Udzielenie ze środków Funduszu Pracy nieoprocentowanej pożyczki do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz warunki i terminy spłaty pożyczki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia ze środków Funduszu Pracy nieoprocentowanej pożyczki do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz warunków i terminów spłaty pożyczki

Na podstawie art. 31b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568) oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818, 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Udziela się ze środków Funduszu Pracy nieoprocentowanej pożyczki do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1800 mln zł, na finansowanie wydatków, związanych z przyznaniem świadczeń oraz środków, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
§  2. 
Określa się następujące warunki i terminy spłaty pożyczki, o której mowa w § 1:
1)
pożyczka podlega spłacie w ratach rocznych w okresie 10 lat, począwszy od 2030 r.;
2)
wysokość spłaty rocznej raty w danym roku budżetowym jest nie niższa niż 180 mln zł;
3)
środki pożyczki niewykorzystane do dnia 30 grudnia 2020 r. zostaną zwrócone na rachunek Funduszu Pracy do dnia 31 grudnia 2020 r. i pomniejszą wysokość ostatniej raty pożyczki, a w przypadku, gdy niewykorzystana kwota pożyczki przekroczy kwotę ostatniej raty, pomniejszą także ratę pożyczki poprzedzającej ostatnią ratę.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2267).