Udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy w trybie procedury otwartej zgodnie z "Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.1.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR 217
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy w trybie procedury otwartej zgodnie z "Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro"

EZ.272.1.9.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z funkcji kierownika zamawiającego, w związku z art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3  oraz w wykonaniu art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 4  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy zostanie przeprowadzone w trybie procedury otwartej zgodnie z "Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro".
§  2. 
"Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

CZĘŚĆ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział  I

Zasady stosowania regulaminu

§  1. 
Zakres zastosowania i podstawowe pojęcia
1. 
Postanowienia regulaminu określają zasady i tryb udzielania zamówień na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro. Wykaz usług społecznych stanowi Załącznik do regulaminu.
2. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;

b) CPV - Wspólny Słownik Zamówień ustanowiony w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.);

c) istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne - należy przez to rozumieć dokument zawierający podstawowe informacje na temat konkretnego postępowania;

d) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

e) koszcie - należy przez to rozumieć sumę wydatków, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z udzieleniem zamówienia;

f) ofercie najkorzystniejszej - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów, w szczególności jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych, ciągłości lub dostępności danej usługi lub kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych potrzeb użytkownika usługi;

g) postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzone na podstawie regulaminu;

h) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć kilka zamówień udzielanych w ramach odrębnych postępowań, które jednak są funkcjonalnie powiązane;

i) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

j) usługach społecznych - należy przez to rozumieć usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 138h ustawy PZP, a które zostały wymienione w Załączniku do niniejszego regulaminu;

k) ustawie PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

l) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

m) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa;

n) zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną na podstawie przepisów ustawy PZP oraz regulaminu między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi społeczne;

o) zamówieniu podobnym - należy przez to rozumieć zamówienie udzielane dotychczasowemu Wykonawcy i polega na powtórzeniu usług społecznych podobnych do świadczonych w ramach zamówienia realizowanego dotychczas.

§  2. 
Szacowanie wartości zamówienia
1. 
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy (obejmujące również wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
2. 
Ustalenie wartości zamówienia powinno nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, Zamawiający przed wszczęciem postępowania powinien dokonać zmiany wartości zamówienia.
3. 
Przy ustalaniu wartości zamówienia Zamawiający może uwzględniać w szczególności:

a) wartość podobnych zamówień udzielonych przed wszczęciem postępowania,

b) rezultaty przeprowadzonego na potrzeby postępowania badania rynku,

c) opinie biegłych, posiadających specjalistyczną wiedzę na temat usług społecznych, których dotyczy zamówienie.

4. 
W przypadku, gdy Zamawiający:

a) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części;

b) przewiduje w zamówieniu możliwość skorzystania z prawa opcji - wartością zamówienia jest wartość największego możliwego zakresu tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji;

c) udziela zamówienia będącego częścią obejmującego go przedsięwzięcia - wartością zamówienia jest łączna wartość przedsięwzięcia;

d) zamierza udzielić zamówień podobnych - przy ustalaniu wartości zamówienia należy uwzględnić również wartość zamówień podobnych.

5. 
Wartość zamówienia obejmującego usługi społeczne powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie określa się jako łączną wartość z zamówieniami tego samego rodzaju, których Zamawiający:

a) udzielił w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług społecznych oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen usług, albo

b) zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze.

Rozdział  II

Zasady udzielania zamówień

§  3. 
Cel postępowania
1. 
Zamawiający wszczyna i prowadzi postępowanie w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy, która pozwoli najlepiej zrealizować potrzeby Zamawiającego określone w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
2. 
W celu zidentyfikowania i kompleksowego opisania potrzeb Zamawiającego, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, możliwe jest w szczególności:

a) poinformowanie Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia,

b) przeprowadzenie dialogu technicznego, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub Wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania.

3. 
Sposób realizacji potrzeb Zamawiającego nie może prowadzić do naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień regulaminu.
4. 
Unieważnienie postępowania jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie.
§  4. 
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
1. 
Zamawiający przygotowuje postępowanie i udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący oraz w sposób zapewniający zachowanie zasad równego traktowania, konkurencji i proporcjonalności.
2. 
W celu przestrzegania zasad wymienionych w pkt 1 Zamawiający powinien w szczególności:

a) ustanawiać wyłącznie takie warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, elementy opisu przedmiotu zamówienia lub obowiązki nakładane na Wykonawców, których ustanowienie jest niezbędne, a zarazem wystarczające dla osiągnięcia celu postępowania;

b) dążyć do zapewnienia Wykonawcom wszelkich informacji i wyjaśnień, które są niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem § 5;

c) zapewnić Wykonawcom możliwość ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) wzywać Wykonawców do dokonania określonych czynności (np. złożenia wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów) wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.

§  5. 
Zasada jawności
1. 
Postępowanie jest jawne.
2. 
Zamawiający:

a) może ograniczyć dostęp do informacji, które zobowiązany jest utrzymać w tajemnicy (poufności) na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b) nie ujawnia informacji przekazanych przez Wykonawców i zastrzeżonych przez nich jako tajemnica w sposób określony w pkt 3.

3. 
Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy należy uznać za skuteczne, jeżeli:

a) Wykonawca dokona zastrzeżenia nie później niż w momencie przekazania informacji;

b) dokonując zastrzeżenia, Wykonawca wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) zastrzeżenie nie dotyczy:

- nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,

- ceny,

- terminu wykonania zamówienia,

- okresu gwarancji,

- warunków płatności zawartych w ofertach.

4. 
Zasadę jawności realizuje się w szczególności poprzez jawne otwarcie ofert, które następuje na następujących zasadach:

a) otwarcie ofert jest jawne i następuje w tym samym dniu, w którym upłynął termin ich składania;

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

d) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. 
Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
§  6. 
Zasada pisemności
1. 
Zamawiający prowadzi postępowanie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. 
Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

CZĘŚĆ  II

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

Rozdział  I

Osoby w postępowaniu

§  7. 
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania
1. 
Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik Zamawiającego.
2. 
Kierownik Zamawiającego może pisemnie powierzyć innym osobom (w szczególności pracownikom Zamawiającego) wykonywanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania.
3. 
Osoby, którym powierzono takie czynności, są za nie odpowiedzialne.
4. 
Kierownik Zamawiającego może powołać komisję w celu przygotowania i/lub przeprowadzenia postępowania. W wypadku powołania komisji, kierownik Zamawiającego pisemnie określa zasady jej funkcjonowania, w szczególności skład, strukturę, tryb pracy, podział kompetencji członków.
5. 
Kierownik Zamawiającego może powierzać wykonanie określonych czynności biegłym, doradcom lub innym osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę o okolicznościach istotnych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
§  8. 
Unikanie konfliktu interesów
1. 
Zamawiający zapewnia, że czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania będą wykonywane przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
2. 
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeżeli:

a) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

b) pozostają w:

- związku małżeńskim,

- stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

- pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,

- związku wynikającym z przysposobienia, opieki lub kurateli -

z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

c) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

d) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

e) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

3. 
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy PZP, jednocześnie określone w pkt 2 powyżej.
4. 
Kierownik Zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami Zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a Wykonawcami zachodzi relacja określona w pkt 2 lit. b-e, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w pkt 2.
5. 
Przed odebraniem oświadczenia kierownik Zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
6. 
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w pkt 2, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

Rozdział  II

Kluczowe decyzje przed wszczęciem postępowania

§  9. 
Czynności wstępne
1. 
Mając na względzie potrzeby, które Zamawiający zamierza zrealizować w związku z przeprowadzeniem postępowania, przed jego wszczęciem należy ustalić odpowiednie:

a) warunki udziału Wykonawców w postępowaniu (uwzględniając zasady określone w Rozdziale III poniżej),

b) podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania (uwzględniając zasady określone w Rozdziale IV poniżej),

c) elementy opisu przedmiotu zamówienia (uwzględniając zasady określone w Rozdziale V poniżej),

d) kryteria oceny ofert i zasady odrzucania ofert (uwzględniając zasady określone w Rozdziale VI poniżej),

e) tryb postępowania (uwzględniając zasady określone w Rozdziale VII poniżej) - zapewniające możliwie najlepszą realizację celu postępowania.

2. 
Zamawiający przygotowuje ogólne warunki umowy lub wzór umowy z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa (w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).
3. 
Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. W takim przypadku Zamawiający określa w ogłoszeniu lub w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
4. 
Jeżeli postępowanie jest podzielone na części, Zamawiający dla każdej z części może przewidzieć inne:

a) warunki udziału,

b) fakultatywne podstawy wykluczenia,

c) kryteria oceny ofert,

d) podstawy odrzucenia, o których mowa w § 32 regulaminu.

§  10. 
Dialog techniczny
1. 
W sytuacji, gdy ze względu na przedmiot zamówienia postępowanie ma skomplikowany charakter, w szczególności, gdy jego przygotowanie wymaga wiedzy specjalistycznej, Zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b regulaminu.
2. 
Dialog techniczny przeprowadza się na podstawie pisemnej instrukcji (ewentualnie regulaminu), wydanej przez kierownika Zamawiającego.

Rozdział  III

Warunki udziału w postępowaniu

§  11. 
Zasady ogólne
1. 
Warunki udziału w postępowaniu (zwane dalej "warunkami udziału") ustanawia się w celu zapewnienia, że Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniają minimalne wymagania Zamawiającego i dają rękojmię należytego wykonania zamówienia. Warunki te, a także sposób potwierdzania ich spełnienia, nie mogą naruszać zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości i proporcjonalności.
2. 
Zamawiający może odstąpić od określania warunków udziału, jeżeli uzna, że ich ustanowienie nie jest konieczne dla osiągnięcia celu postępowania.
3. 
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
4. 
Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

a) kompetencji lub uprawnień do świadczenia określonych usług społecznych, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

5. 
Za doświadczenie Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w § 12 Zamawiający uznaje wyłącznie doświadczenie zdobyte przez Wykonawcę/podmiot udostępniający zasoby w związku z faktyczną i bezpośrednią realizacją przez niego określonych czynności.
§  12. 
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
1. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia określone w Rozdziale IV poniżej.
4. 
W odniesieniu do warunków dotyczących kompetencji i uprawnień, zdolności technicznych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane w ramach przedmiotu zamówienia.
5. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże posiadanie wymaganych przez Zamawiającego zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

6. 
W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawił dla nich te same dokumenty, do których złożenia jest zobowiązany sam Wykonawca.
§  13. 
Konsorcjum i podwykonawstwo
1. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2. 
W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy tworzą konsorcjum, w ramach którego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. 
Jeżeli z regulaminu lub przepisów ustawy PZP wynikają jakieś obowiązki dotyczące poszczególnego Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do konsorcjum.
4. 
Zamawiający na każdym etapie postępowania może żądać udostępnienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców tworzących konsorcjum.
5. 
Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez konsorcjum warunków udziału, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.
6. 
Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez konsorcjum w inny sposób niż w przypadku pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.
7. 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej.
8. 
Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, wskazanych w istotnych warunkach zamówienia.
§  14. 
Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień
1. 
Jeżeli do realizacji zamówienia niezbędne jest posiadanie szczególnych kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali niezbędne uprawnienia i potwierdzili ich posiadanie poprzez złożenie odpowiednich:

a) koncesji;

b) zezwoleń;

c) licencji;

d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

e) dokumentów potwierdzających status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

f) innych dokumentów, potwierdzających spełnianie określonych przez Zamawiającego warunków udziału.

2. 
Informacje na temat wymaganych kompetencji lub uprawnień, a także na temat sposobu wykazania spełniania warunku udziału określa się w ogłoszeniu oraz w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
§  15. 
Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1. 
W ramach warunków udziału dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający może wymagać w szczególności:

a) aby Wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem;

b) aby Wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;

c) posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. 
Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w pkt 1 lit. a powyżej, przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne lub inne usługi szczególne powody zastosowania takiego wymogu.
3. 
W celu wykazania spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, od Wykonawców można wymagać złożenia w szczególności następujących dokumentów:

a) sprawozdania finansowego, jego części lub innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres wskazany przez Zamawiającego;

b) oświadczenia Wykonawcy o jego rocznym obrocie całkowitym lub ograniczonym do obszaru objętego zamówieniem za okres wskazany przez Zamawiającego;

c) informacji banku lub innej instytucji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie wskazanym przez Zamawiającego;

d) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

4. 
Informacje na temat wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a także na temat sposobu wykazania spełniania warunku udziału określa się w ogłoszeniu oraz w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
§  16. 
Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
1. 
W celu ustalenia minimalnych wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, Zamawiający może w szczególności postawić minimalne warunki dotyczące:

a) wykształcenia,

b) kwalifikacji zawodowych,

c) doświadczenia,

d) potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

2. 
Zamawiający, na każdym etapie postępowania, ma prawo uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. 
W celu wykazania spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, od Wykonawców można wymagać złożenia w szczególności następujących dokumentów:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, według wzoru określonego przez Zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie wskazanym przez Zamawiającego, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie;

c) wykazu placówek świadczących usługi, wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, a przy tym niezbędnych dla wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

d) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji Wykonawcy;

e) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które Wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;

f) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w okresie wskazanym przez Zamawiającego;

g) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy;

h) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę ich jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. 
Informacje na temat wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, a także na temat sposobu wykazania spełniania warunku udziału określa się w ogłoszeniu oraz istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.

UWAGA: Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmienionego rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.1993).

§  17. 
Zamówienia zastrzeżone
1. 
Przed wszczęciem postępowania Zamawiający może rozważyć, czy ze względu na cel zamówienia lub cele polityki społecznej realizowanej przez Zamawiającego zasadne jest zastrzeżenie, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy będący zakładami pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność (lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie) obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
2. 
Za członków grup społecznie marginalizowanych uznaje się w szczególności:

a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

c) osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;

d) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

e) osoby bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

f) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

g) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

h) osoby będące członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będące członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

3. 
Zamawiający może również zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa pkt 2;

b) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

c) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co Wykonawca określa w swoim statucie;

d) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego Zamawiającego.

4. 
Zamawiający może skorzystać z zastrzeżenia,

a) o którym mowa w pkt 1, jeżeli:

- określi minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców albo ich jednostki,

- zamieści w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne informację o dokonanym zastrzeżeniu, podając szczegółowe informacje na temat wymagań, które muszą spełniać Wykonawcy;

b) o którym mowa w pkt 3, jeżeli:

- zamieści w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne informację o dokonanym zastrzeżeniu, podając szczegółowe informacje na temat wymagań, które muszą spełniać Wykonawcy,

- okres realizacji zamówienia nie jest dłuższy niż 3 lata,

- przedmiotem zamówienia są wyłącznie usługi społeczne, usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000 - 0, 75122000 - 7, 75123000 - 4, 79622000 - 0, 79624000 - 4, 79625000 - 1, 80110000 - 8, 80300000 - 7, 80420000 - 4, 80430000 - 7, 80511000 - 9, 80520000 - 5, 80590000 - 6, od 85000000-9 do 85323000 - 9, 92500000 - 6, 92600000 - 7, 98133000 - 4, 98133110 - 8.

5. 
W celu potwierdzenia, czy Wykonawca może ubiegać się o zamówienie zastrzeżone, Zamawiający jest uprawniony w szczególności żądać, aby przedstawił on:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków do ubiegania się o zamówienie zastrzeżone według formularza określonego przez Zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

b) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub innych dokumentów potwierdzających status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych;

c) dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawcę, lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

6. 
Żądanie określonych dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie zastrzeżone nie może prowadzić do naruszenia zasad: równego traktowania, konkurencji, proporcjonalności, a także przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.

Rozdział  IV

Podstawy wykluczenia z postępowania

§  18. 
Zasady ogólne
1. 
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania (zwane dalej "podstawami wykluczenia"), ustanawia się w celu ograniczenia dostępu do postępowania Wykonawcom, którzy ze względu na swoją dotychczasową działalność na rynku nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
2. 
Zamawiający ma obowiązek wykluczyć Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w § 19 poniżej.
3. 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w § 20 poniżej.
4. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
§  19. 
Obowiązkowe podstawy wykluczenia
1. 
Z postępowania obowiązkowo wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 PZP.
2. 
O obligatoryjnych podstawach wykluczenia Zamawiający informuje Wykonawców w ogłoszeniu lub istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
§  20. 
Fakultatywne podstawy wykluczenia
1. 
Zamawiający może zdecydować, że z postępowania wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 PZP z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 PZP.
2. 
Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że będzie wykluczał Wykonawców na podstawie przesłanek fakultatywnych, informację na ten temat należy zamieścić w ogłoszeniu lub istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
§  21. 
Mechanizm samooczyszczenia
1. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.
3. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
4. 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o złożonych ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o której mowa w § 5 pkt 4 regulaminu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
§  22. 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
1. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający może wymagać złożenia w szczególności następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, według wzoru określonego przez Zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu wystawionego nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. wystawionej nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

i) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP;

j) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. 
Zamawiający zawiera w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne informacje o dokumentach, jakich żąda od Wykonawców w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.

UWAGA: Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmienionego rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.1993).

3. 
Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania i uzupełniania pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP.
4. 
Żądanie określonych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia nie może prowadzić do naruszenia zasad: równego traktowania, konkurencji i proporcjonalności, a także przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.

Rozdział  V

Opis przedmiotu zamówienia

§  23. 
Zasady ogólne
1. 
Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby opis przedmiotu zamówienia najlepiej odzwierciedlał potrzeby Zamawiającego.
2. 
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
3. 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby naruszać zasady: równego traktowania, konkurencji, proporcjonalności, a także przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.
4. 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający ma przy tym obowiązek szczegółowo opisać kryteria równoważności, tj. wymagania, po których spełnieniu Zamawiający uzna określone rozwiązanie za równoważne.
5. 
Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
6. 
Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

d) innych osób niż określone w lit. a-c powyżej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. 
W przypadku zamówień obejmujących świadczenia przeznaczone do użytku osób fizycznych, w tym pracowników Zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
8. 
W przypadku, gdy wymagania, o których mowa w pkt 7 powyżej, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.
9. 
Do opisu przedmiotu zamówienia należy stosować kody CPV.
§  24. 
Metody opisywania przedmiotu zamówienia
1. 
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia:

a) przez wskazanie oczekiwanego efektu - tj. przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności świadczonych usług społecznych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić Wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a Zamawiającemu udzielenie zamówienia;

b) przez odniesienie się do norm - tj. przez odniesienie się do określonych norm lub specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, w tym dotyczących wydajności i funkcjonalności, na zasadach określonych w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, o ile Zamawiający ustali, że określone normy odnoszą się do usług społecznych, stanowiących przedmiot zamówienia.

2. 
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Zamawiający ma przy tym obowiązek szczegółowo opisać kryteria równoważności, tj. wymagania, po których spełnieniu Zamawiający uzna określone rozwiązanie za równoważne.
3. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego świadczenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. 
Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy usługi, w szczególności:

a) wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

b) może wymagać (w szczególności, jeśli przy realizacji zamówienia na usługi konieczne jest korzystanie z określonego rodzaju produktów):

- określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

- certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

- określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

- instrukcji użytkowania,

- określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

- określonych poziomów jakości,

- określonej wydajności, przeznaczenia wykorzystywanego przy świadczeniu usług społecznych produktu, jego bezpieczeństwa lub wymiarów,

- procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia usługi oraz procedury oceny zgodności.

§  25. 
Oznakowania
1. 
W przypadku zamówień o szczególnych cechach Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech przedmiotu zamówienia;

b) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

c) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

d) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

e) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który Wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

2. 
Zamawiający może wskazać, że tylko poszczególne elementy przedmiotu zamówienia mają spełniać określone wymagania dotyczące oznakowania.
3. 
Jeżeli dane oznakowanie, które spełnia warunki określone w pkt 1 lit. b-e, zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie może żądać tego oznakowania. W takim przypadku Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez odesłanie do tych wymagań oznakowania lub, w razie potrzeby, do tych jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych świadczeń.
§  26. 
Certyfikaty lub sprawozdania
1. 
Zamawiający może wymagać od Wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
2. 
Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93.
§  27. 
Dokumentacja i równoważność oznakowań, certyfikatów i sprawozdań
1. 
Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane elementy przedmiotu zamówienia spełniają równoważne wymagania. Zamawiający ma przy tym obowiązek szczegółowo opisać kryteria równoważności, tj. wymagania, po których spełnieniu Zamawiający uzna określone oznakowanie za równoważne.
2. 
W wypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego spełnianie wymagań równoważnych, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, o ile dany Wykonawca udowodni, że świadczenia, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3. 
W wypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
4. 
Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w pkt 3 powyżej oraz w § 26 pkt 1, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego świadczenia spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
§  28. 
Dokumenty potwierdzające zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia
1. 
W celu potwierdzenia, że oferta spełnia wymagania Zamawiającego, od Wykonawców można żądać w szczególności złożenia następujących dokumentów:

a) oświadczenia, że oferta spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego, według wzoru określonego przez Zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

b) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego;

c) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;

d) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane świadczenia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom.

2. 
Jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zamówienia, Zamawiający może żądać również od Wykonawców przeprowadzenia prezentacji przykładowego sposobu realizacji usługi społecznej. W takim przypadku Zamawiający określa w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne zasady przeprowadzenia prezentacji. Skorzystanie z uprawnienia do żądania prezentacji nie może naruszać zasad: równego traktowania, konkurencji, proporcjonalności, a także przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, o których mowa w § 4 pkt 1.

Rozdział  VI

Kryteria oceny ofert i zasady odrzucania ofert

§  29. 
Zasady ogólne
1. 
Zamawiający może dokonać oceny ofert złożonych w postępowaniu wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
2. 
Sposób oceny ofert oraz odrzucania ofert Wykonawców nie może naruszać zasad: równego traktowania, konkurencji, proporcjonalności, a także przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, o których mowa w § 4 pkt 1.
§  30. 
Kryteria oceny ofert
1. 
Obowiązkowymi kryteriami oceny ofert są cena lub koszt oraz co najmniej jedno inne kryterium.
2. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. 
Zamawiający wskazuje w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne, że Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. 
Kryteriami oceny ofert innymi niż cena lub koszt mogą być w szczególności:

a) jakość i zrównoważony charakter zamówienia;

b) ciągłość lub dostępność danej usługi;

c) stopień uwzględnienia szczególnych potrzeb użytkownika usługi/ Zamawiającego;

d) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w § 17 pkt 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych;

e) aspekty środowiskowe;

f) aspekty innowacyjne;

g) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

h) kryteria odnoszące się do właściwości Wykonawcy;

i) termin realizacji zamówienia.

5. 
W sytuacji, gdy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może wybrać spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
§  31. 
Podstawy odrzucenia oferty
1. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą PZP;

b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia na usługi społeczne, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. 
Zamawiający odrzuca ofertę również w innych przypadkach niż określone w pkt 1 powyżej, jeżeli przewidział dodatkowe przesłanki odrzucenia oferty w ogłoszeniu albo w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
3. 
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
4. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
5. 
Zamawiający na podstawie pkt 1 lit. d powyżej odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział  VII

Sposoby udzielania zamówień

§  32. 
Zasady ogólne

Postępowanie można przeprowadzić w ramach jednego z następujących sposobów:

a) procedura otwarta, o której mowa w § 33 regulaminu;

b) procedura ograniczona, o której mowa w § 34 regulaminu;

c) procedura negocjacyjna, o której mowa w § 35 regulaminu;

d) negocjacje bez ogłoszenia, o których mowa w § 36 regulaminu.

§  33. 
Procedura otwarta
1. 
Procedura otwarta to sposób udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (jeśli Zamawiający określał takie warunki) na zasadach określonych w Rozdziałach III i IV.
2. 
W ramach procedury otwartej Zamawiający kolejno:

a) publikuje ogłoszenie oraz istotne warunki zamówienia na usługi społeczne;

b) dokonuje oceny ofert;

c) wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia we wskazanym terminie dokumentów wymaganych w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

d) bada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, złożył dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile Zamawiający żąda takich dokumentów);

e) dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

3. 
Zamawiający może na każdym etapie procedury otwartej wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne.
4. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy lub nie spełnia innych warunków koniecznych do spełnienia przed zawarciem umowy, a przewidzianych przez Zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne, Zamawiający wykonuje odpowiednie czynności wskazane w pkt 2 wobec Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
§  34. 
Procedura ograniczona
1. 
Procedura ograniczona to sposób udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej "wnioskami") wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w Rozdziałach III i IV, a oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego.
2. 
W ramach procedury ograniczonej Zamawiający kolejno:

a) publikuje ogłoszenie oraz żąda od Wykonawców złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeśli Zamawiający określał takie warunki (Zamawiający może żądać na tym etapie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu);

b) dokonuje oceny wniosków;

c) na podstawie dokonanej oceny wniosków sporządza i przekazuje Wykonawcom ranking Wykonawców, sporządzony na zasadach, o których mowa w pkt 4 poniżej;

d) przekazuje Wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu istotne warunki zamówienia na usługi społeczne (chyba że zostały udostępnione wcześniej) oraz zaproszenie do składania ofert, w którym wskazuje w szczególności termin na ich złożenie;

e) dokonuje oceny ofert;

f) dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

3. 
Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję, z zastrzeżeniem, że:

a) jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów selekcji, określonych w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

b) jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki lub unieważnia postępowanie.

4. 
Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
5. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
§  35. 
Procedura negocjacyjna z ogłoszeniem
1. 
Procedura negocjacyjna to sposób udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej "wnioskami") wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w Rozdziałach III i IV (Zamawiający może zrezygnować z żądania wniosków i badać podstawy wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na etapie negocjacji lub oceny ofert), a Zamawiający zaprasza Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do negocjacji, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
2. 
W ramach procedury negocjacyjnej Zamawiający kolejno:

a) publikuje ogłoszenie oraz żąda od Wykonawców złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeśli Zamawiający określał takie warunki (Zamawiający może żądać na tym etapie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu);

b) dokonuje oceny wniosków;

c) na podstawie dokonanej oceny wniosków sporządza i przekazuje Wykonawcom ranking Wykonawców, sporządzony na zasadach, o których mowa w pkt 4 poniżej;

d) przekazuje Wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu istotne warunki zamówienia na usługi społeczne (chyba że zostały udostępnione wcześniej) i zaprasza do negocjacji Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu;

e) prowadzi negocjacje (na zasadach określonych w pkt 6-7 poniżej) w celu doprecyzowania lub uzupełnienia istotnych warunków zamówienia na usługi społeczne, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia lub postanowień umowy;

f) przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w negocjacjach ostateczne istotne warunki zamówienia na usługi społeczne oraz zaproszenie do składania ofert, w którym wskazuje w szczególności termin na ich złożenie;

g) dokonuje oceny ofert;

h) dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

3. 
Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję, z zastrzeżeniem, że:

a) jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów selekcji, określonych w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

b) jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców spełniających te warunki lub unieważnia postępowanie.

4. 
Wykonawcę niezaproszonego do negocjacji traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
5. 
Zamawiający może:

a) określić w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne regulamin negocjacji;

b) podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu. W takim przypadku Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując wszystkie lub niektóre kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu;

c) doprecyzować lub uzupełnić istotne warunki zamówienia na usługi społeczne wyłącznie w zakresie, w jakim były one przedmiotem negocjacji.

6. 
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda, która nie wymienia konkretnych informacji, jest bezskuteczna.
7. 
Informacje związane z negocjacjami, w szczególności o wymaganiach oraz o zmianach istotnych warunków zamówienia na usługi społeczne wprowadzonych po kolejnych etapach negocjacji, a także dokumenty i wyjaśnienia związane z negocjacjami są przekazywane Wykonawcom na równych zasadach.
8. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy lub nie spełnia innych warunków koniecznych do spełnienia przed zawarciem umowy, a przewidzianych przez Zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
§  36. 
Negocjacje bez ogłoszenia
1. 
Negocjacje bez ogłoszenia to sposób udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach z jednym Wykonawcą albo po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.
2. 
Zamawiający może udzielić zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą, jeśli została spełniona co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 67 ust. 1 ustawy PZP odnoszących się do zamówienia na usługi.
3. 
Zamawiający może udzielić zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu, jeśli zaistniała co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 62 ust. 1 ustawy PZP odnoszących się do zamówienia na usługi.
4. 
W ramach procedury negocjacyjnej, o której mowa w pkt 2, Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę do negocjacji, przekazując informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy Wykonawca składa oświadczenie dotyczące: spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli Zamawiający określał takie warunki) oraz braku podstaw do wykluczenia, ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
5. 
W ramach procedury negocjacyjnej, o której mowa w pkt 3, Zamawiający kolejno:

a) bada, czy zaistniała którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy PZP;

b) przekazuje wybranym Wykonawcom, w liczbie zapewniającej konkurencję, informację na temat warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia oraz wzywa ich do złożenia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeśli Zamawiający określał takie warunki);

c) przekazuje Wykonawcy lub Wykonawcom dopuszczonym do udziału w postępowaniu zaproszenie do negocjacji, w którym zamieszcza podstawowe informacje niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, w szczególności takie, jak:

- zasady prowadzenia negocjacji,

- określenie przedmiotu zamówienia,

- podstawę prawną zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia,

- kryteria oceny ofert i ich znaczenie, jeżeli do negocjacji dopuszczono więcej niż jednego Wykonawcę,

- ogólne warunki umowy lub wzór umowy,

- miejsce i termin negocjacji;

d) prowadzi negocjacje na zasadach określonych w zaproszeniu, w celu doprecyzowania lub uzupełnienia wymagań Zamawiającego określonych w zaproszeniu do negocjacji, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy;

e) po uzgodnieniu wszystkich niezbędnych elementów zamówienia, wzywa Wykonawców do złożenia ofert;

f) dokonuje oceny ofert;

g) wzywa do złożenia dokumentów, jeśli takich dokumentów wymagał w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne;

h) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty;

i) zawiera umowę.

6. 
Wykonawcę niezaproszonego do negocjacji traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
7. 
Sposób prowadzenia negocjacji nie może prowadzić do naruszenia zasad: równego traktowania, konkurencji, proporcjonalności, a także przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.

CZĘŚĆ  III

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Rozdział  I

Wszczęcie postępowania

§  37. 
Podstawy wszczęcia postępowania
1. 
Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w ramach procedury otwartej, procedury ograniczonej lub negocjacyjnej z ogłoszeniem za pomocą ogłoszenia o zamówieniu.
2. 
Zamawiający wszczyna postępowanie bez ogłoszenia poprzez dokonanie czynności, o których mowa w § 36 pkt 4 i pkt 5 lit. b.
3. 
Ogłoszenia, o których mowa w pkt 1, Zamawiający publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. Zamawiający może również opublikować ogłoszenie jako nieobowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. 
Przygotowując ogłoszenie, Zamawiający może posiłkować się wzorami ogłoszeń określonymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. 
Zamawiający może dodatkowo - oprócz sposobu określonego w pkt 3 - zamieścić ogłoszenie w inny sposób.
6. 
Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności realizują świadczenia będące przedmiotem zamówienia.
7. 
Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając sprostowanie lub ogłoszenie zmian.
§  38. 
Ogłoszenie

Zamawiający podaje w ogłoszeniu o zamówieniu, o którym mowa w § 37 pkt 1, informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, a w szczególności:

a) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty,

b) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,

c) kryteria oceny ofert.

§  39. 
Istotne warunki zamówienia na usługi społeczne
1. 
Istotne warunki zamówienia na usługi społeczne zawierają wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
2. 
W szczególności Zamawiający wskazuje w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne:

a) nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego;

b) tryb udzielenia zamówienia;

c) opis przedmiotu zamówienia;

d) termin wykonania zamówienia;

e) warunki udziału w postępowaniu i ewentualnie kryteria selekcji;

f) liczbę Wykonawców, których Zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert lub negocjacji;

g) podstawy wykluczenia;

h) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na zasadach określonych w Części II, Rozdział II i III regulaminu;

i) informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów;

j) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium (oczekiwany sposób wniesienia wadium nie może naruszać zasad: równego traktowania, konkurencji, proporcjonalności, a także przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji);

k) termin związania ofertą;

l) opis sposobu przygotowywania ofert;

m) miejsce oraz termin składania ofert lub wniosków i otwarcia ofert, który Zamawiający ustala z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu potrzebnego na przygotowanie ofert lub wniosków;

n) opis sposobu obliczenia ceny;

o) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

p) podstawy odrzucenia oferty;

q) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

r) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda jego wniesienia;

s) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

t) informację o środkach ochrony prawnej.

Rozdział  II

Porozumiewanie się z Wykonawcami

§  40. 
Zasady ogólne
1. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.),

b) osobiście,

c) za pośrednictwem posłańca,

d) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. 
Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia własne Wykonawców składa się w oryginale. Zamawiający może zezwolić na złożenie tych dokumentów w postaci elektronicznej, wówczas Wykonawcy opatrują oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. 
Zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz aby nie mogły ograniczać Wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.
§  41. 
Komunikacja z Wykonawcami
1. 
Zamawiający określa w istotnych warunkach zamówienia na usługi społeczne zasady zadawania pytań i wniosków o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia na usługi społeczne.
2. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i oświadczeń, przy czym niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3. 
Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział  III

Zakończenie postępowania

§  42. 
Sposoby zakończenia postępowania Postępowanie kończy:

a) zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zasadach określonych w regulaminie;

b) unieważnienie postępowania.

§  43. 
Umowa
1. 
Do umów zawartych na podstawie regulaminu (zwanych dalej "umowami") stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy PZP.
2. 
Umowę zawiera się w formie pisemnej na okres nie dłuższy niż 4 lata.
3. 
Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi Zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.
§  44. 
Unieważnienie postępowania
1. 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: (1) ogłoszeniu o zamówieniu, (2) zaproszeniu do negocjacji, (3) zaproszeniu do składania ofert.
3. 
W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba Wykonawców, których Zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert albo negocjacji.
5. 
Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej z części.
6. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§  45. 
Ogłoszenie wyniku postępowania
1. 
Niezwłoczne po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz może zamieścić nieobowiązkowo w Biuletynie Zamówień Publicznych informację/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
2. 
W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego informację o nieudzieleniu zamówienia.
§  46. 
Postanowienia końcowe

Wszelkie czynności dokonywane przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowania Zamawiający dokumentuje zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II, Rozdziale 5 ustawy PZP.

§  47. 
Załącznik

Załącznikiem do regulaminu jest wykaz usług społecznych wymienionych w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy PZP.

Załącznik

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy PZP

(Treść załącznika na str. 32-33 - przyp. red.)

ZAŁĄCZNIK XIV

USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74

Kod CPVOpis
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową]; 79624000-4 [Usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego] i 79625000-1 [Usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100 - 5, 98133000-4; 98200000 - 5, 98500000-8 [Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego] i 98513000-2 do 98514000-9 [Usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych, usługi personelu agencji dla gospodarstw domowych, usługi urzędnicze dla gospodarstw domowych, usługi pracowników tymczasowych dla gospodarstw domowych, usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego, usługi w gospodarstwie domowym]Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne
85321000-5 i 85322000 - 2, 75000000-6 [Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego], 75121000 - 0, 75122000 - 7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8 79950000-8 [Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów], 79951000-5 [Usługi w zakresie organizowania seminariów], 79952000-2 [Usługi w zakresie organizacji imprez], 79952100-3 [Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych], 79953000-9 [Usługi w zakresie organizacji festiwali], 79954000-6 [Usługi w zakresie organizacji przyjęć], 79955000-3 [Usługi w zakresie organizacji pokazów mody], 79956000-0 [Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw]Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury
7530°000-9Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (1)
75310000 - 2, 75311000 - 9, 75312000 - 6, 75313000 - 3, 75313100 - 4, 75314000 - 0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1Świadczenia społeczne
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie
98131000-0Usługi religijne
55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych, 55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków, 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków]

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, 55522000-5 Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych, 55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół,

55510000-8 Usługi bufetowe, 55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów, 55512000-2 Usługi prowadzenia bufetów, 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych

Usługi hotelowe i restauracyjne
79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5Usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d)
75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 75131000-3Inne usługi administracyjne i rządowe
75200000-8 do 75231000-4Świadczenie usług na rzecz społeczności
75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9Usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h)
79700000-1 do 79721000-4 [Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi ochroniarskie, usługi nadzoru przy użyciu alarmu, usługi strażnicze, usługi w zakresie nadzoru, usługi systemu namierzania, usługi w zakresie poszukiwania osób ukrywających się, usługi patrolowe, usługi w zakresie wydawania znaczków identyfikacyjnych, usługi detektywistyczne i usługi agencji detektywistycznych] 79722000-1 [Usługi grafologiczne], 79723000-8 [Usługi analizy odpadów]Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
98900000-2 [Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy] i 98910000-5 [Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów]Usługi międzynarodowe
64000000-6 [Usługi pocztowe i telekomunikacyjne], 64100000-7 [Usługi pocztowe i kurierskie], 64110000-0 [Usługi pocztowe], 64111000-7 [Usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism], 64112000-4 [Usługi pocztowe dotyczące listów], 64113000-1 [Usługi pocztowe dotyczące paczek], 64114000-8 [Usługi okienka pocztowego], 64115000-5 [Wynajem skrzynek pocztowych], 64116000-2 [Usługi poste-restante], 64122000-7 [Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie]Usługi pocztowe
50116510-9 [Usługi w zakresie formowania opon], 71550000-8 [Usługi kowalskie]Usługi różne
(1) Usługi te nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, jeżeli zorganizowane są jako usługi o charakterze nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym. Państwa członkowskie mogą organizować świadczenie obowiązkowych usług społecznych lub innych usług jako usług świadczonych w interesie ogólnym lub jako usług o charakterze nieekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym.
1 Art. 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) stanowi, że "Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający", a art. 18 ust. 1 tejże samej ustawy stanowi, że: "Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego".
4 Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) stanowi, że: "1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia, stosując przepisy ust. 2-4. 2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: 1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty; 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; 3) kryteria oceny ofert. 4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia".