Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.376

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 602
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszu powierniczego i na zarządzanie tym funduszem powierniczym oraz wyrażenia zgody na skład Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.), w związku z art. 96 § 1 i § 3, art. 94 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję Komisji Papierów Wartościowych Nr KPW-4080-24/97 z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie nieudzielenia Forum - Towarzystwu Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna zezwolenia na prowadzenie działalności, tj. na lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników Forum - Pierwszego Zachodniego Funduszu Powierniczego oraz na zarządzanie tym Funduszem.
§  2. Udziela się Forum - Zachodniemu Towarzystwu Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna zezwolenia na prowadzenie działalności, tj. na lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników Forum - Pierwszego Zachodniego Funduszu Powierniczego oraz na zarządzanie tym Funduszem.
§  3. Zatwierdza się statut Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§  4. Zatwierdza się regulamin Forum - Pierwszego Zachodniego Funduszu Powierniczego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.
§  5. Zatwierdza się wybór Banku Handlowego SA z siedzibą w Warszawie, jako banku-powiernika dla Forum - Pierwszego Zachodniego Funduszu Powierniczego.
§  6. Wyraża się zgodę na następujący skład Rady Nadzorczej Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Powierniczych Spółki Akcyjnej:
6.1. John Y. Keffer
6.2. Urszula Banaszczak-Soroka
6.3. Les C. Berthy
6.4. Piotr Urbańczyk
6.5. P. Jay Kiedrowski
6.6. Lech Miklaszewski.
§  7. Wyraża się zgodę na następujący skład Komisji Rewizyjnej Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA:
7.1. Elżbieta Solińska
7.2. Małgorzata Głogowska-Hycnar
7.3. Grzegorz Markiewicz
7.4. Sara Morris Clark
7.5. Dana Lukens.
§  8. Zobowiązuje się Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółkę Akcyjną do zastosowania, przed podjęciem działalności, poniżej określonych zasad postępowania w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, w oparciu o pisemne procedury.
8.1. Procedury, o których mowa w § 8 powinny opierać się w szczególności na następujących zasadach:
8.1.1. Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna rejestruje każdą jednorazową wpłatę, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych, lub polecenie przelewu powyżej 20.000 zł.
8.1.2. Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna rejestruje osobno również mniejsze wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych, lub polecenia przelewu następujące po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczające w sumie kwotę 20.000 zł.
8.1.3. Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna dodatkowo rejestruje każdą wpłatę i polecenie przelewu inne niż te, o których mowa w pkt. 8.1.1-8.1.2, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.
8.1.4. Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna ma obowiązek obserwacji Rejestrów Uczestników Funduszy, których właściciele dokonują operacji określonych w pkt. 8.1.1-8.1.3.
8.1.5. Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna prowadzi rejestry uwzględniające:
- tożsamość i adres osoby fizycznie dokonującej wpłaty lub składającej polecenie przelewu,
- tożsamość i adres osoby, w imieniu której dokonywana jest transakcja,
- tożsamość i adres beneficjenta,
- numer rachunków bankowych związanych z transakcją o ile istnieją,
- rodzaj operacji,
- datę dokonania operacji,
- kwotę operacji,
- pochodzenie i przeznaczenie wpłaty lub przelewu,
- dane osoby, która zarejestrowała powyższe dane.
8.1.6. Powyższe dane gromadzi, przechowuje i poddaje analizie Inspektor Nadzoru Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Powierniczych Spółki Akcyjnej.
8.2. Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna jest zobowiązane do informowania Komisji Papierów Wartościowych o wdrożeniu procedury oraz przesłania jej do Komisji.
8.3. Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna jest zobowiązane do informowania Komisji Papierów Wartościowych o każdym powiadomieniu organów ścigania o zaistnieniu uzasadnionego podejrzenia wskazującego, że środki pieniężne klienta pochodzą z przestępstwa lub mają z nim związek.
8.4. Komisja Papierów Wartościowych przypomina o ciążącym na każdym, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa obowiązku, określonym w art. 256 kpk, informowania prokuratora lub Policji.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

FORUM - ZACHODNIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY POWIERNICZYCH SA

STATUT

I.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Firma

Firma Spółki brzmi "Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych" Spółka Akcyjna. Spółka, zwana dalej "Towarzystwem" może używać skróconej nazwy "Forum ZTFP" SA, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł  2

Założyciele

Założycielami Towarzystwa są: Bank Zachodni SA we Wrocławiu ("Bank") oraz Forum Financial Group Poland Limited Liability Company, Portland, Maine, USA ("Forum").

Artykuł  3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

Artykuł  4

Ograniczenia terytorialne

4.1. Towarzystwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4.2. Towarzystwo może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł  5

Czas trwania Towarzystwa

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

II.

 PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

Artykuł  6

Zarządzanie funduszami powierniczymi

6.1. Przedmiot przedsiębiorstwa Towarzystwa obejmuje lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszy powierniczych, a także zarządzanie jednym bądź kilkoma funduszami powierniczymi (zwanych dalej "Funduszem" lub "Funduszami" w zależności od ich liczby) powołanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (zwanej dalej "Ustawą"). Forum - Pierwszy Zachodni Fundusz (zwany dalej Pierwszym Funduszem), zostanie utworzony przez Towarzystwo niezwłocznie po jego zarejestrowaniu i będzie prowadzony na podstawie Regulaminu, o którym mowa w Artykule 34 niniejszego statutu.

6.2. Przedmiot przedsiębiorstwa Towarzystwa obejmować może:

A. zarządzanie funduszami powierniczymi i wykonywanie wszystkich związanych z tym czynności;
B. świadczenie usług pomocniczych do zarządzania Funduszami, w tym dystrybucję jednostek Funduszy i obsługę posiadaczy jednostek;
C. zawieranie we własnym imieniu i na własny rachunek transakcji wiążących się z obowiązkami zarządczymi wobec Funduszy.

6.3. Towarzystwo zawrze stosowną umowę z bankiem-powiernikiem, któremu powierzy aktywa Funduszy i zleci zgodnie z wymogami Ustawy świadczenie innych usług, w tym obliczanie wartości aktywów netto każdego z Funduszy.

6.4. Towarzystwo prowadzi swoją działalność wyłącznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

III.

 KAPITAŁ TOWARZYSTWA

Artykuł  7

Struktura kapitału

7.1. Kapitał akcyjny Towarzystwa wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) i jest podzielony na 400 000 akcji imiennych pierwszej emisji serii A, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięciu złotych).

Bank Zachodni SA obejmuje 204 000 (słownie: dwieście cztery tysiące) akcji imiennych, zwykłych, pierwszej emisji, serii A od numeru 000 000 001 do numeru 000 204 000.

Forum Financial Group Poland Limited Liability Company obejmuje 196 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych, zwykłych, pierwszej emisji, serii A od numeru 000 204 001 do numeru 000 400 000.

7.2. Wszystkie akcje Towarzystwa są zwykłe i imienne. Akcje Towarzystwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

7.3. Kapitał akcyjny został zebrany wyłącznie między Założycielami Towarzystwa i opłacony w wysokości 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent), tj. 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych), przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie.

7.4. Pozostałą kwotę Założyciele uiszczą w terminie ustalonym przez Zgromadzenie Założycieli lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, nie później jednak niż przed rozpoczęciem działania Forum - Pierwszego Zachodniego Funduszu Powierniczego.

IV.

 WŁADZE TOWARZYSTWA

Artykuł  8

Władzami Towarzystwa są:

A. Zarząd;
B. Rada Nadzorcza;
C. Komisja Rewizyjna;
D. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

A.

 ZARZĄD TOWARZYSTWA

Artykuł  9

Liczebność i kadencja

9.1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Założyciele.

9.2. Zarząd Towarzystwa składa się z trzech członków: Prezesa, Wiceprezesa do spraw finansów i administracji oraz Wiceprezesa do spraw dystrybucji. Pierwsza kadencja Zarządu trwa 1 rok, a następne 3 lata.

9.3. Prezes Zarządu i Wiceprezes do spraw finansów i administracji powoływani są spośród osób wskazanych przez Bank, a Wiceprezes do spraw dystrybucji spośród osób wskazanych przez Forum.

Artykuł  10

Kompetencje

10.1. Zarząd zarządza Towarzystwem i reprezentuje je na zewnątrz.

10.2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z zarządzaniem Towarzystwem nie zastrzeżone prawem lub niniejszym Statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa.

10.3. Regulamin Pracy Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Artykuł  11

Reprezentacja Towarzystwa

11.1. Do reprezentowania Towarzystwa, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:

1) Prezes Zarządu - samodzielnie,
2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

11.2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa mogą być ustanowieni pełnomocnicy i prokurenci, przy czym pełnomocnicy mogą być umocowani do działania samodzielnie, łącznie z Wiceprezesem Zarządu albo z innym pełnomocnikiem.

11.3. Prokura może być tylko łączna; prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd jednomyślną uchwałą wszystkich członków.

11.4. Pełnomocnictwa mogą być udzielane przez Zarząd po podjęciu stosownej jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków, tylko w formie pisemnej, o ile nie jest wymagana forma szczególna. Pełnomocnictwa podlegają ujawnieniu w rejestrze pełnomocnictw.

Artykuł  12

Umowy i pracownicy

12.1. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

12.2. Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski pomiędzy członkami Zarządu i Towarzystwem zawierane są w imieniu Towarzystwa przez Radę Nadzorczą lub przez pełnomocników powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

12.3. Osoby zatrudniane przez Towarzystwo podlegają Zarządowi Towarzystwa. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy z pracownikami Towarzystwa i ustala wysokość ich wynagrodzenia.

B.

 RADA NADZORCZA

Artykuł  13

Liczebność i kadencja

13.1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu (6) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie za zgodą Komisji Papierów Wartościowych. Kandydatów na członków Rady zgłaszają:

Bank - 3 osoby,

Forum - 3 osoby.

13.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 1 rok.

13.3. Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że wyboru Przewodniczącego pierwszej i drugiej kadencji dokonuje się spośród członków Rady wskazanych przez Forum. Kolejni Przewodniczący będą wybierani przemiennie spośród członków Rady zgłoszonych zgodnie z ust. 1 przez Forum i Bank, poczynając od Banku.

Artykuł  14

Przewodniczący

14.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. Przewodniczący Rady, której kadencja upłynęła zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Rady i przewodniczy na nim do momentu przejęcia obowiązków przez nowego Przewodniczącego.

14.2. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady posiedzeniom przewodniczy członek Rady wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Artykuł  15

Posiedzenia

15.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej cztery razy w roku.

15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Rady zwoływać dodatkowe posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie zwołane na wniosek odbywa się w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od momentu złożenia stosownego wniosku u Przewodniczącego.

15.3. O terminie odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej oraz porządku jej obrad członkowie Rady są powiadamiani w drodze pisemnych zawiadomień, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.

Artykuł  16

Uchwały

16.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad w trybie określonym w art. 15 ust. 3, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków.

16.2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne pomimo niezachowania trybu zawiadamiania o posiedzeniach Rady określonego w art. 15 ust. 3, jeżeli wszyscy członkowie Rady wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.

16.3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.

16.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, jeżeli umożliwiona jest jednoczesna komunikacja wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.

16.5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.

Artykuł  17

Kompetencje

17.1. Rada Nadzorcza nadzoruje bieżącą działalność Towarzystwa.

17.2. Rada Nadzorcza posiada w szczególności następujące kompetencje i obowiązki:

(1) badanie bilansu, rachunku wyników i zestawienia przepływów środków pieniężnych w odniesieniu do majątku własnego Towarzystwa oraz w stosunku do aktywów każdego z Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo;
(2) analizowanie, zgłaszanie wniosków i przyjmowanie półrocznych oraz rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących majątku własnego Towarzystwa, jak i aktywów każdego z Funduszy oraz propozycji Zarządu dotyczących podziału zysków (w tym wypłaty dywidendy akcjonariuszom) lub pokrycia strat powstałych w wyniku działań Towarzystwa na własny rachunek;
(3) analizowanie, zgłaszanie uwag i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu dotyczących wypłat z zysków dla posiadaczy jednostek Funduszy, o ile regulamin Funduszy przewiduje takie wypłaty, i propozycji Zarządu dotyczących pokrywania strat Funduszy ze środków własnych Towarzystwa;
(4) analizowanie i zatwierdzanie business-planów finansowych i inwestycyjnych Towarzystwa oraz wymaganie od Zarządu przedkładania szczegółowych sprawozdań z ich realizacji;
(5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działań Rady Nadzorczej wymienionych wyżej;
(6) oddelegowanie jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu po odwołaniu Zarządu lub w przypadku niemożności pełnienia funkcji przez członków Zarządu;
(7) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu;
(8) analizowanie, zgłaszanie uwag i rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji Zarządu dotyczących tworzenia nowych Funduszy, regulaminów ustalających sposób działania tych Funduszy oraz zatwierdzanie prospektów emisyjnych nowych Funduszy;
(9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Towarzystwo umów z bankiem-powiernikiem oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Towarzystwa lub Funduszy;
(10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz Funduszy;
(11) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.
Artykuł  18

Pozostałe kwestie

18.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

18.2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady oraz zwrot kosztów, których wysokość i zasady płatności określa corocznie Walne Zgromadzenie.

18.3. Regulamin pracy Rady Nadzorczej uchwalany jest przez Radę i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

C.

 KOMISJA REWIZYJNA

Artykuł  19

Skład Komisji

19.1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych, za zgodą Komisji Papierów Wartościowych, przez Walne Zgromadzenie, z tym że 3 członków jest wybieranych spośród kandydatów wskazanych przez Bank, a 2 członków spośród kandydatów wskazanych przez Forum.

19.2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.

19.3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków Przewodniczącego Komisji, który zwołuje posiedzenia i przewodniczy jej obradom.

Artykuł  20

Posiedzenia

20.1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

20.2. Przewodniczący Komisji może zwołać jej dodatkowe posiedzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dwóch członków Komisji. Jeśli posiedzenie zwołane zostanie na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez co najmniej dwóch członków Komisji, to jego termin nie może przypadać później niż na trzy tygodnie od daty złożenia wniosku.

Artykuł  21

Uchwały

21.1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad w trybie określonym w art. 15 ust. 3, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków.

21.2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów osób biorących udział w posiedzeniu.

Artykuł  22

Kompetencje

22.1. Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Towarzystwa wyłącznie w zakresie ustalonym przepisami prawa i niniejszego artykułu.

22.2. Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej:

(1) wgląd w zestawienie bilansowe, rachunek wyników i zestawienie przepływu środków pieniężnych w odniesieniu do majątku własnego Towarzystwa oraz aktywów każdego z Funduszy;
(2) badanie, zgłaszanie uwag i przedstawianie wniosków co do zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących majątku własnego Towarzystwa oraz aktywów każdego z Funduszy;
(3) opiniowanie propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat wynikających z działalności Towarzystwa na własny rachunek;
(4) badanie, zgłaszanie uwag i przedstawianie wniosków co do zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących wypłat dokonywanych na rzecz uczestników Funduszy oraz propozycji Zarządu w zakresie pokrycia strat Funduszy;
(5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z działalności Komisji określonej w punktach (1)-(4).
Artykuł  23

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej

Regulamin Pracy Komisji, określający w szczególności jej organizację i sposób działania uchwalany jest przez Komisję i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł  24

Pozostałe kwestie

24.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

24.2. Wynagrodzenie członków Komisji Rewizyjnej oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez nich w związku z uczestnictwem w posiedzeniach Komisji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

D.

 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Artykuł  25

Rodzaje zgromadzeń

25.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub w siedzibie jednego z akcjonariuszy i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

25.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie nie później niż sześć miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

25.3. Zarząd zawiadomi Akcjonariuszy o terminie oraz porządku Walnego Zgromadzenia przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Artykuł  26

Uchwały

26.1. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych postanowieniami artykułów 397 i 398 Kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować wyłącznie uchwały dotyczące kwestii zawartych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

26.2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala Zarząd.

26.3. Rada Nadzorcza oraz każdy z akcjonariuszy może występować o włączenie poszczególnych kwestii do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Artykuł  27

Kworum

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim przynajmniej dwie trzecie kapitału akcyjnego.

Artykuł  28

Większość głosów

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw wskazanych w ust. 2 pkt. 1-3, 5-14 i 16-17 dla których ważności konieczna jest większość 3/4 głosów oddanych, oraz spraw określonych w ust. 2 pkt. 4 i 15 dla których ważności konieczna jest większość 2/3 głosów oddanych, chyba że stosowne przepisy przewidują wyższy próg.

28.2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą w szczególności:

(1) badanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia przepływu środków pieniężnych za rok ubiegły zarówno w odniesieniu do majątku własnego Towarzystwa, jak i aktywów każdego z Funduszy;
(2) podejmowanie decyzji o podziale zysków bądź też pokryciu strat wynikających z działalności Towarzystwa na własny rachunek oraz podejmowania decyzji o pokryciu wszelkich strat Funduszy z majątku własnego Towarzystwa;
(3) kwitowanie władz Towarzystwa z wykonania przez nie obowiązków;
(4) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Towarzystwa;
(5) zmiany Statutu;
(6) decyzja o rozwiązaniu Towarzystwa, wyznaczanie likwidatorów;
(7) emisja obligacji;
(8) rozpatrywanie roszczeń z tytułu szkód poniesionych w związku z powoływaniem Towarzystwa;
(9) podejmowanie decyzji o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz tworzeniu i wykorzystywaniu dodatkowych funduszy rezerwowych;
(10) tworzenie Funduszy, uchwalanie i zmiany regulaminów Funduszy;
(11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, ustalanie zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów poniesionych przez członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej;
(12) zatwierdzanie Regulaminów Pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej;
(13) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami majątkowymi Towarzystwa o wartości księgowej przekraczającej 10% kapitału akcyjnego;
(14) wyrażanie zgody na nabycie przez Towarzystwo, w jego działalności prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, których cena nabycia przekracza 10% wartości kapitału akcyjnego Towarzystwa;
(15) wyrażanie zgody na nabycie przez Towarzystwo, w jego działalności prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, w okresie dwóch lat od daty rejestracji, środków trwałych, których cena nabycia przekracza 20% kapitału akcyjnego;
(16) decyzje o połączeniu z inną spółką;
(17) wybór Zarządu.
Artykuł  29

Głosowanie

29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne.

29.2. Głosowanie tajne zarządzane jest w odniesieniu do wyborów oraz wniosków dotyczących: odwołania któregokolwiek z członków władz Towarzystwa lub likwidatorów; podejmowania kroków prawnych przeciwko członkom władz Towarzystwa lub likwidatorom; uchwał w sprawach osobistych dotyczących władz Towarzystwa lub likwidatorów. Dodatkowo głosowanie tajne zarządzane jest na wniosek co najmniej jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł  30

Przewodniczący

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź inna osoba wyznaczona w tym celu przez Przewodniczącego. Osoby uprawnione do głosowania wybiorą następnie spośród siebie osobę, która będzie przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu.

V.

 SPRAWY FINANSOWE

Artykuł  31

Standardy rachunkowości i rok obrotowy

31.1. Rachunkowość dotycząca majątku własnego Towarzystwa oraz aktywów Funduszy prowadzona jest zgodnie ze stosownymi przepisami prawa polskiego. Akcjonariusze Towarzystwa mogą podjąć uchwałę wymagającą, aby Zarząd przygotowywał sprawozdania finansowe również według Powszechnie Przyjętych Zasad Rachunkowości (GAAP).

31.2. Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który rozpocznie się z dniem rejestracji Towarzystwa i zakończy się 31 grudnia 1997 r.

Artykuł  32

Sprawozdania finansowe

32.1. W terminie do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego Zarząd przygotowuje i przedkłada Radzie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej zestawienie bilansowe na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, zestawienie przepływu środków pieniężnych, szczegółowe sprawozdanie pisemne z działalności Towarzystwa na własny rachunek w tym okresie oraz propozycje w zakresie podziału zysków lub pokrycia strat.

32.2. W terminie ustalonym w ust. 1 Zarząd przygotowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej zestawienie bilansowe, rachunek zysków i strat, zestawienie przepływu środków pieniężnych oraz szczegółowe sprawozdanie pisemne w zakresie działalności każdego z Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Artykuł  33

Podział zysku netto

33.1. Zysk netto Towarzystwa z działalności na własny rachunek może być przeznaczony na:

(1) kapitał zapasowy;
(2) dodatkowe fundusze rezerwowe tworzone przez Towarzystwo;
(3) dywidendy dla akcjonariuszy;
(4) inne cele określone w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

33.2. Zysk netto przeznaczony na dywidendę wypłacany jest dla akcjonariuszy Towarzystwa nie później niż dwa tygodnie od daty uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy.

VI.

 FUNDUSZE ZARZĄDZANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Artykuł  34

Regulaminy Pierwszego Funduszu

34.1. Regulamin Pierwszego Funduszu uchwalają Założyciele Towarzystwa.

34.2. Regulamin ustala między innymi przedmiot inwestowania, strategię i metodę działania Pierwszego Funduszu, maksymalny poziom kosztów Funduszu odzwierciedlający płatności należne Towarzystwu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz uczestników Pierwszego Funduszu.

Artykuł  35

Koszty i opłaty

35.1. Za zarządzanie Funduszami Towarzystwo pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie większej niż 2% w skali roku średniego miesięcznego stanu aktywów netto danego Funduszu. Wynagrodzenie to naliczane jest codziennie, w kwocie równej 2% aktywów netto danego Funduszu w danym dniu będącym dniem, w którym zgodnie z Regulaminem dokonuje się wyceny aktywów Funduszu, podzielonej przez liczbę dni w danym roku. Jeżeli w danym dniu nie można dokonać wyceny Funduszu - przyjmuje się wartość aktywów Funduszu z ostatniego dnia w którym wycena była dokonana. Wynagrodzenie jest wypłacane w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego lub - jeżeli dzień taki nie jest dniem w którym banki w Warszawie są otwarte w celu prowadzenia operacji - w następującym po nim dniu roboczym, przelewem dokonanym przez Towarzystwo z konta utrzymywanego przez Towarzystwo dla potrzeb Funduszu, w kwocie równej wynagrodzeniu płatnemu za dany miesiąc.

35.2. Inne koszty i wydatki Towarzystwa mogą być pokrywane z aktywów Funduszu wyłącznie w wysokości i na zasadach ustalonych Regulaminem. Nie mogą one jednak przekroczyć 2% w skali roku średniego miesięcznego stanu aktywów Funduszu netto.

35.3. Towarzystwo może pobierać opłatę przy zbywaniu lub umarzaniu jednostek uczestnictwa w wysokości nie przekraczającej 5,5% wartości zbywanych lub umarzanych jednostek. Szczegółowe zasady ustalania wielkości opłaty określa Regulamin.

VII.

 ZBYCIE AKCJI NA RZECZ OSÓB TRZECICH

Artykuł  36

36.1. Akcje mogą być zbywane między Akcjonariuszami bez ograniczeń.

36.2. W przypadku zamiaru zbycia akcji przez Akcjonariusza (zwanego dalej Akcjonariuszem Zobowiązanym z Prawa Pierwszeństwa) na rzecz osoby trzeciej, drugiemu Akcjonariuszowi (zwanemu dalej Akcjonariuszem Uprawnionym z Prawa Pierwszeństwa) przysługuje Prawo Pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia.

36.3. Akcjonariusz Zobowiązany z Prawa Pierwszeństwa jest zobowiązany powiadomić na piśmie, listem poleconym Akcjonariusza Uprawnionego z Prawa Pierwszeństwa o zamiarze zbycia części lub wszystkich akcji, wraz z podaniem ich ilości oraz innych postanowień i warunków proponowanego zbycia akcji (powiadomienie o zamierzonym zbyciu), a także uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

36.4. W terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zamierzonym zbyciu Akcjonariusz Uprawniony z Prawa Pierwszeństwa zawiadomi na piśmie, listem poleconym, Akcjonariusza Zobowiązanego z Prawa Pierwszeństwa o zamiarze skorzystania z Prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia na warunkach określonych w powiadomieniu o zamiarze zbycia, wraz z określeniem ilości akcji, które zamierza nabyć lub o rezygnacji z tego prawa. Brak zawiadomienia w wyżej określonym terminie przez Akcjonariusza Uprawnionego z Prawa Pierwszeństwa będzie uznany za rezygnację przez niego z Prawa Pierwszeństwa.

36.5. W przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa strony w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Zobowiązanego z Prawa Pierwszeństwa Powiadomienia o Zamiarze Skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, zawrą umowę zbycia akcji. Cena płatna będzie gotówką w dniu zawarcia umowy zbycia, chyba że strony postanowią inaczej.

36.6. Jeżeli akcje przeznaczone do zbycia nie zostaną nabyte przez Akcjonariusza Uprawnionego z Prawa Pierwszeństwa zgodnie z powyższymi postanowieniami, Akcjonariusz Zobowiązany z Prawa Pierwszeństwa może zbyć takie akcje osobie trzeciej na zasadach i warunkach nie bardziej korzystnych dla nabywcy niż zasady i warunki określone w powiadomieniu o zamierzonym zbyciu.

36.7. Gdyby Akcjonariusz Zobowiązany z Prawa Pierwszeństwa chciał zbyć akcje na zasadach i warunkach bardziej korzystnych dla nabywcy będącego osobą trzecią niż zasady i warunki, o których mowa w Powiadomieniu o zamierzonym zbyciu, musi on najpierw zaoferować takie akcje do zbycia zgodnie z powyższymi postanowieniami.

36.8. Jakiekolwiek zbycie akcji z naruszeniem niniejszego Statutu może być uznane przez Towarzystwo za bezskuteczne wobec niego.

VIII.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  37

Towarzystwo umieszcza wymagane prawem lub niniejszym Statutem ogłoszenia w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy" oraz w dzienniku "Rzeczpospolita".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN

FORUM - PIERWSZEGO ZACHODNIEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO

Rozdział  I

PRZEPISY OGÓLNE

Art.  1.
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem funduszu powierniczego pod nazwą "Forum" - Pierwszy Zachodni Fundusz Powierniczy (zwany dalej "Funduszem"). Fundusz może używać także skróconej nazwy: "Forum PZ-FP", jak również odpowiednika tej nazwy w języku angielskim: "Forum First West Trust Fund" oraz skróconej nazwy w języku angielskim: "Forum - FWTF".
2. Fundusz jest zarządzany przez Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA (zwane dalej "Towarzystwem"). Siedzibą Towarzystwa jest Wrocław.
3. Fundusz zostaje utworzony zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1991 roku "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych" (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 z późn. zm., zwaną dalej "Ustawą").
4. Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które powierzają Towarzystwu środki pieniężne (zwani dalej "Uczestnikami Funduszu").
Art.  2.
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został przyjęty przez założycieli Towarzystwa na podstawie art. 96 § 2 ust. 2 Ustawy i zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych w trybie art. 96 § 3 Ustawy.
2. Niniejszy Regulamin określa cel i sposób zarządzania Funduszem oraz prawa i obowiązki Uczestników Funduszu oraz Towarzystwa, w tym zobowiązania Towarzystwa w zakresie zarządzania powierzonymi mu środkami, wynikające z umowy zawartej pomiędzy Towarzystwem i Uczestnikami Funduszu.
Art.  3.
1. Obowiązkiem Towarzystwa jest zarządzanie Funduszem w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do obowiązków Towarzystwa należą w szczególności:
a) dokonywanie lokat w sposób określony w rozdziale II niniejszego Regulaminu,
b) sprawowanie nadzoru nad operacjami finansowymi Funduszu,
c) wykonywanie prawa głosu i innych praw z papierów wartościowych będących aktywami Funduszu zgodnie z najlepszą oceną Towarzystwa,
d) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z rozdziałem IX niniejszego Regulaminu.
Art.  4.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) Jednostce Uczestnictwa - rozumie się przez to tytuł do udziału w aktywach netto Funduszu, którego wartość jest obliczana zgodnie z Ustawą Regulaminem,
2) Wartości Aktywów Netto - rozumie się przez to wartość aktywów Funduszu, pomniejszoną o zobowiązania zaciągnięte przez Towarzystwo na wspólny rachunek Uczestników Funduszu,
3) Dniu Wyceny - rozumie się przez to dzień, w którym zgodnie z prawem i Regulaminem dokonuje się wyceny wartości aktywów Funduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywa się obrót papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
4) Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa - rozumie się przez to Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w Funduszu w Dniu Wyceny,
5) Agencie Transferowym - rozumie się przez to spółkę prawa polskiego pod firmą Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą na zlecenie i w imieniu Towarzystwa, która obsługuje rejestr Uczestników Funduszu,
6) Dystrybutorach - rozumie się przez to łącznie podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i uprawnione, na podstawie umowy, do występowania w imieniu Towarzystwa w zakresie przyjmowania zleceń zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestników Funduszu innych zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu.
7) Cenie w Ofercie Publicznej - rozumie się przez to Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, powiększoną o maksymalną opłatę manipulacyjną, o której mowa w art. 20,
8) Cenie Nabycia - rozumie się przez to konkretną cenę, według której dany Uczestnik Funduszu dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa. Cena ta jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa powiększoną o przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa opłatę manipulacyjną, w konkretnym przypadku nabycia,
9) Banku-Powierniku - rozumie się przez to spółkę prawa handlowego Bank Handlowy w Warszawie SA pełniącą funkcję Banku-Powiernika na rzecz Towarzystwa zgodnie z ustawą oraz na podstawie umowy z Towarzystwem,
10) Rejestrze - rozumie się przez to komputerową ewidencję danych Uczestnika Funduszu uwzględniającą liczbę i wartość posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa.

Rozdział  II

CEL I RODZAJ FUNDUSZU ORAZ PODSTAWOWE ZASADY INWESTOWANIA

Art.  5.

Fundusz jest otwartym funduszem powierniczym zrównoważonego wzrostu, co oznacza, że:

a) Jednostki Uczestnictwa są zbywane i umarzane bez ograniczeń na żądanie Uczestnika, w sposób przewidziany Regulaminem, z zastrzeżeniem przepisów art. 101 Ustawy zakazujących zbywania jednostek uczestnictwa w okresie likwidacji Funduszu,
b) środki Funduszu mogą być lokowane zarówno w dłużne papiery wartościowe jak i w akcje, przy czym proporcje lokat w poszczególne rodzaje papierów wartościowych, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Towarzystwo ustala w sposób swobodny według własnego uznania,
c) środki Funduszu lokowane są w portfel papierów wartościowych, który Towarzystwo łącznie ocenia jako inwestycje nie obciążone większym stopniem ryzyka niż przeciętny stopień ryzyka charakteryzujący papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu.
Art.  6.
1. Celem Funduszu jest długoterminowe powiększanie wartości jego aktywów poprzez inwestowanie powierzonych środków w papiery wartościowe, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka.
2. Towarzystwo działając w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu, przy zachowaniu zgodności z niniejszym Regulaminem i należytej staranności będzie dążyć do długoterminowego powiększenia wartości aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem jednakże, że wszyscy Uczestnicy Funduszu przyjmują do wiadomości, iż lokaty w papierach wartościowych obciążone są określonym poziomem ryzyka, a zasady inwestycyjne opisane w Regulaminie lub wynikające z przepisów Ustawy mogą to ryzyko jedynie zmniejszyć, lecz nie wyeliminować.
3. W zależności od sytuacji na rynku papierów wartościowych i zmian wartości papierów wartościowych wchodzących w skład Funduszu, Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa może się zmniejszać lub zwiększać.
Art.  7.

Fundusz jest funduszem tezauryzacyjnym, co oznacza, że:

a) dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dochody pochodzące z dywidend powiększają wartość Funduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa, oraz
b) dochody, o których mowa w pkt. a, nie są wypłacane uczestnikom Funduszu, chyba że dokonuje się to w drodze umarzania Jednostek Uczestnictwa.
Art.  8.
1. Aktywa Funduszu są lokowane w papiery wartościowe według następujących zasad:
a) co najmniej 90% wartości aktywów Funduszu jest lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,
b) do 10% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych, w tym w zagranicznych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny z częstotliwością nie mniejszą niż to jest konieczne do obliczenia Wartości Aktywów Netto,
c) nie więcej niż 5% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w jednego rodzaju papierach wartościowych jednego emitenta,
d) w przypadku gdy aktywa Funduszu są lokowane w różnego rodzaju papierach wartościowych tego samego emitenta, łączna wartość papierów tego emitenta nie może przekraczać 10% wartości aktywów Funduszu.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. c i d, nie dotyczą papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z wyjątkiem świadectw rekompensacyjnych, które nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości aktywów Funduszu.
3. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, lecz nie będące przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, mogą być nabywane jedynie wówczas, gdy emitent lub wprowadzający przedstawią w warunkach emisji zamiar wystąpienia z wnioskiem o dopuszczenie tych papierów do obrotu giełdowego lub obrotu pozagiełdowego.
4. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ustępach 1 i 2, np. wskutek zmian proporcji wartości części lokat w portfelu Funduszu, Towarzystwo jest zobowiązane do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z tymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdyby przywrócenie stanu zgodnego z tymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w wyniku jednorazowej transakcji mogło zagrozić interesom Uczestników Funduszu, Towarzystwo dokona tego w drodze wielokrotnych transakcji, z zastrzeżeniem jednakże, że stan niezgodności z tymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w żadnym wypadku nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy.
Art.  9.
1. Przeciętny stan środków płynnych w ciągu miesiąca nie może stanowić mniej niż 10% wartości środków Funduszu.
2. Celem zapewnienia odpowiedniego stanu środków płynnych, środki Funduszu mogą być lokowane w krótkoterminowych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa (bony skarbowe) i w lokatach bankowych.
3. Umowy lokat bankowych, o których mowa w ust. 2 nie mogą być zawierane na okres dłuższy niż 30 dni. Lokaty dokonywane będą w bankach o dobrej kondycji finansowej.
4. Dokonywanie lokaty w bonach skarbowych dla celów zapewnienia wymaganego stanu środków płynnych nie wyłącza prawa Towarzystwa do inwestowania w bony skarbowe w szerszym zakresie, wynikającym z przepisów Ustawy i postanowień niniejszego Regulaminu.
Art.  10.
1. Zgodnie z przepisami Ustawy, Towarzystwo zobowiązane jest do przestrzegania następujących zasad:
a) aktywa Funduszu nie mogą być przenoszone do innych funduszy,
b) zobowiązania zaciągnięte przez Towarzystwo na wspólny rachunek Uczestników Funduszu w formie kredytów i pożyczek nie mogą przekraczać 10% wartości aktywów Funduszu,
c) Towarzystwo nie może nabywać na rachunek Uczestników Funduszu papierów wartościowych emitowanych przez:
Towarzystwo,
założycieli i akcjonariuszy Towarzystwa oraz przez podmioty pozostające z nimi w stosunku dominacji lub zależności,
Bank-Powiernik,
założycieli i akcjonariuszy Banku-Powiernika oraz przez podmioty pozostające z nim w stosunku dominacji lub zależności.
2. W przypadku gdy środki Funduszu nie wystarczają na pokrycie zobowiązań zaciągniętych na wspólny rachunek Uczestników Funduszu, zobowiązania te obciążają Towarzystwo.

Rozdział  III

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Art.  11.
1. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
2. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu, lecz podlegają dziedziczeniu.
3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa na większą ich liczbę o równej wartości, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Towarzystwo poinformuje Uczestników Funduszu o zamiarze dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej" i "Rzeczypospolitej".
Art.  12.
1. W przypadku każdorazowego nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa Uczestnik Funduszu otrzymuje pisemne świadectwo zawarcia transakcji zwane dalej "Świadectwem Uczestnictwa", które określa między innymi:
- datę jego wystawienia,
- nazwę Funduszu,
- numer Rejestru Uczestnika,
- datę nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa,
- ilość i wartość nabytych lub umorzonych Jednostek Uczestnictwa.
2. Świadectwo Uczestnictwa jest sporządzane przez Agenta Transferowego i przesyłane pocztą lub faksem na adres wskazany przez Uczestnika Funduszu. Świadectwa Uczestnictwa mogą mieć formę wydruku komputerowego.
3. W interesie Uczestnika Funduszu leży niezwłoczne zgłoszenie Agentowi Transferowemu lub Towarzystwu wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w Świadectwie Uczestnictwa.

Rozdział  IV

ZASADY NABYWANIA I UMARZANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA; OPŁATY MANIPULACYJNE

Art.  13.
1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga powierzenia odpowiednich środków pieniężnych na nabycie i złożenia zlecenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Towarzystwu, o ile Towarzystwo prowadzi bezpośrednio działalność polegającą na przyjmowaniu zleceń nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa. Wpłata odpowiednich środków pieniężnych na nabycie oraz złożenie zlecenia nabycia przez powierzającego środki pieniężne, który nie posiadał dotychczas Jednostek Uczestnictwa w Funduszu, jest równoznaczne z zawarciem z Towarzystwem umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia oraz potwierdzenie wpływu na rachunek Dystrybutora środków pieniężnych na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa.
3. W przypadku gdy data złożenia zlecenia nabycia i potwierdzenia wpływu środków na rachunek Dystrybutora odpowiada dacie ich otrzymania przez Agenta Transferowego:
a) nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny, jeżeli warunki określone w ust. 2 zostaną spełnione w Dniu Wyceny przed godziną otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
b) nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny, jeżeli warunki określone w ust. 2 zostaną spełnione w Dniu Wyceny po godzinie otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa nie może nastąpić później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia powierzenia środków pieniężnych i złożenia zlecenia, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).
5. Minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 złotych. Każda kolejna transakcja nabycia dokonana przez Uczestnika Funduszu musi wynosić co najmniej 50 złotych. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości minimalnej wyżej wymienionych kwot. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu. Informacje na ten temat będą publikowane zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 2 Regulaminu.
6. Przeliczenie powierzonych przez Uczestnika środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa dokonywane jest w danym Dniu Wyceny poprzez podzielenie powierzonych środków przez Cenę Nabycia.
Art.  14.
1. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa wymaga złożenia stosownego zlecenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Towarzystwu.
2. Uczestnik Funduszu może zażądać umorzenia części lub wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym żądanie umorzenia może dotyczyć określonej ilości Jednostek Uczestnictwa bądź umorzenia Jednostek Uczestnictwa o wartości równej określonej kwocie pieniężnej. W przypadku gdy Uczestnik Funduszu żąda umorzenia Jednostek na kwotę równą lub przewyższającą wartość posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa, umarza się wszystkie posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa.
3. Z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 4, umorzenie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie umorzenia.
4. W przypadku gdy data złożenia przez Uczestnika Funduszu prawidłowo wypełnionego zlecenia umorzenia odpowiada dacie jego otrzymania przez Agenta Transferowego:
a) umorzenie Jednostek Uczestnictwa następuje w tym Dniu Wyceny, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie umorzenia w Dniu Wyceny przed godziną otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
b) umorzenie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie umorzenia w Dniu Wyceny po godzinie otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Kwota umorzenia zostanie obliczona na podstawie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa ustaloną w danym Dniu Wyceny. Po dokonaniu umorzenia Towarzystwo przekazuje Uczestnikowi środki pieniężne w sposób określony w zleceniu umorzenia.
6. Okres pomiędzy złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego zlecenia umorzenia a datą umorzenia nie powinien być dłuższy niż pięć dni roboczych, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).
Art.  15.
1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 poniżej, wszelkie zobowiązania pieniężne w związku z nabywaniem i umarzaniem Jednostek Uczestnictwa są wyrażane i regulowane w walucie polskiej.
2. Zobowiązania pieniężne, o których mowa w ust. 1, w stosunkach z osobami zagranicznymi, są wyrażane i realizowane zgodnie z prawem dewizowym.
Art.  16.
1. Wszelkie zlecenia dotyczące nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w formie pisemnej na formularzu przedstawionym przez Dystrybutora lub Towarzystwo.
2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek błędnego wypełnienia formularza zlecenia, o którym mowa w ust. 1 przez osobę składającą takie zlecenie, a w szczególności za wynikające z tego powodu opóźnienie w nabyciu lub umorzeniu Jednostek Uczestnictwa.
3. Dystrybutorzy są upoważnieni do indywidualnego określenia sposobu dokonywania wpłat na Jednostki Uczestnictwa oraz sposobu odbioru kwot należnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Wpłaty i wypłaty te mogą być dokonywane w gotówce, przelewem, przekazem pocztowym lub czekiem potwierdzonym, z zastrzeżeniem, że każdy z Dystrybutorów zapewni, iż możliwe będzie dokonanie wpłaty lub wypłaty przynajmniej dwoma z ww. sposobów, przy czym jednym z nich zawsze będzie wpłata (lub wypłata) w gotówce lub przelewem.
4. Publikując niniejszy Regulamin, w trybie o którym mowa w art. 39 ust. 1 i publikując sprawozdanie roczne, o którym mowa w art. 40 ust. 1 Towarzystwo publikuje w "Rzeczpospolitej" i "Gazecie Wyborczej" listę Dystrybutorów wraz z adresami, pod którymi przyjmują oni zlecenia nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa, jak również adresy miejsc, w których Towarzystwo bezpośrednio przyjmuje zlecenia nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa.
5. Złożenie zlecenia nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa może być dokonane u dowolnego z Dystrybutorów lub w Towarzystwie, o ile Towarzystwo prowadzi bezpośrednią działalność polegającą na przyjmowaniu zleceń nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa.
Art.  17.
1. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat w dniu zawierania umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2, lub inna osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych może być stroną tej umowy jedynie w wyniku jej zawarcia w imieniu takiej osoby przez jej przedstawiciela ustawowego.
2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, może być stroną takiej umowy w wyniku zawarcia jej przez tę osobę za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych lub mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie może udzielać pełnomocnictwa do nabywania lub umarzania Jednostek Uczestnictwa.
Art.  18.
1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane w drodze wspólnego zarejestrowania ich na rzecz współmałżonków na wspólnym rejestrze, zwanym dalej: "Wspólnym Rejestrem Małżeńskim".
2. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po:
1) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
a) pozostają we wspólności majątkowej,
b) wyrażają zgodę na umarzanie przez każdego z nich bez ograniczeń Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z umorzeniem całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa,
c) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń umorzenia, a w przypadku otrzymania przez Towarzystwo, Dystrybutora lub Agenta Transferowego sprzecznych zleceń umorzenia, Agent Transferowy może wstrzymać się z realizacją zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami;
2) zobowiązaniu się przez współmałżonków do natychmiastowego zawiadomienia na piśmie - listem poleconym - Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej;
3) zrzeczeniu się podnoszenia wobec Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:
a) dokonaniem przez Towarzystwo podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim po otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu wspólności majątkowej w odniesieniu do tych Jednostek Uczestnictwa,
b) umorzeniem przez Towarzystwo Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia złożonego przez jednego ze współmałżonków przed otrzymaniem zawiadomienia o ustaniu wspólności majątkowej w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa, w przypadku gdy liczba umorzonych Jednostek Uczestnictwa przekracza liczbę Jednostek Uczestnictwa, do której uprawniony jest współmałżonek składający dane zlecenie umorzenia.
4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje jedynie na podstawie zgody obojga małżonków, natomiast do odwołania pełnomocnictwa wystarczy złożenie oświadczenia przez jednego z małżonków.
5. Rozwiązanie umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje w przypadku:
1) ustania wspólności majątkowej w wyniku:
a) ustania małżeństwa wskutek śmierci,
b) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
c) unieważnienia małżeństwa,
d) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej;
2) orzeczenia sądowego o:
a) zniesieniu wspólności majątkowej lub
b) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków;
3) umorzenia wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
6. Rozwiązanie umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, lecz nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi.
7. W przypadku rozwiązania umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków - połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą część przekazuje zgodnie z umownym lub sądowym podziałem spadku.
8. W przypadku rozwiązania umowy na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b) i c) lub d), bądź pkt. 2 saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się stosownie do treści umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit. d) lub orzeczenia sądu, przy czym Agent Transferowy przenosi Jednostki Uczestnictwa każdego ze współmałżonków na odrębny rejestr na rzecz każdego z nich.
Art.  19.
1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane i umarzane przez pełnomocnika upoważnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez Uczestnika Funduszu. Uczestnik może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej w obecności pracownika Dystrybutora lub Towarzystwa, albo w inny sposób udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
3. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub zagraniczną placówkę banku polskiego. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Pełnomocnictwo może być odwołane w takiej samej formie, w jakiej zostało ono udzielone.
5. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne po odebraniu oświadczenia w tym przedmiocie przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 7 dni od złożenia takiego oświadczenia Dystrybutorowi lub Towarzystwu.
6. Pełnomocnictwo może mieć formę pełnomocnictwa ogólnego, upoważniającego do wszelkich czynności, jak również pełnomocnictwa szczególnego, upoważniającego do konkretnej czynności, w tym do nabywania Jednostek Uczestnictwa lub do ich umorzenia po zaistnieniu przesłanek wynikających z jego treści.
Art.  20.
1. Przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5,5% kwoty powierzanej Towarzystwu.
2. Obowiązującą tabelę stawek opłaty manipulacyjnej Towarzystwo określa w Tabeli Opłat i ogłasza w prospekcie publikowanym przez Towarzystwo oraz udostępnia poprzez wywieszenie lub wyłożenie do wglądu w lokalach Towarzystwa i każdego z Dystrybutorów, na dwa tygodnie przed jej wejściem w życie.
Art.  21.
1. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która umorzyła Jednostki Uczestnictwa, w ciągu 90 dni od dnia tego umorzenia, jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za umorzenie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Uprawnienie to dotyczy sumy wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa - niezależnie od tego, czy umorzenia te dokonały się w drodze jednego czy większej liczby zleceń, z zastrzeżeniem, że okres 90 dni liczony jest od daty pierwszego umorzenia uwzględnionego w sumowaniu,
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
3. Przepisy ustępu 1 stosuje się odpowiednio do tych osób, które umorzyły wszystkie bądź jedynie część swoich Jednostek Uczestnictwa.
4. Warunkiem skorzystania z uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule jest złożenie Dystrybutorowi lub Towarzystwu wniosku przez osobę określoną w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.
Art.  22.
1. Na zasadach określonych w ust. 2, 3 i 4 Zarząd Towarzystwa może zmniejszyć opłatę manipulacyjną lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa z obowiązku jej ponoszenia.
2. Zarząd Towarzystwa może zmniejszyć lub zwolnić od opłaty manipulacyjnej Uczestników Funduszu powierzających Towarzystwu jednorazowo środki w wysokości przekraczającej lub równej 50.000 zł.
3. Bez względu na wysokość wpłaconej kwoty, Zarząd Towarzystwa może zmniejszyć opłaty manipulacyjne lub zaniechać ich pobierania w stosunku do
a) pracowników i członków władz Towarzystwa,
b) pracowników i członków władz Agenta Transferowego,
c) pracowników i członków władz Banku Powiernika,
d) pracowników i członków władz Dystrybutora,
e) akcjonariuszy Towarzystwa.
4. W okresie prowadzenia kampanii promocyjnej Zarząd Towarzystwa może zmniejszyć lub zaniechać poboru opłaty manipulacyjnej na określony czas lub w stosunku do określonej grupy nabywców. Informacja o promocji prowadzonej przez Towarzystwo zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 39 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub przekazana Uczestnikom Funduszu za pośrednictwem poczty na dwa tygodnie przed rozpoczęciem promocji.
Art.  23.
1. Na pisemny wniosek Uczestnika Funduszu Agent Transferowy może dokonać blokady rejestru w odniesieniu do wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Uczestnika Funduszu, czyli zawiesić na okres wskazany przez Uczestnika Funduszu możliwość umarzania Jednostek Uczestnictwa. Blokada rejestru może być przez Uczestnika Funduszu w każdym czasie odwołana. W przypadku Wspólnego Rejestru Małżeńskiego blokada taka wymaga oświadczenia obojga małżonków.
2. Oświadczenie Uczestnika Funduszu o ustanowieniu i odwołaniu blokady rejestru staje się skuteczne po odebraniu oświadczenia w tym przedmiocie przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 7 dni od złożenia takiego oświadczenia Dystrybutorowi lub Towarzystwu.

Rozdział  V

OBLICZANIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA

Art.  24.
1. Wartość Aktywów Netto jest wyceniana w każdym Dniu Wyceny zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
2. Przy obliczaniu Wartości Aktywów Netto w Dniu Wyceny, środki pieniężne przekazane Towarzystwu w związku z nabyciem Jednostek Uczestnictwa nie wchodzą do aktywów Funduszu w dniu, w którym określono jaka ilość Jednostek Uczestnictwa została za nie nabyta. Środki pieniężne wchodzą do aktywów Funduszu w dniu następnym po dniu, w którym określono jaka ilość Jednostek Uczestnictwa została za nie nabyta.
Art.  25.
1. Wszystkie papiery wartościowe w Funduszu notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub na rynku pozagiełdowym są wyceniane według ogłoszonej przez rynek główny dla danego składnika portfela ceny rynkowej, rozumianej jako ostatni kurs w przypadku notowań w systemie jednolitego kursu dnia, lub kurs zamknięcia w przypadku papierów notowanych w systemie notowań ciągłych.
2. Ceną papierów wartościowych dłużnych, określoną dla potrzeb wyceny aktywów Funduszu jest cena ustalona w stosunku do ich wartości nominalnej, przy czym w przypadku papierów wartościowych nabytych z dyskontem uwzględnia się odpis z tytułu amortyzacji dyskonta.
3. Kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w ust. 1 jest średnia wielkość obrotów na danym rynku prezentowanych przez instytucje finansowe za okres ostatniego półrocza kalendarzowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w przypadku gdy na danym rynku stosowanych jest kilka sposobów ustalania ceny rynkowej wybrany zostanie ten sposób, dla którego zanotowano najwyższe obroty.
5. W przypadku jednoczesnego rozpoczęcia notowań danego papieru wartościowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i regulowanym rynku pozagiełdowym, do czasu uzyskania informacji o obrotach za pełne półrocze kalendarzowe wyceny dokonuje się w oparciu o notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
6. Jeżeli papier wartościowy polskiego lub zagranicznego emitenta jest notowany równocześnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i giełdzie zagranicznej, wówczas rynkiem głównym dla tego papieru jest rynek, na którym jest on notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Art.  26.
1. Wartość akcji i obligacji do momentu rozpoczęcia ich notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub na rynku pozagiełdowym jest określana według ceny nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanej zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
2. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru wartość akcji powiększa się o wartość wykorzystanych praw poboru.
3. Skumulowane odsetki od dłużnych papierów wartościowych ujmuje się jako odsetki należne.
Art.  27.
1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane odpowiednio według zasad określonych w art. 25-26 w walucie ich notowania i przeliczane na walutę polską po średnim kursie, ustalanym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym w Dniu Wyceny, przy uwzględnieniu nie zrealizowanych różnic kursowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dłużne zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie, w której są wyrażone.
Art.  28.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwa wycena papierów wartościowych w sposób określony powyżej, Towarzystwo, działając w dobrej wierze, oszacuje wartość takich papierów przy użyciu następujących kryteriów:

a) według średniej ceny uzyskanej w Dniu Wyceny lub, gdy nie jest ona dostępna, według średniej ceny uzyskanej przed Dniem Wyceny, z danych prezentowanych przez trzy instytucje finansowe notujące najwyższe obroty takimi papierami wartościowymi, lub gdy nie jest to możliwe:
b) na podstawie ostatniej ceny sprzedaży dostępnej dla tych papierów wartościowych, z uwzględnieniem wydarzeń i danych, które wpłynęły na niemożliwość dokonania wyceny w trybie opisanym w artykułach poprzedzających oraz uwzględnieniem opinii agencji zajmujących się wyceną papierów wartościowych, lub gdy nie jest to możliwe:
c) na podstawie cen papierów wartościowych emitentów o porównywalnej sytuacji majątkowej, finansowej i przedmiocie przedsiębiorstwa.
Art.  29.

Wszelkie należne, lecz jeszcze nie wypłacone odsetki z tytułu posiadania środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub z tytułu posiadania wierzycielskich papierów wartościowych są brane po uwagę i powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny.

Rozdział  VI

PRZECHOWYWANIE AKTYWÓW FUNDUSZU

Art.  30.

Aktywa Funduszu są oddane na przechowanie Bankowi-Powiernikowi.

Art.  31.
1. Bank-Powiernik jest zobowiązany do:
a) bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu,
b) obliczania Wartości Aktywów Netto zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu,
c) wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Funduszu,
d) zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach zgodnych z prawem i niniejszym Regulaminem,
e) zapewnienia, aby ogłaszanie dochodów i sprawozdań Funduszu następowało zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem, przeprowadzenia likwidacji Funduszu i rozdziału uzyskanych środków między Uczestników Funduszu stosownie do posiadanych Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Ustawie i w rozdziale VIII.
2. Szczegółowe obowiązki Banku-Powiernika reguluje umowa o powierzeniu aktywów Funduszu zawarta pomiędzy tym Bankiem-Powiernikiem i Towarzystwem.
Art.  32.
1. Zagraniczne papiery wartościowe i środki pieniężne przeznaczone do ich nabycia mogą być przechowywane za pośrednictwem i pod kontrolą Banku-Powiernika w zagranicznych bankach powierniczych mających siedzibę w państwach, w których dokonano emisji tych papierów wartościowych.
2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają przepisom prawa dewizowego, w szczególności konieczności uzyskania przez Bank-Powiernik lub Towarzystwo stosownych zezwoleń.

Rozdział  VII

WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM

Art.  33.
1. Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo pobiera wynagrodzenie miesięczne, zwane dalej "Wynagrodzeniem", w wysokości nie większej niż 2% w skali roku średniego miesięcznego stanu Aktywów Netto Funduszu. Szczegółowy sposób obliczania i pobierania wynagrodzenia określają ust. 2 i 3.
2. Wynagrodzenie naliczane jest codziennie, w kwocie równej 2% Aktywów Netto Funduszu w danym dniu, lub - jeżeli dzień taki nie jest Dniem Wyceny - w ostatnim poprzedzającym Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę dni w danym roku.
3. Wynagrodzenie jest wypłacane w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, lub jeżeli dzień taki nie jest dniem, w którym banki w Warszawie są otwarte w celu prowadzenia operacji - w następującym po nim dniu roboczym, przelewem dokonanym przez Towarzystwo z konta utrzymywanego przez Towarzystwo dla potrzeb Funduszu, w kwocie równej Wynagrodzeniu płatnemu za dany miesiąc.
Art.  34.
1. Poza Wynagrodzeniem, ze środków Funduszu pokrywane są wszelkie prowizje maklerskie za transakcje portfelowe, podatki oraz inne koszty i opłaty, w tym opłaty na rzecz Banku-Powiernika za przechowywanie aktywów Funduszu, opłaty za księgowanie aktywów Funduszu, opłaty należne na rzecz Agenta Transferowego za prowadzenie Rejestrów Uczestników Funduszu, płatności na rzecz rewidentów za badanie sprawozdań finansowych Funduszu, koszty drukowania i rozpowszechniania materiałów informujących o Funduszu i jego aktywach.
2. Z wyłączeniem prowizji maklerskich za transakcje portfelowe, podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, Wynagrodzenie oraz koszty, o których mowa w ust. 1 nie mogą łącznie przekroczyć w skali roku 4% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu.
Art.  35.

Rachunkowość Funduszu, jak i Towarzystwa podlegają corocznemu badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Ponadto, półroczne sprawozdania dotyczące stanu Funduszu podlegają przeglądowi przez biegłych rewidentów.

Rozdział  VIII

WYPOWIEDZENIE UMOWY I LIKWIDACJA FUNDUSZU

Art.  36.
1. Uczestnik Funduszu wypowiada Towarzystwu umowę zawartą z Towarzystwem poprzez umorzenie wszystkich posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa.
2. Towarzystwo może wypowiedzieć wszystkim Uczestnikom Funduszu umowę przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie.
3. Towarzystwo jest obowiązane powiadomić Komisję Papierów Wartościowych oraz Bank-Powiernik o zamiarze wypowiedzenia i ogłosić ten zamiar przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia w trybie określonym w art. 39.
4. W okresie wypowiedzenia Towarzystwo może przekazać zarządzanie Funduszem innemu towarzystwu za zezwoleniem i na warunkach określonych przez Komisję Papierów Wartościowych.
Art.  37.

Umowa pomiędzy Uczestnikami i Towarzystwem ulega rozwiązaniu z mocy prawa w wyniku:

a) ogłoszenia upadłości bądź likwidacji Towarzystwa lub
b) cofnięcia Towarzystwu przez Komisję Papierów Wartościowych zezwolenia na zarządzanie Funduszem.
Art.  38.
1. Z chwilą wygaśnięcia prawa Towarzystwa do zarządzania Funduszem, uprawnienia do zarządzania przejmuje Bank-Powiernik na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Za zgodą Komisji Papierów Wartościowych termin ten może zostać przedłużony o dalsze sześć miesięcy.
2. Bank-Powiernik jest obowiązany do likwidacji Funduszu i rozdzielenia środków Funduszu pomiędzy Uczestników Funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa.
3. Bank-Powiernik nie może zbywać nowych Jednostek Uczestnictwa.
4. Bank-Powiernik może przekazać zarządzanie Funduszem innemu towarzystwu za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję Papierów Wartościowych.

Rozdział  IX

OBOWIĄZKI PUBLIKACYJNE TOWARZYSTWA

Art.  39.
1. Niniejszy Regulamin podlega publikacji w "Rzeczypospolitej" i "Gazecie Wyborczej" przed rozpoczęciem działania Funduszu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu, a także inne ogłoszenia i publikacje dotyczące Funduszu są zamieszczane w "Rzeczypospolitej" i "Gazecie Wyborczej" i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
3. Niniejszy Regulamin podlega wywieszeniu lub wyłożeniu do wglądu w lokalach, w których przyjmowane są zlecenia nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa tak, aby Uczestnik Funduszu miał możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
4. Na żądanie, osoba nabywająca Jednostki Uczestnictwa ma prawo otrzymać egzemplarz niniejszego Regulaminu.
Art.  40.
1. Towarzystwo jest obowiązane dwa razy do roku w każdym roku obrachunkowym ogłaszać osobne sprawozdanie o stanie Funduszu w piśmie przeznaczonym do publikacji sprawozdań finansowych ("Monitor Polski B"), w "Rzeczypospolitej" i w "Gazecie Wyborczej", nie później niż do dnia 28 lutego (sprawozdanie roczne) i do dnia 31 sierpnia (sprawozdanie półroczne).
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 zawierają dane niezbędne Uczestnikowi Funduszu lub innemu inwestorowi do właściwej oceny aktualnego stanu Funduszu i zmiany jego wartości w danym roku obrachunkowym, a w tym:
a) wyliczenie wchodzących w skład Funduszu papierów wartościowych i przysługujących z tytułu ich posiadania praw poboru,
b) średnią cenę nabycia, liczbę i wartość rynkową tych papierów wartościowych,
c) stan aktywów oraz pasywów Funduszu,
d) zmianę stanu ilości Jednostek Uczestnictwa oraz zmianę Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa.
3. Ponadto sprawozdania te odpowiadają innym wymogom określonym w przepisach prawa, w szczególności w przepisach o rachunkowości i sprawozdawczości funduszy powierniczych.
Art.  41.

Co najmniej raz w miesiącu Towarzystwo przedstawia do publicznej wiadomości sprawozdanie o stanie Funduszu. Informacje te obejmują Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa i określają stopę zmiany tych wartości w ciągu danego miesiąca.

Rozdział  X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.  42.
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa i zatwierdzane przez Komisję Papierów Wartościowych.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wywierają skutki prawne wobec Uczestników Funduszu z upływem dwóch tygodni od dnia ich opublikowania w trybie określonym w art. 39.
Art.  43.

W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

Art.  44.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w trybie określonym w art. 39.