich wyceny przyjmuje się kurs ustalony na tym rynku lub w tym systemie notowań na jednym rynku, który wykazał najwyższy wolumen obrotu w Dniu Wyceny.
Art.  29.
1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane według ostatniej ceny sprzedaży na głównym rynku, na którym są notowane przed/lub w Dniu Wyceny.
2. Papiery wartościowe nie notowane na głównym rynku są wyceniane według kursów publikowanych w tabelach finansowych zamieszczonych w specjalistycznych wydawnictwach.
3. Przez rynek główny, o którym mowa w ust. 1 rozumie się rynek o najwyższym wolumenie obrotów w Dniu Wyceny.
4. Zagraniczne papiery wartościowe, z zastrzeżeniem ust. 5, wycenia się w walucie kraju notowania, a następnie przelicza na walutę polską po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym przed lub w Dniu Wyceny.
5. Zagraniczne dłużne papiery wartościowe wycenia się w walucie, w której są wyrażone.
Art.  30.

Jeżeli nie jest możliwa wycena wierzycielskich papierów wartościowych nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z zasadami określonymi w artykule 28, ich wartość jest ustalana zgodnie z formułą liniowej amortyzacji, przyjmując, że wartość ta wzrasta każdego dnia w okresie, na który dany papier wartościowy został nabyty o niezmienną kwotę równą kwocie dyskonta, z którym ten papier nabyto podzielonej przez liczbę dni w tym okresie.

Art.  31.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwa wycena papierów wartościowych lub praw z papierów wartościowych według zasad podanych powyżej, papiery wartościowe w Dniu Wyceny wycenia się według wartości z ostatniego Dnia Wyceny, a w przypadku gdy papiery wartościowe lub prawa z papierów wartościowych nie były wyceniane przed Dniem Wyceny, według ceny nabycia, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Art.  32.

Odsetki naliczone oraz należne od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych lub krótkoterminowych papierów wartościowych powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny.

Art.  33.
1. Wszystkie zobowiązania pieniężne związane z nabywaniem i umarzaniem Jednostek Uczestnictwa są wyrażane w walucie polskiej.
2. Środki pieniężne, należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się po przeliczeniu na złote, po średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym w Dniu Wyceny.

Rozdział  6

Wygaśnięcie umowy

Art.  34.
1. Umowa pomiędzy Towarzystwem a Uczestnikiem Funduszu ulega rozwiązaniu w przypadku:
1) likwidacji Funduszu w trybie art. 101 § 4 Ustawy,
2) otwarcia likwidacji Towarzystwa,
3) ogłoszenia upadłości Towarzystwa,
4) po upływie terminu wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 101 § 2 Ustawy.
2. Umowa pomiędzy Towarzystwem a Uczestnikiem Funduszu wygasa w przypadku umorzenia wszystkich Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Funduszu.

Rozdział  7

Przechowywanie aktywów Funduszu

Art.  35.
1. Towarzystwo powierza aktywa Funduszu do przechowania Bankowi śląskiemu SA, który na podstawie odrębnej umowy wykonuje na rzecz Towarzystwa czynności Banku Powiernika przewidziane Ustawą.
2. Zagraniczne papiery wartościowe Towarzystwo może powierzyć do przechowania, pod nadzorem Banku Powiernika, zagranicznym bankom powierniczym spełniającym wymogi bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu.
Art.  36.
1. Bank Powiernik jest zobowiązany w szczególności do:
1) bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu;
2) obliczania Wartości Netto Aktywów Funduszu zgodnie z prawem i Regulaminem;
3) wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem lub Regulaminem;
4) zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach określonych Regulaminem;
5) zapewnienia, aby dochód Funduszu był ogłaszany zgodnie z prawem i Regulaminem;
6) dokonania likwidacji Funduszu i rozdziału środków Funduszu między Uczestników Funduszu, w proporcji do posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa.
2. Szczegółowe obowiązki Banku Powiernika są ustalone w umowie między Towarzystwem a Bankiem Powiernikiem.

Rozdział  8

Zasady zarządzania Funduszem

Art.  37.
1. Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo na zasadzie wyłączności.
2. Towarzystwo zobowiązane jest do działania w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu, a w szczególności do:
1) dokonywania lokat kapitałowych zgodnie z celem Funduszu i zasadami określonymi w Regulaminie oraz przepisami prawa;
2) rzetelnego i terminowego rozliczania transakcji dotyczących aktywów Funduszu;
3) wykonywania praw z papierów wartościowych stanowiących aktywa Funduszu;
4) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Funduszu poprzez własne działanie lub poprzez Bank Powiernik, Agenta Transferowego i Dystrybutora.
Art.  38.
1. Towarzystwo z tytułu zarządzania na koniec każdego miesiąca pobiera ze środków Funduszu wynagrodzenie (dalej zwane Wynagrodzeniem Towarzystwa), którego kwotę ustala się w maksymalnej wysokości 2% w skali roku naliczonej od Wartości Netto Aktywów Funduszu na dany dzień. Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa tworzy się każdego dnia w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów Funduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.
2. Ze środków Funduszu pokrywane są koszty operacyjne Funduszu: wszelkie opłaty za przechowywanie aktywów Funduszu przez Bank Powiernik oraz inne działania Banku Powiernika, koszty z tytułu usług maklerskich, koszty obsługi prawnej, płatności za wykonane usługi Agenta Transferowego, płatności na rzecz rewidentów za badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa, podatki i inne opłaty, łącznie z kosztami drukowania i rozpowszechniania materiałów informujących o Funduszu i stanie jego aktywów.
3. Koszty operacyjne Funduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu usług maklerskich, podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, podlegają limitowaniu. Na pokrycie płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych Funduszu tworzy się rezerwę, naliczaną w każdym dniu w danym roku obrotowym. Rozliczenia rzeczywistych kosztów operacyjnych Funduszu podlegających limitowaniu dokonuje się na koniec każdego miesiąca w danym roku obrotowym.
4. Łączna wysokość rezerw, o których mowa w ustępach 1 i 3 może wynieść nie więcej niż 4% rocznie przeciętnej Wartości Netto Aktywów Funduszu wyliczonej w danym roku obrotowym.
Art.  39.

Księgi i sprawozdania finansowe Towarzystwa oraz Funduszu są kontrolowane każdego roku przez biegłych rewidentów wybranych przez Towarzystwo spośród 6 niżej wymienionych firm biegłych rewidentów: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse.

Rozdział  9

Obowiązki publikacyjne Towarzystwa

Art.  40.
1. Regulamin i zmiany do Regulaminu są publikowane, jak określono w artykule 43.
2. Niezależnie od obowiązku publikowania Regulaminu, Towarzystwo zapewni, że Regulamin będzie udostępniony w każdym Punkcie Obsługi Funduszu.
3. Równolegle z publikacją Regulaminu Towarzystwo opublikuje listę Dystrybutorów i Punktów Obsługi Funduszu.
Art.  41.
1. Towarzystwo publikuje przynajmniej dwa razy do roku sprawozdanie finansowe, o ile prawo nie nakłada obowiązku częstszych publikacji. Sprawozdanie będzie zawierało dane niezbędne dla inwestorów do oceny stanu Funduszu, jego wartości w okresie roku zgodnie z wymogami Ustawy. Sprawozdania finansowe i inne informacje o Funduszu i Towarzystwie będą publikowane zgodnie z Ustawą i zarządzeniem przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.
2. Sprawozdania finansowe Funduszu publikowane będą w dzienniku Rzeczpospolita.
Art.  42.

Towarzystwo publikuje informacje o stanie Funduszu co najmniej raz na miesiąc. Informacja taka zawiera Wartość Netto Aktywów Funduszu, Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz zmiany tych wartości w ciągu ostatniego miesiąca.

Art.  43.
1. Wszystkie ogłoszenia i publikacje określone tym Regulaminem są dokonywane przynajmniej w jednym z wymienionych dzienników ogólnopolskich. Dzienniki te to: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza i Dziennik Prawa i Gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Regulamin Funduszu i wszelkie jego zmiany są publikowane w następujących dziennikach: Rzeczpospolita oraz Dziennik Prawa i Gospodarki.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

Art.  44.
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Funduszu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Art.  45.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym Regulaminem lub w związku z wykonaniem umowy zawartej między Uczestnikiem Funduszu i Towarzystwem jest sąd właściwy w Warszawie.

Art.  46.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia zgodnie z artykułem 43.

Art.  47.

Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa. Zmiany wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w sposób określony w art. 43. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od jej ogłoszenia zgodnie z art. 43.

TABELA OPŁAT

ING Fundusz Akcji

Opłaty dystrybucyjne

Promocyjna tabela maksymalnych opłat dystrybucyjnych

Wpłata całkowita PLN

Opłata dystrybucyjna

do

10.000

3%

10.001

50.000

2,5%

50.001

100.000

2%

100.001

i powyżej

1,5%

Stała tabela maksymalnych opłat dystrybucyjnych

Obowiązuje w okresie następującym po zakończeniu obowiązywania promocyjnej tabeli opłat dla obu funduszy.

Wpłata całkowita PLN

Opłata dystrybucyjna

do

10.000

5,5%

10.001

50.000

4,5%

50.001

100.000

3,5%

100.001

i powyżej

2,5%

Opłaty za konwersję

Opłata za konwersję

- z ING Funduszu Akcji do ING Funduszu Zrównoważonego wynosi 0.00%.