Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.3.150

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 219
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 24 kwietnia 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia Bankowi Handlowemu w Warszawie SA na działalność w zakresie Bonów Handlowych

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1.  Udziela się Bankowi Handlowemu w Warszawie SA zezwolenia na okres od 1 maja 1997 r. do 30 kwietnia 1999 r. na prowadzenie w wydzielonym biurze maklerskim działalności polegającej na oferowaniu na rynku pierwotnym Bonów Handlowych, nie będących emitowanymi w serii dłużnymi papierami wartościowymi, na nabywanie i sprzedaż ich w imieniu własnym na rachunek własny lub na rachunek osób trzecich oraz na organizowanie obrotu na rynku wtórnym tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem § 7.
§  2.  Emitentami Bonów Handlowych nie mogą być:
a) Bank Handlowy w Warszawie SA,
b) banki zagraniczne lub inne zagraniczne podmioty prowadzące działalność bankową,
c) banki krajowe nie posiadające uprawnień do emitowania bankowych papierów wartościowych.
§  3.  Zmiany w regulaminie emisji oraz wtórnego obrotu Bonami Handlowymi oraz w zasadach notowań Bonów Handlowych na rynku wtórnym mogą być dokonywane za zgodą Komisji Papierów Wartościowych.
§  4.  Bank Handlowy w Warszawie SA będzie przekazywał do Urzędu Komisji Papierów Wartościowych kopie umów zawieranych między emitentem Bonów Handlowych a Bankiem Handlowym w Warszawie SA dotyczących obrotu tymi papierami wartościowymi.
§  5.  Bank Handlowy w Warszawie SA zobowiąże emitenta do przekazywania do Urzędu Komisji i do agencji informacyjnej, do której spółki, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu przekazują informacje zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, co najmniej następujących informacji:
a) nazwę i siedzibę emitenta,
b) wskazanie czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywców papierów wartościowych,
c) określenie rodzajów i wartości kapitałów emitenta,
d) informacje o wartości obrotów emitenta za ostatni rok obrotowy,
e) informacje o zmianach ogólnego poziomu zadłużenia emitenta dotyczącego umów przekraczających 10% kapitałów własnych,
f)  
1)  raporty kwartalne i roczne za ostatni rok obrotowy emitenta będącego spółką której akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 36, poz. 313 z późn. zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy raportów za okres, który objęty został sprawozdaniami zawartymi w prospekcie emisyjnym emitenta,
2) roczne sprawozdanie finansowe emitenta będącego spółką zagraniczną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253 z późn. zm.) według standardów rachunkowości przyjętych w państwach Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
3) sprawozdania finansowe za wszystkie pełne kwartały trwającego roku obrotowego emitenta będącego spółką zagraniczną (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym), według standardów rachunkowości przyjętych w państwach Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w wymaganym przez te standardy zakresie. Sprawozdania te powinny obejmować zakres informacji analogiczny do raportów, o których mowa w pkt. 1,
4) oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe emitenta będącego spółką zagraniczną (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym), dokonanej przez wyspecjalizowane w ocenie i monitorowaniu kondycji finansowej emitentów agencje ratingowe,
5) roczne sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy emitenta będącego spółką której akcje nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu wg wzoru oraz zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591),
6) sprawozdania finansowe za wszystkie pełne kwartały trwającego roku obrotowego emitenta będącego spółką której akcje nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, sporządzone zgodnie z zasadami sporządzania raportów kwartalnych określonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Sprawozdania te mogą być przekazywane do agencji informacyjnej lub udostępniane na życzenie inwestora w siedzibie emitenta oraz w siedzibie V Oddziału Banku Handlowego w Warszawie SA.
§  6.  Bank Handlowy w Warszawie SA będzie przekazywał codziennie do Urzędu Komisji informacje wymienione w § 10 ust. 2 regulaminu emisji oraz wtórnego obrotu Bonami Handlowymi oraz następujące informacje o obrotach na rynku wtórnym:
a) maksymalną zaoferowaną cenę,
b) minimalną zaoferowaną cenę,
c) kurs zamknięcia,
d) wysokość obrotów.
§  7.  Bank Handlowy w Warszawie SA może organizować wtórny obrót Bonami Handlowymi, które zostały do dnia 30 kwietnia 1997 r. wyemitowane przez Ford Credit Europe plc, prowadzić ich depozyt oraz organizować ich wykup przez emitenta.
§  8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.