Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.339

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 542
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 25 września 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi nie dopuszczonymi do publicznego obrotu

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zezwolenia na działalność w zakresie obrotu akcjami i obligacjami nie dopuszczonymi do publicznego obrotu (zwanymi dalej papierami wartościowymi) Powszechnemu Bankowi Gospodarczemu SA - Grupa PeKaO SA, zwanemu dalej domem maklerskim.
§  2. Na podstawie niniejszego zezwolenia dom maklerski, może prowadzić działalność w zakresie:
1. Oferowania papierów wartościowych na zasadach określonych w § 3.
2. Nabywania lub sprzedaży papierów wartościowych na zasadach określonych w § 4.
3. Przechowywania papierów wartościowych na zlecenie oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania na zasadach określonych w § 6.
4. Prowadzenia księgi akcyjnej emitenta na jego zlecenie.
5. Wykonywania innych czynności organizacyjnych i prawnych, jeżeli celem tych czynności jest działalność określona w ust. 1-4.
§  3.
1. W przypadku wykonywania czynności określonych w § 2 ust. 1, dom maklerski jest zobowiązany określić w procedurach oferowania szczegółowe zasady przygotowywania i przeprowadzania oferty, zaś w umowie łączącej go z emitentem prawa i obowiązki stron, w szczególności zasady odpowiedzialności domu maklerskiego za prawidłowy przebieg oferty.
2. Dom maklerski jest zobowiązany do przeprowadzenia oferty w taki sposób, by swą działalnością nie naruszyć przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
3. Dom maklerski prowadzi dokumentację dotyczącą kontaktów domu maklerskiego z klientami, do których została skierowana oferta.
4. W terminie 1 tygodnia od przeprowadzenia oferty, dom maklerski informuje o tym fakcie Komisję Papierów Wartościowych wraz z podaniem podstawowych danych o emitencie i emisji, obejmujących w szczególności:
- nazwę i siedzibę emitenta, aktualne statuty spółki oraz wyciągi z rejestru handlowego,
- podstawowe dane o emisji (wielkość emisji, wartość nominalna akcji i cena emisyjna),
- sposób przeprowadzenia oferty,
- listę osób, do których została skierowana oferta,
- zestawienie zawartych transakcji, obejmujące adresatów oferty, wartość zakupionych przez nich papierów wartościowych oraz udział procentowy zakupionych papierów w przeprowadzonej ofercie,
§  4.
1. Dom maklerski może pośredniczyć w transakcjach papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku każdej transakcji zostaną sprzedane akcje zapewniające co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub obligacje stanowiące co najmniej 10% liczby wyemitowanych obligacji.
2. W przypadku wykonywania tych czynności należy odpowiednio stosować postanowienia § 3.
§  5.
1. W przypadku wykonywania czynności określonych w § 4, dom maklerski zobowiązuje się wobec dającego zlecenie do sprzedaży lub zakupu oznaczonych papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie oraz odpowiada wobec dającego zlecenie sprzedaży za zapłatę ceny przez nabywcę papierów wartościowych.
2. W granicach określonych w § 3 i § 4, dom maklerski może nabywać papiery wartościowe we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży.
3. Dokumentacja dotycząca działalności, o której mowa w § 3 i § 4 jest przechowywana w domu maklerskim przez okres 5 lat.
4. Wykonując czynności określone w ust. 1 i ust. 2, dom maklerski nie może swą działalnością naruszyć przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
§  6. W przypadku wykonywania czynności wymienionych w § 2 ust. 3, dom maklerski określi w regulaminie zasady prowadzenia depozytu papierów wartościowych. Zasady te powinny w szczególności uwzględniać:
1) sposób realizacji zobowiązań emitenta wobec posiadaczy papierów wartościowych,
2) obowiązek wystawiania i wydawania zaświadczeń depozytowych stwierdzających złożenie papierów wartościowych do depozytu,
3) odpowiedzialność domu maklerskiego za uszkodzenie, zniszczenie bądź zagubienie papierów wartościowych złożonych do depozytu,
4) zapewnienie identyfikacji właścicieli papierów wartościowych złożonych do depozytu.
§  7. Dom maklerski jest zobowiązany do ustalenia, wdrożenia i przestrzegania pisemnych procedur uwzględniających charakter działalności przedsiębiorstwa, mających na celu zapobieżenie wykorzystywaniu przez dom maklerski lub osoby z nim związane informacji, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes inwestorów. W szczególności dom maklerski wprowadzi zakazy inwestowania w papiery wartościowe będące przedmiotem oferty, o której mowa w § 3 lub transakcji, o których mowa w § 4, przez pracowników domu maklerskiego, członków organów podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie oraz jego akcjonariuszy. Zakaz ten nie dotyczy akcjonariuszy będących osobami prawnymi posiadającymi ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
§  8. Zezwolenie obejmuje wyłącznie papiery wartościowe wystawione przez emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  9. Regulacje uwzględniające postanowienia niniejszej uchwały powinny być przesłane do Komisji Papierów Wartościowych nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem działalności w zakresie objętym decyzją.
§  10. Zezwolenie zostało udzielone do dnia 30 czerwca 1998 r.
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.