Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.103

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 153
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 24 marca 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia Bankowi Handlowemu w Warszawie SA na działalność w zakresie obrotu Bonami Handlowymi

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357 i Nr 106, poz. 496) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Bankowi Handlowemu w Warszawie SA zezwolenia na okres do 30 kwietnia 1997 r. na prowadzenie w wydzielonym biurze maklerskim działalności polegającej na oferowaniu na rynku pierwotnym Bonów Handlowych będących nie emitowanymi w serii dłużnymi papierami wartościowymi wystawionymi przez przedsiębiorstwa inne niż Bank Handlowy w Warszawie SA, na nabywanie i sprzedaż ich w imieniu własnym na rachunek własny lub na rachunek osób trzecich oraz na organizowanie obrotu na rynku wtórnym tymi papierami wartościowymi.
§  2. Zmiany w regulaminie emisji, regulaminie wtórnego obrotu Bonami Handlowymi oraz w zasadach notowań Bonów Handlowych na rynku wtórnym mogą być dokonywane za zgodą Komisji.
§  3. Bank Handlowy w Warszawie SA będzie przekazywał do Urzędu Komisji Papierów Wartościowych kopie umów zawieranych między emitentem Bonów Handlowych a Bankiem Handlowym w Warszawie SA dotyczących obrotu tymi papierami wartościowymi.
§  4. Bank Handlowy w Warszawie SA zobowiąże emitenta do przekazywania do Urzędu Komisji i do agencji informacyjnej, do której spółki dopuszczone do publicznego obrotu przekazują informacje zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, co najmniej następujących informacji:
a) nazwę i siedzibę emitenta,
b) wskazanie czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywców papierów wartościowych,
c) określenie rodzajów i wartości kapitałów emitenta,
d) informacje o wartości obrotów emitenta za ostatni rok obrotowy,
e) informacje o zmianach ogólnego poziomu zadłużenia emitenta dotyczącego umów przekraczających 10% kapitałów własnych,
f)
1) raporty kwartalne i roczne za ostatni rok obrotowy emitenta będącego spółką, której akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 36, poz. 313). Wymóg powyższy nie dotyczy raportów za okres, który objęty został sprawozdaniami zawartymi w prospekcie emisyjnym emitenta;
2) roczne sprawozdanie finansowe emitenta będącego spółką zagraniczną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253 z późn. zm.), według standardów rachunkowości przyjętych w państwach Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych;
3) sprawozdania finansowe za wszystkie pełne kwartały trwającego roku obrotowego emitenta będącego spółką zagraniczną (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym), według standardów rachunkowości przyjętych w państwach Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych, w wymaganym przez te standardy zakresie. Sprawozdania te powinny obejmować zakres informacji analogiczny do raportów, o których mowa w pkt. 1;
4) oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe emitenta będącego spółką zagraniczną (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym), dokonanej przez wyspecjalizowane w ocenie i monitorowaniu kondycji finansowej emitentów agencje ratingowe;
5) roczne sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy emitenta będącego spółką której akcje nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu wg wzoru oraz zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr, 121, poz. 591);
6) sprawozdania finansowe za wszystkie pełne kwartały trwającego roku obrotowego emitenta będącego spółką, której akcje nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, sporządzone zgodnie z zasadami sporządzania raportów kwartalnych określonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Sprawozdania te mogą być przekazywane do agencji informacyjnej lub udostępniane na życzenie inwestora w siedzibie emitenta oraz w siedzibie V Oddziału Banku Handlowego w Warszawie SA.
§  5. Bank Handlowy w Warszawie SA będzie przekazywał codziennie do Urzędu Komisji informacje wymienione w § 10 ust. 2 regulaminu emisji oraz wtórnego obrotu Bonami Handlowymi oraz następujące informacje o obrotach na rynku wtórnym:
a) maksymalną zaoferowaną cenę,
b) minimalną zaoferowaną cenę,
c) kurs zamknięcia,
d) wysokość obrotów.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.