Udzielenie upoważnienia do powierzania wartości pieniężnych funduszu operacyjnego oraz tryb postępowania w tym zakresie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.4.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2014 r.

DECYZJA NR 17
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do powierzania wartości pieniężnych funduszu operacyjnego oraz trybu postępowania w tym zakresie

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 51) oraz art. 124 Kodeksu pracy postanawia się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się dysponentów funduszu operacyjnego, wyznaczonych na podstawie zarządzenia pf 1/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym Policji do:
1)
powierzania z obowiązkiem wyliczenia się wartości pieniężnych funduszu operacyjnego:
a)
policjantom lub pracownikom wyznaczonym do realizacji zadań związanych z obrotem gotówkowym w ramach obsługi finansowej dysponenta funduszu operacyjnego, zwanych dalej "płatnikami",
b)
innym osobom uczestniczącym w obrocie gotówkowym wartościami pieniężnymi funduszu operacyjnego, w tym policjantom wykonującym czynności operacyjno-rozpoznawcze;
2)
przyjmowania od płatników deklaracji odpowiedzialności materialnej w zakresie powierzonego mienia, w formie:
a)
deklaracji odpowiedzialności majątkowej - od policjantów,
b)
umów o indywidualnej odpowiedzialności materialnej - zawieranych z pracownikami.
§  2.
1.
Powierzenie wartości pieniężnych funduszu operacyjnego następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 51) lub zgodnie z przepisami prawa pracy oraz z uwzględnieniem przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 1.
2.
Powierzenie wartości pieniężnych funduszu operacyjnego z kasy jednostki organizacyjnej Policji, prowadzącej obsługę kasową funduszu, następuje na podstawie pisemnego upoważnienia do ich odbioru, wystawionego przez dysponenta funduszu, w zależności od potrzeb, na okres pełnienia funkcji płatnika, na czas określony lub jednorazowo, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do powierzania wartości pieniężnych funduszu operacyjnego płatnikom za pośrednictwem płatników dysponenta funduszu wyższego stopnia.
4.
Nie wymaga odrębnego upoważnienia odbiór wartości pieniężnych funduszu operacyjnego, powierzanych osobom wskazanym przez dysponenta funduszu we wniosku o udzielenie zaliczki, sporządzonym według wzoru określonego w zarządzeniu, o którym mowa w § 1.
5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, dowodem powierzenia wartości pieniężnych funduszu operacyjnego jest pokwitowanie ich odbioru, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 1.
6.
Płatnicy potwierdzają dodatkowo przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone im wartości pieniężne funduszu operacyjnego poprzez złożenie właściwemu dysponentowi funduszu deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, sporządzonej według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do decyzji.
§  3.
Policjant lub pracownik zobowiązany do wyliczenia się z powierzonych wartości pieniężnych funduszu operacyjnego ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za szkodę powstałą na skutek niedoboru w mieniu powierzonym, na zasadach określonych odpowiednio: w art. 10 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) lub w art. 124 i 127 Kodeksu pracy.
§  4.
Upoważnienia do odbioru wartości pieniężnych funduszu operacyjnego, wystawione przez dysponentów funduszu wyznaczonym płatnikom, oraz deklaracje odpowiedzialności materialnej złożone przez płatników przed wejściem decyzji w życie, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 UPOWAŻNIENIE DO POBIERANIA WATOŚCI PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU OPERACYJNEGO

(WZÓR)

1. Niniejszym upoważniam .....................................

/stopień, imię i nazwisko policjanta

/pracownika/ stanowisko sł./

- do pobierania /pobrania z kasy .........................../*

/nazwa kasy j.o. Policji prowadzącej

obsługę kasową funduszu operacyjnego/

- od płatnika ............................................../*

/dane płatnika dysponenta funduszu operacyjnego

wyższego stopnia/

Wartości pieniężnych funduszu operacyjnego w związku z

wykonywaniem zadań płatnika w ramach obsługi finansowej

funduszu operacyjnego, pozostającego w dyspozycji ............

............................................................/*

/nazwa dysponenta funduszu operacyjnego/

2. W razie nieobecności płatnika do pobierania przedmiotowych

wartości pieniężnych/* upoważniam .........................

...........................................................

/stopień, imię i nazwisko policjanta /pracownika/

stanowisko sł./

3. Upoważnienie zostaje wystawione na okres pełnienia funkcji

płatnika /na czas określony ...............................

/jednorazowo/*.

Wzory podpisów upoważnionych osób

1) ................... ...............................

2) ................... (data, podpis dysponenta

funduszu operacyjnego)

/* niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 ....................................................

(stopień, imię i nazwisko policjanta)

....................................................

(stanowisko sł. - macierzysta komórka organizacyjna)

DEKLARACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ POLICJANTA ZA POWIERZONE WARTOŚCI PIENIĘŻNE FUNDUSZU OPERACYJNEGO

(WZÓR)

1. W związku z wykonywaniem zadań związanych z obsługą

finansową funduszu operacyjnego w imieniu

...........................................................

(nazwa dysponenta funduszu operacyjnego)

ja niżej podpisany(a) przyjmuję na siebie:

1) odpowiedzialność majątkową za wartości pieniężne funduszu

operacyjnego powierzone mi w trybie i na warunkach

określonych w decyzji Komendanta Głównego Policji

Nr ....... z dnia ............. 2006 r.,

2) obowiązek rozliczenia się z powierzonych mi wartości

pieniężnych na każde żądanie dysponenta funduszu

operacyjnego oraz pokrycie wszelkich szkód powstałych na

skutek niedoboru w tych wartościach, na zasadach

określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o

odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby

Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz

Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548 z późn. zm.).

2. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z

treścią decyzji określonej w ust. 1.

............................ ...............................

(data i podpis dysponenta (data i podpis policjanta-

funduszu operacyjnego) płatnika)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  1 ...............................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

UMOWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE WARTOŚCI PIENIĘŻNE FUNDUSZU OPERACYJNEGO

(WZÓR)

zawarta w dniu ............. w ...............................

(data zawarcia umowy) (miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy .....................................................

(nazwa pracodawcy)

z siedzibą w .................................................

(adres pracodawcy)

reprezentowanym przez ........................................

(nazwa dysponenta funduszu operacyjnego)

zwanym dalej Pracodawcą, a ...................................

(imię i nazwisko pracownika)

zamieszkałym w ...............................................

(adres pracownika)

zwanym dalej Pracownikiem, następującej treści:

§ 1

Pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za

wartości pieniężne funduszu operacyjnego pozostające w

dyspozycji ......................................., powierzone

(nazwa dysponenta funduszu operacyjnego)

mu w trybie określonym Decyzją Komendanta Głównego Policji Nr

....... z dnia .................... 2006 r.

§ 2

1. Pracodawca zobowiązuje się umożliwić Pracownikowi należyte zabezpieczenie powierzonych wartości pieniężnych.

2. Pracownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pracodawcy o wszelkich trudnościach związanych z należytym zabezpieczeniem powierzonych wartości pieniężnych.

§ 3

Pracownik przyjmuje na siebie obowiązek rozliczenia się z powierzonych wartości pieniężnych na każde żądanie Pracodawcy oraz pokrycie wszelkich strat powstałych na skutek niedoboru w powierzonym Pracownikowi mieniu, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Pracy.

§ 4

Strony ustalają, że:

1. Pracodawca może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie.

2. Pracownik może od niniejszej umowy odstąpić za 30-dniowym wypowiedzeniem. W takim przypadku zobowiązany jest do rozliczenia się z powierzonych wartości pieniężnych przed upływem okresu wypowiedzenia.

§ 5

Postanowienia umowy wchodzą w życie z dniem ..................

(data, od której obowiązuje umowa)

§ 6

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Pracodawcy i Pracownika.

......................... ..................................

(podpis pracownika) (dysponent funduszu operacyjnego)

1 Załącznik nr 3 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2014 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.KGP.2014.42) z dniem 4 czerwca 2014 r.