Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.6.227

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 371
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 1997 r.
w sprawie udzielenia Przymierze Towarzystwu Funduszy Powierniczych SA zezwolenia na zarządzanie Funduszem Powierniczym Ochrony Kapitału "Eurofundusz 3" i Akcyjnym Indeksowym Funduszem Powierniczym "Eurofundusz 4" oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie Funduszu Powierniczego "Eurofundusz 1" i w regulaminie Funduszu Powierniczego Agresywnego Inwestowania "Eurofundusz 2"

Na podstawie art. 96 § 3 i § 5 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Przymierze Towarzystwu Funduszy Powierniczych SA zezwolenia na zarządzanie Funduszem Powierniczym Ochrony Kapitału "Eurofundusz 3".
§  2. Zatwierdza się regulamin Funduszu Powierniczego Ochrony Kapitału "Eurofundusz 3", w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§  3. Udziela się Przymierze Towarzystwu Funduszy Powierniczych SA zezwolenia na zarządzane Akcyjnym Indeksowym Funduszem Powierniczym "Eurofundusz 4".
§  4. Zatwierdza się regulamin Akcyjnego Indeksowego Funduszu Powierniczego "Eurofundusz 4", w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§  5. Zatwierdza się wybór Banku CITIBANK (POLAND) SA z siedzibą w Warszawie jako banku powiernika dla Funduszu Powierniczego Ochrony Kapitału "Eurofundusz 3" i Akcyjnego Indeksowego Funduszu Powierniczego "Eurofundusz 4".
§  6. Zatwierdza się następujące zmiany w regulaminie Funduszu Powierniczego "Eurofundusz 1":
a) w artykule 3 definicja "Dzień Wyceny" otrzymuje brzmienie:

"Dzień Wyceny - każdy dzień, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie".

b) po artykule 27 dodaje się artykuł 27a w następującym brzmieniu:

"1. Uczestnik Funduszu, który umorzył część lub wszystkie Jednostki Uczestnictwa w Funduszu może ponownie nabyć, na zasadach opisanych poniżej, Jednostki Uczestnictwa bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej.

2. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem że okres między datą złożenia zlecenia umorzenia a datą ponownego złożenia zlecenia nabycia wynosi maksymalnie 90 dni kalendarzowych.

3. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje tylko do wysokości kwoty, którą Uczestnik Funduszu otrzymał za umorzenie Jednostek Uczestnictwa".

§  7. Zatwierdza się następujące zmiany w regulaminie Funduszu Powierniczego Agresywnego Inwestowania "Eurofundusz 2":
a) w artykule 3 definicja "Dzień Wyceny" otrzymuje brzmienie:

"Dzień Wyceny - każdy dzień, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie".

b) po artykule 27 dodaje się artykuł 27a w następującym brzmieniu:

"1. Uczestnik Funduszu, który umorzył część lub wszystkie Jednostki Uczestnictwa w Funduszu może ponownie nabyć, na zasadach opisanych poniżej, Jednostki Uczestnictwa bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej.

2. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem że okres między datą złożenia zlecenia umorzenia a datą ponownego złożenia zlecenia nabycia wynosi maksymalnie 90 dni kalendarzowych.

3. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje tylko do wysokości kwoty, którą Uczestnik Funduszu otrzymał za umorzenie Jednostek Uczestnictwa".

§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

FUNDUSZ POWIERNICZY OCHRONY KAPITAŁU EUROFUNDUSZ 3

(FUNDUSZ OBLIGACYJNY)

REGULAMIN FUNDUSZU

ROZDZIAŁ  I

Fundusz Powierniczy

Artykuł  1

Fundusz Powierniczy Ochrony Kapitału Eurofundusz 3, zwany dalej Funduszem, jest funduszem powierniczym zarządzanym przez Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA, spółkę akcyjną prawa polskiego z siedzibą w Warszawie. Fundusz został utworzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 wraz z późn. zm.).

Artykuł  2

Aktywa Funduszu są odrębne od aktywów Towarzystwa. Towarzystwo jest uprawnione do wykonywania wszelkich praw związanych z zarządzaniem Funduszem na rzecz Uczestników Funduszu.

Artykuł  3

Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Agent Obsługujący Uczestników Funduszu - Financial Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca według instrukcji Towarzystwa i na jego rzecz.

Bank Powiernik - CITIBANK (POLAND).

Cena w Ofercie Publicznej - cena nabycia Jednostki Uczestnictwa; Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostek Uczestnictwa Typu A jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A, powiększonej o należną opłatę manipulacyjną; Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostek Uczestnictwa Typu B jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B. Na Cenę w Ofercie Publicznej Jednostek Uczestnictwa Typu B ma wpływ opłata dystrybucyjna pobierana na zasadach określonych w Regulaminie.

Dystrybutor - podmiot uprawniony, na mocy umowy z Towarzystwem, do działania w imieniu i na rzecz Towarzystwa w zakresie zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestnika Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.

Dzień Konwersji - dzień, w którym Jednostki Uczestnictwa Typu B posiadane przez Uczestnika Funduszu podlegają wymianie na Jednostki Uczestnictwa Typu A, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Dzień Wyceny - każdy dzień, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupowy Plan Inwestycyjny - grupowy plan systematycznego, długookresowego inwestowania dla Uczestników Funduszu nabywających Jednostki Uczestnictwa obu typów.

Jednostka Uczestnictwa - tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Funduszu, a w szczególności w jego dochodach; w ramach Funduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa Typu A oraz Jednostki Uczestnictwa Typu B różniące się wysokością i momentem pobierania opłat określonych w niniejszym Regulaminie.

Jednostka Zamieniona - jednostka uczestnictwa, która podlegała co najmniej raz zamianie.

Prospekt - materiały informacyjne przekazywane uczestnikowi Funduszu przez dystrybutora, opisujące działalność Towarzystwa oraz zasady nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa Typu A i Typu B wraz z wykazem należnych opłat manipulacyjnych i umorzeniowych.

Regulamin - regulamin Funduszu Powierniczego Ochrony Kapitału Eurofundusz 3.

Składniki Portfela Inwestycyjnego - prawa majątkowe, które zgodnie z przepisami prawa mogą być przedmiotem lokat Funduszu.

Towarzystwo - Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA - towarzystwo funduszy powierniczych z siedzibą w Warszawie utworzone na gruncie prawa polskiego i zarządzające Funduszem. Akcjonariuszami Towarzystwa są Bank Polska Kasa Opieki SA - Grupa Pekao SA ("Pekao") oraz Alliance Capital Management Corporation of Delaware, należąca w całości do Alliance Capital Management L.P.

Uczestnik Funduszu - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, zarówno osoba krajowa jak i osoba zagraniczna, która posiada Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Ustawa - ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 1991 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 155 wraz z późn. zm.).

Wartość Aktywów Netto Funduszu - wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny.

Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A - rachunkowo wyróżniona Wartość Aktywów Netto Funduszu, prawa do której reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa Typu A, podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu A istniejących w Dniu Wyceny.

Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B - rachunkowo wyróżniona Wartość Aktywów Netto Funduszu, prawa do której reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa Typu B, podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu B istniejących w Dniu Wyceny.

Zamiana Funduszu - jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu powierniczym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Funduszu zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz docelowy).

Artykuł  4

Środki uzyskane ze zbywania Jednostek Uczestnictwa stanowią odrębną od środków własnych Towarzystwa masę majątkową zarządzaną przez Towarzystwo na rzecz Uczestników Funduszu. W ramach Funduszu można nabywać dwa typy Jednostek Uczestnictwa.

Artykuł  5
1. Uczestnik Funduszu w zamian za powierzone środki pieniężne otrzyma taką liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu A, jaka wynika z podziału różnicy kwoty powierzonej i należnej opłaty manipulacyjnej przez Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A na zasadach określonych w art. 23 ust. 2 Regulaminu, zaokrąglonej do trzech miejsc po przecinku.
2. Uczestnik Funduszu w zamian za powierzone środki pieniężne otrzyma taką liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu B, jaka wynika z podziału kwoty powierzonej przez Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B na zasadach określonych w art. 23 ust. 3 Regulaminu, zaokrąglonej do trzech miejsc po przecinku.
Artykuł  6
1. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
2. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu, ale podlegają dziedziczeniu i mogą być umarzane przez Uczestnika Funduszu w każdym Dniu Wyceny, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Artykuł  7

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Towarzystwo poinformuje Uczestników Funduszu o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej.

Artykuł  8

Regulamin Funduszu jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa zgodnie z art. 96 § 2 pkt 2 Ustawy i zatwierdzany przez Komisję Papierów Wartościowych zgodnie z art. 96 § 3 Ustawy.

Artykuł  9

Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Regulamin Funduszu z dnia 20 marca 1997 r. podlega publikacji w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej. Kopie Regulaminu będą dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz w lokalach Dystrybutorów.

Artykuł  10
1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą powierzającą środki pieniężne a Towarzystwem.
2. Uczestnik Funduszu zgadza się i w pełni akceptuje, aby postanowienia Regulaminu regulowały stosunki między Uczestnikiem Funduszu i Towarzystwem i stanowiły integralną część umowy, o której mowa w ust. 1.
Artykuł  11

Za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Regulamin może być w każdym czasie zmieniony w całości lub częściowo. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej.

ROZDZIAŁ  II

Polityka inwestycyjna i jej cele

Artykuł  12
1. Celem polityki inwestycyjnej Funduszu jest długoterminowe powiększanie wartości jego aktywów poprzez inwestowanie w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce, głównie w papiery wierzycielskie i instrumenty rynku pieniężnego, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka zmienności ich cen.
2. Fundusz inwestuje maksymalną, dozwoloną przez prawo i uzasadnioną praktycznie część powierzonych aktywów, w celu utrzymania wskaźnika inwestycji w papiery wierzycielskie w wysokości do 90% aktywów netto.
Artykuł  13

Na politykę inwestycyjną Funduszu nie ma wpływu rachunkowe rozróżnienie Wartości Aktywów Netto Funduszu, prawa do których reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa Typu A i Jednostki Uczestnictwa Typu B, stosowane do wyliczania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniego typu.

Artykuł  14

Proporcja między papierami wierzycielskimi wchodzącymi w skład aktywów Funduszu będzie uzależniona od decyzji podejmowanych przez Towarzystwo i będzie ustalana na podstawie analiz dokonanych tak przez Towarzystwo, jak i otrzymanych ze źródeł zewnętrznych.

Artykuł  15

Aby zapewnić Funduszowi płynność finansową, Towarzystwo może lokować aktywa Funduszu, na okres nie przekraczający 30 dni, na krajowym rynku międzybankowym i w renomowanych bankach o stabilnej pozycji finansowej.

Artykuł  16

Zobowiązania Towarzystwa z tytułu zaciągniętych na wspólny rachunek Uczestników Funduszu kredytów i pożyczek nie mogą przekraczać 10% wartości Funduszu.

Artykuł  17

Towarzystwo w swej polityce inwestycyjnej podlega następującym ograniczeniom:

1) Co najmniej 90% wartości aktywów Funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu;
2) Do 10% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych niż wymienione w ust. 1, w tym w zagraniczne papiery wartościowe (zgodnie z Prawem dewizowym), pod warunkiem, że ich wycena jest możliwa z częstotliwością nie mniejszą niż jest to konieczne do obliczania Wartości Aktywów Netto Funduszu;
3) Do 5% wartości aktywów Funduszu może być inwestowane w papiery wartościowe określonego rodzaju tego samego emitenta;
4) Do 10% wartości aktywów Funduszu może być inwestowane w papiery wartościowe różnego rodzaju tego samego emitenta;
5) Limity określone w ust. 3 i 4 nie odnoszą się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski;
6) W przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 1, 2, 3, 4, Towarzystwo obowiązane jest w ciągu 6 miesięcy doprowadzić stan lokat do stanu zgodnego z art. 17 ust. 1-5 Regulaminu;
7) Aktywa Funduszu nie mogą być inwestowane w papiery wartościowe wyemitowane przez Towarzystwo, założycieli i akcjonariuszy Towarzystwa, ani przez podmioty zależne i dominujące w stosunku do nich;
8) Aktywa Funduszu nie mogą być inwestowane w papiery wartościowe wyemitowane przez Bank Powiernik oraz podmioty zależne i dominujące w stosunku do niego.
Artykuł  18

Przeciętny miesięczny stan środków płynnych Funduszu musi stanowić przynajmniej 10% wartości aktywów Funduszu.

ROZDZIAŁ  III

Zarządzanie Funduszem

Artykuł  19

Towarzystwo zostało utworzone w celu tworzenia i zarządzania funduszami powierniczymi oraz dystrybucji Jednostek Uczestnictwa tych funduszy.

Artykuł  20

Towarzystwo zajmuje się administracją i zarządzaniem Funduszem na rzecz Uczestników Funduszu, włączając w to nabywanie, sprzedaż, nabywanie w drodze publicznej subskrypcji i wymianę papierów wartościowych, a także dysponuje prawami wchodzącymi w skład Funduszu, w tym prawami głosu z akcji znajdujących się w aktywach Funduszu. Towarzystwo jest odpowiedzialne za codzienne zarządzanie aktywami Funduszu, włączając w to podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz składanie i monitorowanie zleceń dotyczących dokonywanych inwestycji. Towarzystwo jest zobowiązane w szczególności do inwestowania zgodnie z zasadami ustalonymi dla Funduszu mając na uwadze dobro Uczestników Funduszu; nadzorowania operacji finansowych Funduszu; dopełniania obowiązków związanych z publikacją Regulaminu, sprawozdań finansowych i informacji odnośnie Wartości Aktywów Netto.

Artykuł  21

Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku lekkomyślności, rażącego niedbalstwa w wykonywaniu powinności i obowiązków wynikających z postanowień Regulaminu oraz za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. Towarzystwo w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną błędem w ocenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ  IV

Nabywanie Jednostek Uczestnictwa

Artykuł  22

Jednostki Uczestnictwa mogą być rozprowadzane bezpośrednio przez Towarzystwo lub przez Dystrybutora.

Artykuł  23
1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Towarzystwo zbywa Jednostki Uczestnictwa Typu A i Jednostki Uczestnictwa Typu B bez ograniczeń po Cenie w Ofercie Publicznej, obliczanej według zasad opisanych w art. 23 i następnych Regulaminu.
2. Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostki Uczestnictwa Typu A jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A, powiększonej o opłatę manipulacyjną pobieraną na zasadach określonych niżej.
3. Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostki Uczestnictwa Typu B jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B. Koszty usług związanych z dystrybucją (opłata dystrybucyjna) Jednostek Uczestnictwa Typu B będą pokrywane z wyodrębnionej rachunkowo części aktywów netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Typu B. Wpłynie to na Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa Typu B. Od wartości Jednostek Uczestnictwa Typu B umarzanych przed Dniem Konwersji będzie pobierana opłata umorzeniowa na zasadach określonych niżej.
Artykuł  24
1. Minimalna wstępna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa obu typów wynosi 500 złotych. Minimalna kwota wpłaty w przypadku kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 złotych. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości minimalnej wyżej wymienionych kwot w drodze zmiany Regulaminu. Informacje na ten temat będą publikowane zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 1 Regulaminu.
2. Stawki minimalnej kwoty wpłaty na nabycia nie znajdują zastosowania w przypadku Zamiany Funduszu.
Artykuł  25
1. Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostek Uczestnictwa Typu A i Jednostek Uczestnictwa Typu B wyznaczona jest na podstawie Wartości Aktywów Netto Funduszu na odpowiedni typ Jednostki w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym zlecenie (włączając w to wpłatę z tytułu nabycia oraz wypełniony formularz zlecenia) dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem, że jeżeli zlecenie dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny przed godziną odpowiadającą godzinie zamknięcia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Dniu Wyceny, Cena w Ofercie Publicznej wyznaczana jest na bazie Wartości Aktywów Netto na odpowiedni typ Jednostki w Dniu Wyceny.
2. Zlecenia są wysyłane do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu przez Dystrybutora w dniu, w którym zostały złożone, pod warunkiem że zlecenie zostało złożone u Dystrybutora przed upływem określonej przez Dystrybutora godziny przyjmowania zleceń.
Artykuł  26
1. Okres między złożeniem Dystrybutorowi zlecenia nabycia (w rozumieniu art. 25 ust. 1) a Dniem Wyceny, według ceny, z którego zostaną przyznane Jednostki Uczestnictwa, nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego przekazaniem błędnej lub niepełnej informacji przez Uczestnika Funduszu.
2. Przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w trybie art. 35, okres między datą wpłynięcia środków na rachunek w Banku Powierniku a Dniem Wyceny, według ceny, z którego zostaną przyznane Jednostki Uczestnictwa, nie może przekroczyć trzech dni roboczych, z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego przekazaniem błędnej lub niepełnej informacji przez Uczestnika Funduszu.
Artykuł  27
1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do Jednostki Uczestnictwa Typu A wynosi 2.5% Ceny w Ofercie Publicznej.
2. Stawki opłaty manipulacyjnej określone są w tabeli opłat manipulacyjnych w prospekcie publikowanym okresowo przez Towarzystwo i udostępnianym przez Dystrybutora.
Artykuł  28
1. Uczestnik Funduszu, który umorzył część lub wszystkie Jednostki Uczestnictwa w Funduszu może ponownie nabyć, na zasadach opisanych poniżej, Jednostki Uczestnictwa bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej.
2. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem że okres między datą złożenia zlecenia umorzenia a datą ponownego złożenia zlecenia nabycia wynosi maksymalnie 45 dni kalendarzowych.
3. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje tylko do wysokości kwoty, którą Uczestnik Funduszu otrzymał za umorzenie Jednostek Uczestnictwa.
Artykuł  29
1. Towarzystwo może zmniejszyć opłatę manipulacyjną lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa Typu A z obowiązku jej ponoszenia, gdy kwota nabycia jest równa lub większa od 50.000 PLN.
2. Z wyłączeniem postanowień ust. 1, Towarzystwo może zmniejszyć opłatę manipulacyjną lub zwolnić z opłaty manipulacyjnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu dokonywane przez pracowników i członków organów statutowych Towarzystwa oraz pracowników Alliance Capital Management Corporation of Delaware, Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, Banku Powiernika oraz Dystrybutora Funduszu, a także byłych pracowników akcjonariuszy Towarzystwa, którzy rozpoczęli pobieranie renty lub emerytury w Polsce po zakończeniu pracy w tych instytucjach.
3. Ulgi i zwolnienia wymienione w pkt. 1 i 2 są przyznawane przez Zarząd Towarzystwa.
Artykuł  30
1. Koszty usług związanych z dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B (opłata dystrybucyjna) będą pokrywane z Funduszu, w maksymalnej wysokości 0.8% w skali roku od części Wartości Aktywów Netto Funduszu, prawa do których reprezentują Jednostki Uczestnictwa Typu B. Koszty te będą naliczane dziennie i wypłacane miesięcznie.
2. Maksymalny okres, przez który pokrywane będą koszty określone w pkt. 1 wynosi 3 lata od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa Typu B. Długość tego okresu określona jest w prospekcie publikowanym okresowo przez Towarzystwo i udostępnianym przez Dystrybutora. Na koniec tego okresu, w Dniu Konwersji, Jednostki Uczestnictwa Typu B zamieniane są na Jednostki Uczestnictwa Typu A w ten sposób, że na jedną Jednostkę Uczestnictwa Typu B przypada tyle Jednostek Uczestnictwa Typu A, ile wynika z ilorazu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A w Dniu Konwersji.
Artykuł  31
1. W wypadku umorzenia Jednostek Uczestnictwa Typu B przed Dniem Konwersji, pobierana będzie dodatkowo opłata umorzeniowa o maksymalnej stawce wynoszącej 2.5% wartości umarzanych Jednostek Uczestnictwa.
2. Stawki opłaty umorzeniowej są określone w tabeli opłat umorzeniowych jako część prospektu publikowanego okresowo przez Towarzystwo i udostępnianego przez Dystrybutora.
Artykuł  32

Przy określaniu, czy opłata umorzeniowa jest należna, stosuje się zasadę wyboru możliwie najniższej stawki. O ile Uczestnik Funduszu nie zadecyduje inaczej, zostanie przyjęte, że umorzenia realizowane są według następującej kolejności:

1) Jednostki Uczestnictwa Typu A w rejestrze Uczestnika Funduszu,
2) Jednostki Uczestnictwa Typu B nabyte najwcześniej.
Artykuł  33

Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Typu A i Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Typu B będą się różniły w wyniku pokrywania z Funduszu kosztów, o których mowa w art. 30 Regulaminu.

Artykuł  34

Każdy Uczestnik Funduszu otrzymuje Świadectwo Uczestnictwa, zawierające datę wystawienia Świadectwa, nazwę Funduszu, liczbę, typ, cenę i wartość nabytych/umorzonych Jednostek Uczestnictwa. Świadectwa Uczestnictwa mogą być wydawane w formie wydruków komputerowych. Świadectwa Uczestnictwa są wystawiane przez Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu.

Artykuł  35
1. Uczestnik Funduszu może nabyć dodatkowe Jednostki Uczestnictwa w ten sposób, że przekaże środki pieniężne na ich nabycie, podając przynajmniej następujące dane: imię i nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, rodzaj funduszu, typ Jednostki Uczestnictwa i numer rachunku wskazany przez Towarzystwo. Powyższe dane wyczerpują zakres informacyjny zlecenia nabycia stosownie do art. 25 Regulaminu.
2. Przekazanie środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa, w sposób opisany w ust. 1 może być dokonywane wyłącznie w oparciu o udostępniony przez Towarzystwo wzór formularza.
Artykuł  36

Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem że Uczestnik Funduszu może umocować nie więcej niż dwóch pełnomocników. Pełnomocnik nie ma prawa udzielać dalszego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie przed uprawnionym pracownikiem Dystrybutora bądź z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielane poza granicami kraju musi być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.

Artykuł  37

Cofnięcie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Towarzystwa w dniu, w którym odpowiednie oświadczenie woli Uczestnika Funduszu zostanie doręczone Agentowi Obsługującemu Uczestników Funduszu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od przekazania takiego oświadczenia Dystrybutorowi.

Artykuł  38
1. Osoba fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych może nabywać i umarzać Jednostki Uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego.
2. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może nabywać i umarzać Jednostki Uczestnictwa wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Artykuł  39

Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na Wspólny Rejestr Małżeński. Warunki takiego nabycia regulują poniższe postanowienia oraz Kodeks cywilny i Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.

Artykuł  40

Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po:

1) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
a) pozostają we wspólności majątkowej;
b) wyrażają zgodę na umarzanie przez każdego z nich bez ograniczeń Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z umorzeniem całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa;
c) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń umorzenia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. W przypadku otrzymania zleceń umorzeń, których wykonanie jednego wyklucza wykonanie drugiego Towarzystwo może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk między małżonkami;
2) zobowiązaniu się do natychmiastowego zawiadomienia Dystrybutora, w formie pisemnej, o ustaniu wspólności majątkowej;
3) zrzeczeniu się podnoszenia wobec Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:
a) dokonaniem przez Towarzystwo, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa w momencie ustania wspólności majątkowej;
b) umorzeniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Towarzystwo na podstawie zlecenia złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, wówczas gdy Agent Obsługujący Uczestników Funduszu o fakcie ustania wspólności majątkowej nie był powiadomiony.
Artykuł  41

Towarzystwo tworzy w ramach Funduszu Grupowy Plan Inwestycyjny dla Uczestników Funduszu zamierzających nabywać Jednostki Uczestnictwa obu typów.

Artykuł  42

Warunkiem uczestnictwa w Grupowym Planie Inwestycyjnym jest zgoda pracodawcy Uczestnika Funduszu na systematyczne potrącanie oznaczonej przez Uczestnika Funduszu kwoty z wynagrodzenia należnego Uczestnikowi Funduszu, a następnie przelewanie ich na wskazany rachunek Funduszu.

Artykuł  43

Uczestnik Funduszu decydujący się na udział w Grupowym Planie Inwestycyjnym zobowiązuje się do systematycznego powierzania Towarzystwu określonej kwoty środków pieniężnych. Postanowienia art. 29 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Artykuł  44

W wypadku cofnięcia przez pracodawcę zgody na uczestnictwo w Grupowym Planie Inwestycyjnym lub rozwiązania stosunku pracy między Uczestnikiem Funduszu a pracodawcą, Uczestnik Funduszu może indywidualnie nabywać Jednostki Uczestnictwa obu typów w trybie przewidzianym w Regulaminie, przy zachowaniu ostatnio przysługującej ulgi.

ROZDZIAŁ  V

Zamiana Funduszu

Artykuł  45
1. Jednostki Uczestnictwa Funduszu mogą być przedmiotem Zamiany, tj. jednoczesnego umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu powierniczym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz źródłowy) i nabycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu powierniczym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz docelowy).
2. Zamiana Funduszu może być dokonywana wyłącznie w obrębie tego samego typu Jednostek Uczestnictwa i w ramach rejestrów jednego rodzaju należących do tego samego Uczestnika Funduszu.
3. Uczestnik Funduszu może zlecić Zamianę Funduszu każdego Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem postanowień art. 51 ust. 1, za pośrednictwem Dystrybutora lub Towarzystwa, składając zlecenie Zamiany Funduszu.
4. Zlecenie Zamiany Funduszu musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika Funduszu, jego numer w rejestrze Towarzystwa, liczbę i typ zamienianych Jednostek Uczestnictwa oraz nazwę funduszu docelowego. Uczestnik Funduszu może również zlecić, w ramach Zamiany Funduszu, umorzenie takiej ilości posiadanych Jednostek Uczestnictwa, aby otrzymać ściśle określoną kwotę pieniędzy w złotych polskich, za którą zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa w funduszu docelowym.
5. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym i nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym w ramach Zamiany Funduszu następuje na bazie Wartości Aktywów Netto funduszu źródłowego na odpowiedni typ jednostki i Wartości Aktywów Netto funduszu docelowego na odpowiedni typ jednostki w następnym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym zlecenie zamiany dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem, że jeżeli zlecenie dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny przed godziną odpowiadającą godzinie zamknięcia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w tym Dniu Wyceny, zamiana następuje na podstawie Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa danego typu z tego Dnia Wyceny.
Artykuł  46
1. W przypadku gdy Zamiana Funduszu następuje do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej, stosowana jest wyrównująca opłata manipulacyjna będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
2. W przypadku gdy Zamiana Funduszu następuje do funduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, wyrównująca opłata manipulacyjna nie jest stosowana.
3. Jednostki Zamienione nie podlegają opłacie wyrównującej przy powtórnej Zamianie Funduszu do funduszu źródłowego lub do innych funduszy o takiej samej stawce opłaty manipulacyjnej.
4. Ulga lub zwolnienie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 przysługuje Uczestnikowi Funduszu także przy Zamianie Funduszu.
5. Przy Zamianie Funduszu stosuje się art. 24 ust. 2.
Artykuł  47
1. Przy umarzaniu Jednostek Zamienionych Typu B stosuje się stawkę opłaty umorzeniowej obowiązującej w funduszu źródłowym.
2. Przy ustalaniu Dnia Konwersji Jednostek Zamienionych Typu B uwzględnia się okres trwania inwestycji przed Zamianą Funduszu.

ROZDZIAŁ  VI

Umarzanie Jednostek Uczestnictwa

Artykuł  48
1. Uczestnik Funduszu może umorzyć swoje Jednostki Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem postanowień art. 51 ust. 1, za pośrednictwem Dystrybutora lub Towarzystwa składając zlecenie umorzenia. Umorzenie wszystkich Jednostek przez uczestnika powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w art. 10 ust. 1.
2. Umorzenie następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Jednostek Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym zlecenie umorzenia dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem, że jeżeli zlecenie dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny przed godziną odpowiadającą godzinie zamknięcia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w tym Dniu Wyceny, umorzenie następuje na podstawie Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa danego typu z tego Dnia Wyceny.
3. Zlecenie umorzenia, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika Funduszu, jego numer w rejestrze Towarzystwa, liczbę umarzanych Jednostek Uczestnictwa oraz sposób odbioru środków uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa (odbiór gotówki w kasie u Dystrybutora lub przelewem - wtedy należy podać nazwę banku Uczestnika, kompletny numer rachunku bankowego). Uczestnik Funduszu może również zlecić umorzenie takiej ilości posiadanych Jednostek Uczestnictwa, aby otrzymać potrzebną kwotę pieniędzy. Jeśli w dniu realizacji zlecenia umorzenia potrzebna kwota przewyższa wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w rejestrze, to będą umorzone wszystkie Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu.
Artykuł  49

Osoba zagraniczna - pełnomocnik osoby krajowej może być umocowana do umorzenia jednostek Uczestnictwa na swą rzecz zgodnie z wymogami Prawa dewizowego.

Artykuł  50

W odniesieniu do umorzenia Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia art. 36, 37 i 38 Regulaminu.

Artykuł  51
1. Pierwsza wypłata z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa następuje po 90 dniach od daty utworzenia Funduszu, na zasadach określonych w art. 107 Ustawy.
2. Okres między złożeniem zlecenia umorzenia u Dystrybutora a Dniem Wyceny, według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu, z którego zostaną umorzone Jednostki Uczestnictwa, nie może przekroczyć 5 dni roboczych, z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego przekazaniem błędnej lub niepełnej informacji przez Uczestnika Funduszu.
Artykuł  52
1. Jednostki Uczestnictwa Typu A będą umarzane po cenie wynikającej z Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Typu A.
2. Jednostki Uczestnictwa Typu B będą umarzane po cenie równej Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa Typu B pomniejszonej o opłatę umorzeniową określoną w art. 31 Regulaminu.
Artykuł  53

Towarzystwo będzie dokładało wszelkich starań, aby zagwarantować odpowiedni poziom płynności Funduszu, tak aby zlecenie umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, w normalnych okolicznościach, mogło być zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

Artykuł  54

Wartość umorzenia Jednostek Uczestnictwa może być wyższa lub niższa niż kwota zapłacona w momencie ich nabycia, zależnie od Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniego typu w dniu realizacji zlecenia umorzenia oraz wysokości pobranych opłat.

Artykuł  55

Kwota należna z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa będzie wypłacona w złotych polskich. Wszystkie umorzenia Jednostek Uczestnictwa dokonywane przez osoby zagraniczne będą wykonywane zgodnie z Prawem dewizowym.

ROZDZIAŁ  VII

Ustalanie Wartości Netto Aktywów Funduszu

Artykuł  56

Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Typu A i Typu B wyrażona w złotych polskich, będzie określana przez Bank Powiernik każdego Dnia Wyceny. Wartość dochodów z inwestycji, należnych odsetek, jak również wartość opłat i innych zobowiązań (włączając wynagrodzenie za zarządzanie) będzie określana dziennie. Dochód uzyskany z inwestycji, włączając odsetki i dochody z dywidend, będzie powiększał wartość aktywów Funduszu, a także zwiększał wartość Jednostek Uczestnictwa. Wartość aktywów Funduszu będzie powiększana o odsetki należne w związku z posiadaniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Artykuł  57
1. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu wyliczana jest, w zaokrągleniu do 1 grosza, przez podział rachunkowo wyodrębnionej części Wartości Aktywów Netto Funduszu, prawa do których reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa danego typu, przez liczbę Jednostek Uczestnictwa odpowiedniego typu istniejących w Dniu Wyceny.
2. W związku z powyższym, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostki Uczestnictwa Typu A i Typu B będzie zróżnicowana przez opłatę dystrybucyjną Jednostek Uczestnictwa Typu B pobieraną z Funduszu.
Artykuł  58

Wyróżnienie części Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Typu A i Jednostkę Uczestnictwa Typu B nie oddziałuje na prawa osób trzecich, jako kontrahentów Towarzystwa działającego na rzecz Uczestników Funduszu, w związku ze zobowiązaniami przynależnymi do jednego lub więcej typów Jednostek Uczestnictwa.

Artykuł  59

Środki pieniężne przekazane wraz ze zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny, w którym te Jednostki Uczestnictwa zostają zarejestrowane w Księdze Głównej Funduszu.

Artykuł  60
1. Składniki Portfela Inwestycyjnego notowane na giełdzie, regulowanym rynku pozagiełdowym lub innym rynku wycenia się według ogłoszonej przez rynek główny dla danego składnika ceny rynkowej, rozumianej jako:
a) kurs zamknięcia z ostatniego notowania w systemie notowań ciągłych lub
b) ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.
2. Przez cenę rynkową dłużnych papierów wartościowych rozumie się cenę ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej.
3. Kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt. 1, będzie oparte na średniej wielkości obrotów prezentowanych przez instytucje finansowe z ostatnich 20 Dni Wyceny.
4. Gdy na danym rynku stosowanych jest kilka sposobów ustalania ceny rynkowej, wybrany zostanie ten sposób, dla którego zanotowano najwyższe obroty.
Artykuł  61
1. Do czasu rozpoczęcia notowań papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się według cen nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
2. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru, wartość akcji powiększa się o wartość wykorzystanych praw poboru.
3. Do czasu rozpoczęcia notowania praw poboru ich wartość wyznacza się, w zaokrągleniu do 1 grosza, poprzez podział różnicy ceny rynkowej akcji i ceny emisyjnej akcji nowej emisji przez liczbę praw poboru potrzebną do zakupu akcji nowej emisji, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena rynkowa jest mniejsza od ceny emisyjnej nowej akcji, wartość prawa poboru wynosi zero.
4. Po zakończeniu notowań praw poboru ich wartość, do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji, równa jest ich wartości z ostatniego dnia ich notowania.
5. Wartość nie wykorzystanego prawa poboru wynosi zero.
Artykuł  62

Papiery wartościowe nabyte z dyskontem wycenia się z uwzględnieniem odpisów z tytułu amortyzacji dyskonta.

Artykuł  63

Skumulowane odsetki od wierzycielskich papierów wartościowych powiększają wartość aktywów Funduszu.

Artykuł  64
1. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania, z zastrzeżeniem ust. 2, a także po przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym w Dniu Wyceny.
2. Dłużne papiery wartościowe wycenia się w walucie, w której są wyrażone.
3. Jeżeli Prezes Narodowego Banku Polskiego nie ustala kursu walut, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, to ich wartość określa się w relacji do wskazanej przez Towarzystwo waluty odniesienia, której kurs ustalany jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
4. Nie zrealizowane różnice kursowe w wyniku przeliczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3, wpływają na wartość aktywów Funduszu.
Artykuł  65

W przypadku braku ceny rynkowej, o której mowa w art. 60 Regulaminu, dłużne papiery wartościowe wycenia się według ostatniej ceny rynkowej dla papierów wartościowych najbardziej zbliżonych pod względem oprocentowania i terminu wykupu, lub w przypadku udziałowych papierów wartościowych według ceny nabycia.

ROZDZIAŁ  VIII

Dochody

Artykuł  66

Wszystkie dochody i zyski Funduszu będą wpływać na Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa. W związku z powyższym Towarzystwo nie będzie wypłacać kwot stanowiących dochody powiększające wartość Funduszu.

ROZDZIAŁ  IX

Wynagrodzenia i wydatki Funduszu

Artykuł  67

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w wysokości 1% rocznie, naliczanych dziennie od Wartości Aktywów Netto Funduszu i pobieranych miesięcznie.

Artykuł  68

Towarzystwo będzie pokrywało z Funduszu koszty usług związanych z dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B.

Wyżej wymienione koszty nie przekroczą 0.8% rocznie od części dziennej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa Typu B, jako wynagrodzenie za usługi związane z dystrybucją tych Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna i środki pobrane z tytułu pokrycia kosztów dystrybucji Jednostek Uczestnictwa danego typu nie będą wykorzystywane do subsydiowania dystrybucji Jednostek Uczestnictwa innego typu.

Artykuł  69

Poza wynagrodzeniami za zarządzanie oraz kosztami usług związanych z dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B, wszystkie opłaty i prowizje maklerskie oraz bankowe za transakcje portfelowe, podatki, opłata za usługi Banku Powiernika, Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu i za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, koszty edytorskie, a także opłaty związane z dystrybucją materiałów informacyjnych będą kosztami obciążającymi Fundusz. Z wyłączeniem prowizji maklerskich za transakcje portfelowe, podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z działalnością Funduszu oraz kosztów usług związanych z dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B, całkowita suma wynagrodzenia za zarządzanie i powyższych wydatków nie będzie przekraczać 2.75% w skali roku przeciętnej dziennej Wartości Aktywów Netto Funduszu.

ROZDZIAŁ  X

Polityka informacyjna

Artykuł  70

Rok finansowy Funduszu kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Sprawozdanie roczne Funduszu, zawierające zatwierdzony przez biegłych rewidentów bilans, jest publikowane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku. Zatwierdzone przez biegłych rewidentów sprawozdanie roczne jest wysyłane do zarejestrowanych Uczestników Funduszu na adres wskazany w rejestrze Uczestników Funduszu. Towarzystwo będzie publikować do 30 września każdego roku przeglądane przez biegłych rewidentów sprawozdanie półroczne Funduszu, zawierające listę pozycji aktywów Funduszu, z ich wyceną rynkową na koniec odpowiedniego półrocza. Zatwierdzone przez biegłych rewidentów sprawozdania roczne i sprawdzone sprawozdanie półroczne będą również publikowane i udostępniane bezpłatnie Uczestnikom Funduszu zarówno w siedzibie Towarzystwa, jak i u Dystrybutorów.

Artykuł  71

Uczestnik Funduszu otrzymuje dodatkowo potwierdzenie każdego nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa i ogólne informacje finansowe dotyczące Funduszu i Towarzystwa. Uczestnik Funduszu może wydać dyspozycje, aby pojedyncze kopie takich raportów, potwierdzeń i informacji były przesyłane do innej osoby.

Artykuł  72

Inne publikowane informacje finansowe dotyczące Funduszu lub Towarzystwa, włączając egzemplarze Regulaminu, listę dystrybutorów i dzienne Wartości Netto Aktywów Jednostek Uczestnictwa każdego typu, będą dostępne dla Uczestników Funduszu bezpłatnie w biurach Towarzystwa i Dystrybutora.

Artykuł  73
1. Pismami przeznaczonymi do publikacji wymaganych prawem i Regulaminem informacji są dzienniki: Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita.
2. Zmiana pism wymienionych w art. 73 ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych.
Artykuł  74

Towarzystwo będzie publikować Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdego typu w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej w najbliższym dniu po Dniu Wyceny, w którym ukażą się te gazety.

Artykuł  75

Co najmniej raz w miesiącu Towarzystwo będzie publikować informacje na temat Wartości Netto Aktywów Funduszu, Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu i ich maksymalnej Ceny w Ofercie Publicznej oraz podawać do wiadomości zmiany dotyczące tych danych.

Artykuł  76

Uczestnik Funduszu może uzyskać informacje na temat stanu swojego rejestru (liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa, ceny nabycia i umorzenia itp.) kontaktując się z Agentem Obsługującym Uczestników Funduszu.

ROZDZIAŁ  XI

Bank Powiernik

Artykuł  77
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, CITIBANK (POLAND) SA pełni funkcję Banku Powiernika Funduszu i jako taki będzie przechowywać (bezpośrednio bądź przez swoich przedstawicieli) wszystkie aktywa Funduszu.
2. Aktywa Funduszu mogą być także przechowywane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Artykuł  78

Głównym zadaniem Banku Powiernika jest bezpieczne przechowywanie aktywów Funduszu, pod swym nadzorem, pobieranie należnych dywidend lub odsetek i wykonywanie instrukcji co do aktywów wydanych przez Towarzystwo lub jego przedstawicieli.

Artykuł  79

Zagraniczne papiery wartościowe mogą być przechowywane w renomowanych zagranicznych bankach powierniczych pod nadzorem Banku Powiernika.

Artykuł  80

Bank Powiernik jest obowiązany w szczególności do:

1. bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu,
2. obliczania Wartości Netto Aktywów Funduszu zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu,
3. wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Funduszu,
4. zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach zgodnych z Regulaminem,
5. zapewnienia, aby ogłaszanie dochodów Funduszu następowało zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu,
6. dokonania likwidacji Funduszu i rozdziału uzyskanych środków między Uczestników Funduszu stosownie do posiadanych Jednostek Uczestnictwa.
Artykuł  81

Szczegółowy wykaz obowiązków Banku Powiernika określony jest w Umowie zawartej między Bankiem Powiernikiem a Towarzystwem.

ROZDZIAŁ  XII

Likwidacja Funduszu

Artykuł  82
1. Stosunek określony w art. 10 Regulaminu ulega rozwiązaniu w przypadku likwidacji Funduszu w trybie art. 101 § 4 Ustawy.
2. Z zastrzeżeniem uprawnienia Banku Powiernika do przekazania zarządzania Funduszem innemu towarzystwu funduszy powierniczych, likwidacja Funduszu następuje w wypadku:
a) ogłoszenia upadłości Towarzystwa,
b) otwarcia likwidacji Towarzystwa,
c) po upływie okresu wypowiedzenia, określonego w art. 83 Regulaminu.
Artykuł  83
1. Towarzystwo może, w związku z jego zamiarem zaprzestania w całości lub w części statutowej działalności, wypowiedzieć stosunek prawny, o którym mowa w art. 10 Regulaminu przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Towarzystwo jest zobowiązane powiadomić Komisję Papierów Wartościowych oraz Bank Powiernik o zamiarze zaprzestania działalności w terminie 14 dni przed ogłoszeniem i ogłosić ten zamiar przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej.
Artykuł  84
1. Z chwilą wygaśnięcia prawa Towarzystwa do zarządzania Funduszem, uprawnienia Towarzystwa przejmuje Bank Powiernik na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Za zgodą Komisji Papierów Wartościowych termin ten może zostać przedłużony o dalsze sześć miesięcy.
2. Bank Powiernik jest obowiązany do likwidacji Funduszu i rozdzielenia środków Funduszu między Uczestników Funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku opłata umorzeniowa określona w art. 31 nie będzie pobierana.
3. Po rozpoczęciu likwidacji, określonej w ust. 2 wyżej, Bank Powiernik nie może zbywać nowych Jednostek Uczestnictwa.
Artykuł  85

Bank Powiernik, a także Towarzystwo, w przypadku o którym mowa w art. 83 Regulaminu, może przekazać zarządzanie Funduszem innemu towarzystwu funduszy powierniczych za zezwoleniem i na warunkach określonych przez Komisję Papierów Wartościowych.

ROZDZIAŁ  XIII

Informacje ogólne

Artykuł  86

Rewidenci Funduszu zostaną wybrani przez Towarzystwo spośród następujących firm biegłych rewidentów: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse.

Artykuł  87

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz inne, odpowiednie przepisy polskiego prawa.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

EUROFUNDUSZ 4 - AKCYJNY INDEKSOWY FUNDUSZ POWIERNICZY

REGULAMIN FUNDUSZU

ROZDZIAŁ  I

Fundusz Powierniczy

Artykuł  1

Eurofundusz 4 - Akcyjny Indeksowy Fundusz Powierniczy, zwany dalej Funduszem, jest funduszem powierniczym zarządzanym przez Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA, spółkę akcyjną prawa polskiego z siedzibą w Warszawie. Fundusz został utworzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jednolity - Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 z późn. zm.).

Artykuł  2

Aktywa Funduszu są odrębne od aktywów Towarzystwa. Towarzystwo jest uprawnione do wykonywania wszelkich praw związanych z zarządzaniem Funduszem na rzecz Uczestników Funduszu.

Artykuł  3

Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Agent Obsługujący Uczestników Funduszu - Financial Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca według instrukcji Towarzystwa i na jego rzecz.

Bank Powiernik - CITIBANK (POLAND) SA.

Cena w Ofercie Publicznej - cena nabycia Jednostki Uczestnictwa; Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostek Uczestnictwa Typu A jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A, powiększonej o należną opłatę manipulacyjną; Cena w Ofercie publicznej dla Jednostek Uczestnictwa Typu B jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B. Na Cenę w Ofercie Publicznej Jednostek Uczestnictwa Typu B ma wpływ opłata dystrybucyjna pobierana na zasadach określonych w Regulaminie.

Dystrybutor - podmiot uprawniony na mocy umowy z Towarzystwem do działania w imieniu i na rzecz Towarzystwa w zakresie zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestnika Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.

Dzień Konwersji - dzień, w którym Jednostki Uczestnictwa Typu B posiadane przez Uczestnika Funduszu podlegają wymianie na Jednostki Uczestnictwa Typu A, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Dzień Wyceny - każdy dzień, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupowy Plan Inwestycyjny - grupowy plan systematycznego, długookresowego inwestowania dla Uczestników Funduszu nabywających Jednostki Uczestnictwa obu typów.

Jednostka Uczestnictwa - tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Funduszu, a w szczególności w jego dochodach; w ramach Funduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa Typu A oraz Jednostki Uczestnictwa Typu B różniące się wysokością i momentem pobierania opłat określonych w niniejszym Regulaminie.

Jednostka Zamieniona - jednostka uczestnictwa, która podlegała co najmniej raz zamianie.

Prospekt - materiały informacyjne przekazywane uczestnikowi Funduszu przez dystrybutora, opisujące działalność Towarzystwa oraz zasady nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa Typu A i Typu B wraz z wykazem należnych opłat manipulacyjnych i umorzeniowych.

Regulamin - regulamin Pierwszego Polskiego Indeksowego Funduszu Powierniczego Eurofundusz 4.

Składniki Portfela Inwestycyjnego - prawa majątkowe, które zgodnie z przepisami prawa mogą być przedmiotem lokat Funduszu.

Towarzystwo - Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA - towarzystwo funduszy powierniczych z siedzibą w Warszawie utworzone na gruncie prawa polskiego i zarządzające Funduszem. Akcjonariuszami Towarzystwa są Bank Polska Kasa Opieki SA - Grupa Pekao SA ("Pekao") oraz Alliance Capital Management Corporation of Delaware, należąca w całości do Alliance Capital Management L.P.

Uczestnik Funduszu - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, zarówno osoba krajowa jak i osoba zagraniczna, która posiada Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Ustawa - ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 1991 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 155 wraz z późn. zm.).

Wartość Aktywów Netto Funduszu - wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny.

Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A - rachunkowo wyróżniona Wartość Aktywów Netto Funduszu, prawa do której reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa Typu A podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu A istniejących w Dniu Wyceny.

Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B - rachunkowo wyróżniona Wartość Aktywów Netto Funduszu, prawa do której reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa Typu B, podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu B istniejących w Dniu Wyceny.

Zamiana Funduszu - jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu powierniczym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Funduszu zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz docelowy).

Artykuł  4

Środki uzyskane ze zbywania Jednostek Uczestnictwa stanowią odrębną od środków własnych Towarzystwa masę majątkową, zarządzaną przez Towarzystwo na rzecz Uczestników Funduszu. W ramach Funduszu można nabywać dwa typy Jednostek Uczestnictwa.

Artykuł  5
1. Uczestnik Funduszu w zamian za powierzone środki pieniężne otrzyma taką liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu A, jaka wynika z podziału różnicy kwoty powierzonej i należnej opłaty manipulacyjnej przez Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A na zasadach określonych w art. 23 ust. 2 Regulaminu, zaokrąglonej do trzech miejsc po przecinku.
2. Uczestnik Funduszu w zamian za powierzone środki pieniężne otrzyma taką liczbę Jednostek Uczestnictwa Typu B, jaka wynika z podziału kwoty powierzonej przez Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B na zasadach określonych w art. 23 ust. 3 Regulaminu, zaokrąglonej do trzech miejsc po przecinku.
Artykuł  6
1. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
2. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu, ale podlegają dziedziczeniu i mogą być umarzane przez Uczestnika Funduszu w każdym Dniu Wyceny, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Artykuł  7

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Towarzystwo poinformuje Uczestników Funduszu o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej.

Artykuł  8

Regulamin Funduszu jest uchwalany przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa zgodnie z art. 96 § 2 pkt. 2 Ustawy i zatwierdzany przez Komisję Papierów Wartościowych zgodnie z art. 96 § 3 Ustawy.

Artykuł  9

Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Regulamin Funduszu z dnia 20 marca 1997 r. podlega publikacji w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej. Kopie Regulaminu będą dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz w lokalach Dystrybutorów.

Artykuł  10
1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą powierzającą środki pieniężne a Towarzystwem.
2. Uczestnik Funduszu zgadza się i w pełni akceptuje, aby postanowienia Regulaminu regulowały stosunki między Uczestnikiem Funduszu i Towarzystwem i stanowiły integralną część umowy, o której mowa w ust. 1.
Artykuł  11

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Regulamin może być w każdym czasie zmieniony w całości lub częściowo. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej.

ROZDZIAŁ  II

Polityka inwestycyjna i jej cele

Artykuł  12

Celem polityki inwestycyjnej Funduszu jest długoterminowe powiększanie jego wartości poprzez maksymalizację korelacji pomiędzy stopą zwrotu inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu a stopą zmian wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG).

Artykuł  13

Na politykę inwestycyjną Funduszu nie ma wpływu rachunkowe rozróżnienie Wartości Aktywów Netto Funduszu, prawa do których reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa Typu A i Jednostki Uczestnictwa Typu B, stosowane do wyliczania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniego typu.

Artykuł  14
1. Portfel Funduszu składa się z portfela akcyjnego oraz portfela utrzymania płynności.
2. Zarządzanie Funduszem ma charakter pasywny, co oznacza podejmowanie decyzji dotyczących alokacji środków Funduszu przy założeniu, że rynkowe ceny papierów wartościowych odzwierciedlają wszystkie informacje dostępne publicznie. Towarzystwo dąży do tego, aby portfel akcyjny Funduszu odzwierciedlał portfel rynkowy.
3. Wszystkie inwestycje muszą być dokonywane przy zachowaniu limitów inwestycyjnych określonych w art. 17.
Artykuł  15

Aby zapewnić Funduszowi płynność finansową Towarzystwo może lokować aktywa Funduszu, na okres nie przekraczający 30 dni, na krajowym rynku międzybankowym i w renomowanych bankach o stabilnej pozycji finansowej.

Artykuł  16

Zobowiązania Towarzystwa z tytułu zaciągniętych na wspólny rachunek Uczestników Funduszu kredytów i pożyczek nie mogą przekraczać 10% wartości Funduszu.

Artykuł  17

Towarzystwo w swej polityce inwestycyjnej podlega następującym ograniczeniom:

1) Co najmniej 90% wartości aktywów Funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu;
2) Do 10% wartości aktywów Funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych niż wymienione w ust. 1, w tym w zagraniczne papiery wartościowe (zgodnie z Prawem dewizowym), pod warunkiem, że ich wycena jest możliwa z częstotliwością nie mniejszą niż jest to konieczne do obliczania Wartości Aktywów Netto Funduszu;
3) Do 5% wartości aktywów Funduszu może być inwestowane w papiery wartościowe określonego rodzaju tego samego emitenta;
4) Do 10% wartości aktywów Funduszu może być inwestowane w papiery wartościowe różnego rodzaju tego samego emitenta;
5) Limity określone w ust. 3 i 4 nie odnoszą się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski;
6) W przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 1, 2, 3, 4, Towarzystwo obowiązane jest w ciągu 6 miesięcy doprowadzić stan lokat do stanu zgodnego z art. 17 ust. 1-5 Regulaminu;
7) Aktywa Funduszu nie mogą być inwestowane w papiery wartościowe wyemitowane przez Towarzystwo, założycieli i akcjonariuszy Towarzystwa ani przez podmioty zależne i dominujące w stosunku do nich;
8) Aktywa Funduszu nie mogą być inwestowane w papiery wartościowe wyemitowane przez Bank Powiernik oraz podmioty zależne i dominujące w stosunku do niego.
Artykuł  18

Przeciętny miesięczny stan środków płynnych Funduszu musi stanowić przynajmniej 10% wartości aktywów Funduszu.

ROZDZIAŁ  III

Zarządzanie Funduszem

Artykuł  19

Towarzystwo zostało utworzone w celu tworzenia i zarządzania funduszami powierniczymi oraz dystrybucji Jednostek Uczestnictwa tych funduszy.

Artykuł  20

Towarzystwo zajmuje się administracją i zarządzaniem Funduszem na rzecz Uczestników Funduszu, włączając w to nabywanie, sprzedaż, nabywanie w drodze publicznej subskrypcji i wymianę papierów wartościowych, a także dysponuje prawami wchodzącymi w skład Funduszu, w tym prawami głosu z akcji znajdujących się w aktywach Funduszu. Towarzystwo jest odpowiedzialne za codzienne zarządzanie aktywami Funduszu, włączając w to podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz składanie i monitorowanie zleceń dotyczących dokonywanych inwestycji. Towarzystwo jest zobowiązane w szczególności do: inwestowania zgodnie z zasadami ustalonymi dla Funduszu mając na uwadze dobro Uczestników Funduszu; nadzorowania operacji finansowych Funduszu; dopełniania obowiązków związanych z publikacją Regulaminu, sprawozdań finansowych i informacji odnośnie Wartości Aktywów Netto.

Artykuł  21

Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku lekkomyślności, rażącego niedbalstwa w wykonywaniu powinności i obowiązków wynikających z postanowień Regulaminu oraz za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. Towarzystwo w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną błędem w ocenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ  IV

Nabywanie Jednostek Uczestnictwa

Artykuł  22

Jednostki Uczestnictwa mogą być rozprowadzane bezpośrednio przez Towarzystwo lub przez Dystrybutora.

Artykuł  23
1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Towarzystwo zbywa Jednostki Uczestnictwa Typu A i Jednostki Uczestnictwa Typu B bez ograniczeń po Cenie w Ofercie Publicznej obliczanej według zasad opisanych w art. 23 i następnych Regulaminu.
2. Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostki Uczestnictwa Typu A jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A, powiększonej o opłatę manipulacyjną pobieraną na zasadach określonych niżej.
3. Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostki Uczestnictwa Typu B jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B. Koszty usług związanych z dystrybucją (opłata dystrybucyjna) Jednostek Uczestnictwa Typu B będą pokrywane z wyodrębnionej rachunkowo części aktywów netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa Typu B. Wpłynie to na Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa Typu B. Od wartości Jednostek Uczestnictwa Typu B umarzanych przed Dniem Konwersji będzie pobierana opłata umorzeniowa na zasadach określonych niżej.
Artykuł  24
1. Minimalna wstępna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 złotych. Minimalna kwota wpłaty w przypadku kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa obu typów wynosi 50 złotych. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości minimalnej wyżej wymienionych kwot w drodze zmiany Regulaminu. Informacje na ten temat będą publikowane zgodnie z postanowieniami art. 73 ust. 1 Regulaminu.
2. Stawki minimalnej kwoty wpłaty na nabycia nie znajdują zastosowania w przypadku Zamiany Funduszu.
Artykuł  25
1. Cena w Ofercie Publicznej dla Jednostek Uczestnictwa Typu A i Jednostek Uczestnictwa Typu B wyznaczona jest na podstawie Wartości Aktywów Netto Funduszu na odpowiedni typ Jednostki w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym zlecenie (włączając w to wpłatę z tytułu nabycia oraz wypełniony formularz zlecenia) dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem, że jeżeli zlecenie dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny przed godziną odpowiadającą godzinie zamknięcia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Dniu Wyceny, Cena w Ofercie Publicznej wyznaczana jest na bazie Wartości Aktywów Netto na odpowiedni typ Jednostki w Dniu Wyceny.
2. Zlecenia są wysyłane do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu przez Dystrybutora w dniu, w którym zostały złożone, pod warunkiem że zlecenie zostało złożone u Dystrybutora przed upływem określonej przez Dystrybutora godziny przyjmowania zleceń.
Artykuł  26
1. Okres między złożeniem Dystrybutorowi zlecenia nabycia (w rozumieniu art. 25 ust. 1) a Dniem Wyceny, według ceny z którego zostaną przyznane Jednostki Uczestnictwa, nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego przekazaniem błędnej lub niepełnej informacji przez Uczestnika Funduszu.
2. Przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w trybie art. 35, okres między datą wpłynięcia środków na rachunek w Banku Powierniku a Dniem Wyceny, według ceny z którego zostaną przyznane Jednostki Uczestnictwa, nie może przekroczyć trzech dni roboczych, z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego przekazaniem błędnej lub niepełnej informacji przez Uczestnika Funduszu.
Artykuł  27
1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do Jednostki Uczestnictwa Typu A wynosi 5.5% Ceny w Ofercie Publicznej.
2. Stawki opłaty manipulacyjnej określone są w tabeli opłat manipulacyjnych w prospekcie publikowanym okresowo przez Towarzystwo i udostępnianym przez Dystrybutora.
Artykuł  28
1. Uczestnik Funduszu, który umorzył część lub wszystkie Jednostki Uczestnictwa w Funduszu może ponownie nabyć, na zasadach opisanych poniżej, Jednostki Uczestnictwa bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej.
2. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem że okres między datą złożenia zlecenia umorzenia a datą ponownego złożenia zlecenia nabycia wynosi maksymalnie 90 dni kalendarzowych.
3. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przysługuje tylko do wysokości kwoty, którą Uczestnik Funduszu otrzymał za umorzenie Jednostek Uczestnictwa.
Artykuł  29
1. Towarzystwo może zmniejszyć opłatę manipulacyjną lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa Typu A z obowiązku jej ponoszenia, gdy kwota nabycia jest równa lub większa od 50.000 PLN.
2. Z wyłączeniem postanowień ust. 1, Towarzystwo może zmniejszyć opłatę manipulacyjną lub zwolnić z opłaty manipulacyjnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu dokonywane przez pracowników i członków organów statutowych Towarzystwa, Alliance Capital Management Corporation of Delaware, Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, Banku Powiernika oraz Dystrybutora Funduszu, a także byłych pracowników akcjonariuszy Towarzystwa, którzy rozpoczęli pobieranie renty lub emerytury w Polsce po zakończeniu pracy w tych instytucjach.
3. Ulgi i zwolnienia wymienione w pkt. 1 i 2 są przyznawane przez Zarząd Towarzystwa.
Artykuł  30
1. Koszty usług związanych z dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B (opłata dystrybucyjna) będą pokrywane z Funduszu, w maksymalnej wysokości 0,8% w skali roku od części Wartości Aktywów Netto Funduszu, prawa do których reprezentują Jednostki Uczestnictwa Typu B. Koszty te będą naliczane dziennie i wypłacane miesięcznie.
2. Maksymalny okres, przez który pokrywane będą koszty określone w pkt. 1 wynosi 4 lata od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa Typu B. Długość tego okresu określona jest w prospekcie publikowanym okresowo przez Towarzystwo i udostępnianym przez Dystrybutora. Na koniec tego okresu, w Dniu Konwersji, Jednostki Uczestnictwa Typu B zamieniane są na Jednostki Uczestnictwa Typu A w ten sposób, że na jedną Jednostkę Uczestnictwa Typu B przypada tyle Jednostek Uczestnictwa Typu A ile wynika z ilorazu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu B i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa Typu A w Dniu Konwersji.
Artykuł  31
1. W wypadku umorzenia Jednostek Uczestnictwa Typu B przed Dniem Konwersji, pobierana będzie dodatkowo opłata umorzeniowa o maksymalnej stawce wynoszącej 5% wartości umarzanych Jednostek Uczestnictwa.
2. Stawki opłaty umorzeniowej są określone w tabeli opłat umorzeniowych jako część prospektu publikowanego okresowo przez Towarzystwo i udostępnianego przez Dystrybutora.
Artykuł  32

Przy określaniu, czy opłata umorzeniowa jest należna, stosuje się zasadę wyboru możliwie najniższej stawki. O ile Uczestnik Funduszu nie zadecyduje inaczej, zostanie przyjęte, że umorzenia realizowane są według następującej kolejności:

1) Jednostki Uczestnictwa Typu A w rejestrze Uczestnika Funduszu,
2) Jednostki Uczestnictwa Typu B nabyte najwcześniej.
Artykuł  33

Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Typu A i Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Typu B będą się różniły w wyniku pokrywania z Funduszu kosztów, o których mowa w art. 30 Regulaminu.

Artykuł  34

Każdy Uczestnik Funduszu otrzymuje Świadectwo Uczestnictwa, zawierające datę wystawienia Świadectwa, nazwę Funduszu, liczbę, typ, cenę i wartość nabytych/umorzonych Jednostek Uczestnictwa. Świadectwa Uczestnictwa mogą być wydawane w formie wydruków komputerowych. Świadectwa Uczestnictwa są wystawiane przez Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu.

Artykuł  35
1. Uczestnik Funduszu może nabyć dodatkowe Jednostki Uczestnictwa w ten sposób, że przekaże środki pieniężne na ich nabycie, podając przynajmniej następujące dane: imię i nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, rodzaj funduszu, typ Jednostki Uczestnictwa i numer rachunku wskazany przez Towarzystwo. Powyższe dane wyczerpują zakres informacyjny zlecenia nabycia stosownie do art. 25 Regulaminu.
2. Przekazanie środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa, w sposób opisany w ust. 1 może być dokonywane wyłącznie w oparciu o udostępniony przez Towarzystwo wzór formularza.
Artykuł  36

Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem że Uczestnik Funduszu może umocować nie więcej niż dwóch pełnomocników. Pełnomocnik nie ma prawa udzielać dalszego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie przed uprawnionym pracownikiem Dystrybutora bądź z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielane poza granicami kraju musi być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.

Artykuł  37

Cofnięcie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Towarzystwa w dniu, w którym odpowiednie oświadczenie woli Uczestnika Funduszu zostanie doręczone Agentowi Obsługującemu Uczestników Funduszu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od przekazania takiego oświadczenia Dystrybutorowi.

Artykuł  38
1. Osoba fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych może nabywać i umarzać Jednostki Uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego.
2. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może nabywać i umarzać Jednostki Uczestnictwa wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Artykuł  39

Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na Wspólny Rejestr Małżeński. Warunki takiego nabycia regulują poniższe postanowienia oraz Kodeks cywilny i Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.

Artykuł  40

Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po:

1) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
a) pozostają we wspólności majątkowej;
b) wyrażają zgodę na umarzanie przez każdego z nich bez ograniczeń Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie umorzeniem całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa;
c) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń umorzenia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. W przypadku otrzymania zleceń umorzeń, których wykonanie jednego wyklucza wykonanie drugiego, Towarzystwo może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk między małżonkami;
2) zobowiązaniu się do natychmiastowego zawiadomienia w formie pisemnej Dystrybutora o ustaniu wspólności majątkowej;
3) zrzeczeniu się podnoszenia wobec Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:
a) dokonaniem przez Towarzystwo, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa w momencie ustania wspólności majątkowej;
b) umorzeniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Towarzystwo na podstawie zlecenia złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, wówczas gdy Agent Obsługujący Uczestników Funduszu o fakcie ustania wspólności majątkowej nie był powiadomiony.
Artykuł  41

Towarzystwo tworzy w ramach Funduszu Grupowy Plan Inwestycyjny dla Uczestników Funduszu zamierzających nabywać Jednostki Uczestnictwa obu typów.

Artykuł  42

Warunkiem uczestnictwa w Grupowym Planie Inwestycyjnym jest zgoda pracodawcy Uczestnika Funduszu na systematyczne potrącanie oznaczonej przez Uczestnika Funduszu kwoty z wynagrodzenia należnego Uczestnikowi Funduszu, a następnie przelewanie ich na wskazany rachunek Funduszu.

Artykuł  43

Uczestnik Funduszu decydujący się na udział w Grupowym Planie Inwestycyjnym zobowiązuje się do systematycznego powierzania Towarzystwu określonej kwoty środków pieniężnych. Postanowienia art. 29 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Artykuł  44

W wypadku cofnięcia przez pracodawcę zgody na uczestnictwo w Grupowym Planie Inwestycyjnym lub rozwiązania stosunku pracy między Uczestnikiem Funduszu a pracodawcą Uczestnik Funduszu może indywidualnie nabywać Jednostki Uczestnictwa obu typów w trybie przewidzianym w Regulaminie, przy zachowaniu ostatnio przysługującej ulgi.

ROZDZIAŁ  V

Zamiana Funduszu

Artykuł  45
1. Jednostki Uczestnictwa Funduszu mogą być przedmiotem Zamiany, tj. jednoczesnego umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu powierniczym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz źródłowy) i nabycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu powierniczym zarządzanym przez Towarzystwo (fundusz docelowy).
2. Zamiana Funduszu może być dokonywana wyłącznie w obrębie tego samego typu Jednostek Uczestnictwa i w ramach rejestrów jednego rodzaju należących do tego samego Uczestnika Funduszu.
3. Uczestnik Funduszu może zlecić Zamianę Funduszu każdego Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem postanowień art. 51 ust. 1, za pośrednictwem Dystrybutora lub Towarzystwa, składając zlecenie Zamiany Funduszu.
4. Zlecenie Zamiany Funduszu musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika Funduszu, jego numer w rejestrze Towarzystwa, liczbę i typ zamienianych Jednostek Uczestnictwa oraz nazwę funduszu docelowego. Uczestnik Funduszu może również zlecić w ramach Zamiany Funduszu umorzenie takiej ilości posiadanych Jednostek Uczestnictwa, aby otrzymać ściśle określoną kwotę pieniędzy w złotych polskich, za którą zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa w funduszu docelowym.
5. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym i nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym w ramach Zamiany Funduszu następuje na bazie Wartości Aktywów Netto funduszu źródłowego na odpowiedni typ jednostki i Wartości Aktywów Netto funduszu docelowego na odpowiedni typ jednostki w następnym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym zlecenie zamiany dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem, że jeżeli zlecenie dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny przed godziną odpowiadającą godzinie zamknięcia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w tym Dniu Wyceny, zamiana następuje na podstawie Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa danego typu z tego Dnia Wyceny.
Artykuł  46
1. W przypadku gdy Zamiana Funduszu następuje do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej, stosowana jest wyrównująca opłata manipulacyjna będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym.
2. W przypadku gdy Zamiana Funduszu następuje do funduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej, wyrównująca opłata manipulacyjna nie jest stosowana.
3. Jednostki Zamienione nie podlegają opłacie wyrównującej przy powtórnej Zamianie Funduszu do funduszu źródłowego lub do innych funduszy o takiej samej stawce opłaty manipulacyjnej.
4. Ulga lub zwolnienie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 przysługuje Uczestnikowi Funduszu także przy Zamianie Funduszu.
5. Przy Zamianie Funduszu stosuje się art. 24 ust. 2.
Artykuł  47
1. Przy umarzaniu Jednostek Zamienionych Typu B stosuje się stawkę opłaty umorzeniowej obowiązującej w funduszu źródłowym.
2. Przy ustalaniu Dnia Konwersji Jednostek Zamienionych Typu B uwzględnia się okres trwania inwestycji przed Zamianą Funduszu.

ROZDZIAŁ  VI

Umarzanie Jednostek Uczestnictwa

Artykuł  48
1. Uczestnik Funduszu może umorzyć swoje Jednostki Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem postanowień art. 51 ust. 1, za pośrednictwem Dystrybutora lub Towarzystwa, składając zlecenie umorzenia. Umorzenie wszystkich Jednostek przez Uczestnika powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w art. 10 ust. 1.
2. Umorzenie następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Jednostek Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym zlecenie umorzenia dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem, że jeżeli zlecenie dotarło do Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny przed godziną odpowiadająca godzinie zamknięcia warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w tym Dniu Wyceny, umorzenie następuje na podstawie Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa danego typu z tego Dnia Wyceny.
3. Zlecenie umorzenia, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika Funduszu, jego numer w rejestrze Towarzystwa, liczbę umarzanych Jednostek Uczestnictwa oraz sposób odbioru środków uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa (odbiór gotówki w kasie u Dystrybutora lub przelewem - wtedy należy podać nazwę banku Uczestnika, kompletny numer rachunku bankowego). Uczestnik Funduszu może również zlecić umorzenie takiej ilości posiadanych Jednostek Uczestnictwa, aby otrzymać potrzebną kwotę pieniędzy. Jeśli w dniu realizacji zlecenia umorzenia potrzebna kwota przewyższa wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w rejestrze, to będą umorzone wszystkie Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu.
Artykuł  49

Osoba zagraniczna - pełnomocnik osoby krajowej może być umocowana do umorzenia jednostek Uczestnictwa na swą rzecz zgodnie z wymogami Prawa dewizowego.

Artykuł  50

W odniesieniu do umorzenia Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia art. 36, 37 i 38 Regulaminu.

Artykuł  51
1. Pierwsza wypłata z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa następuje po 90 dniach od daty utworzenia Funduszu, na zasadach określonych w art. 107 Ustawy.
2. Okres między złożeniem zlecenia umorzenia u Dystrybutora a Dniem Wyceny, według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu, z którego zostaną umorzone Jednostki Uczestnictwa, nie może przekroczyć 5 dni roboczych, z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego przekazaniem błędnej lub niepełnej informacji przez Uczestnika Funduszu.
Artykuł  52
1. Jednostki Uczestnictwa Typu A będą umarzane po cenie wynikającej z Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Typu A.
2. Jednostki Uczestnictwa Typu B będą umarzane po cenie równej Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa Typu B pomniejszonej o opłatę umorzeniową określoną w art. 31 Regulaminu.
Artykuł  53

Towarzystwo będzie dokładało wszelkich starań, aby zagwarantować odpowiedni poziom płynności Funduszu, tak aby zlecenie umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, w normalnych okolicznościach, mogło być zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

Artykuł  54

Wartość umorzenia Jednostek Uczestnictwa może być wyższa lub niższa niż kwota zapłacona w momencie ich nabycia, zależnie od Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniego typu w dniu realizacji zlecenia umorzenia oraz wysokości pobranych opłat.

Artykuł  55

Kwota należna z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa będzie wypłacona w złotych polskich. Wszystkie umorzenia Jednostek Uczestnictwa dokonywane przez osoby zagraniczne będą wykonywane zgodnie z Prawem dewizowym.

ROZDZIAŁ  VII

Ustalanie Wartości Netto Aktywów Funduszu

Artykuł  56

Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Typu A i Typu B wyrażona w złotych polskich, będzie określana przez Bank Powiernik każdego Dnia Wyceny. Wartość dochodów z inwestycji, należnych odsetek, jak również wartość opłat i innych zobowiązań (włączając wynagrodzenie za zarządzanie) będzie określana dziennie. Dochód uzyskany z inwestycji, włączając odsetki i dochody z dywidend, będzie powiększał wartość aktywów Funduszu, a także zwiększał wartość Jednostek Uczestnictwa. Wartość aktywów Funduszu będzie powiększana o odsetki należne w związku z posiadaniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Artykuł  57
1. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu wyliczana jest, w zaokrągleniu do 1 grosza, przez podział rachunkowo wyodrębnionej części Wartości Aktywów Netto Funduszu, prawa do których reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa danego typu, przez liczbę Jednostek Uczestnictwa odpowiedniego typu istniejących w Dniu Wyceny.
2. W związku z powyższym, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostki Uczestnictwa Typu A i Typu B będzie zróżnicowana przez opłatę dystrybucyjną Jednostek Uczestnictwa Typu B pobieraną z Funduszu.
Artykuł  58

Wyróżnienie części Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Typu A i Jednostkę Uczestnictwa Typu B nie oddziałuje na prawa osób trzecich, jako kontrahentów Towarzystwa działającego na rzecz Uczestników Funduszu, w związku ze zobowiązaniami przynależnymi do jednego lub więcej typów Jednostek Uczestnictwa.

Artykuł  59

Środki pieniężne przekazane wraz ze zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny, w którym te Jednostki Uczestnictwa zostają zarejestrowane w Księdze Głównej Funduszu.

Artykuł  60
1. Składniki Portfela Inwestycyjnego notowane na giełdzie, regulowanym rynku pozagiełdowym lub innym rynku wycenia się według ogłoszonej przez rynek główny dla danego składnika ceny rynkowej, rozumianej jako:
a) kurs zamknięcia z ostatniego notowania w systemie notowań ciągłych lub
b) ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.
2. Przez cenę rynkową dłużnych papierów wartościowych rozumie się cenę ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej.
3. Kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt. 1, będzie oparte na średniej wielkości obrotów prezentowanych przez instytucje finansowe z ostatnich 20 Dni Wyceny.
4. Gdy na danym rynku stosowanych jest kilka sposobów ustalania ceny rynkowej, wybrany zostanie ten sposób, dla którego zanotowano najwyższe obroty.
Artykuł  61
1. Do czasu rozpoczęcia notowań papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się według cen nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
2. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru, wartość akcji powiększa się o wartość wykorzystanych praw poboru.
3. Do czasu rozpoczęcia notowania praw poboru, ich wartość wyznacza się, w zaokrągleniu do 1 grosza, poprzez podział różnicy ceny rynkowej akcji i ceny emisyjnej akcji nowej emisji przez liczbę praw poboru potrzebną do zakupu akcji nowej emisji, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena rynkowa jest mniejsza od ceny emisyjnej nowej akcji, wartość prawa poboru wynosi zero.
4. Po zakończeniu notowań praw poboru ich wartość, do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji, równa jest ich wartości z ostatniego dnia ich notowania.
5. Wartość nie wykorzystanego prawa poboru wynosi zero.
Artykuł  62

Papiery wartościowe nabyte z dyskontem wycenia się z uwzględnieniem odpisów z tytułu amortyzacji dyskonta.

Artykuł  63

Skumulowane odsetki od wierzycielskich papierów wartościowych powiększają wartość aktywów Funduszu.

Artykuł  64
1. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania, z zastrzeżeniem ust. 2, a także po przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym w Dniu Wyceny.
2. Dłużne papiery wartościowe wycenia się w walucie, w której są wyrażone.
3. Jeżeli Prezes Narodowego Banku Polskiego nie ustala kursu walut, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, to ich wartość określa się w relacji do wskazanej przez Towarzystwo waluty odniesienia, której kurs ustalany jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
4. Nie zrealizowane różnice kursowe w wyniku przeliczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3, wpływają na wartość aktywów Funduszu.
Artykuł  65

W przypadku braku ceny rynkowej, o której mowa w art. 60 Regulaminu, dłużne papiery wartościowe wycenia się według ostatniej ceny rynkowej dla papierów wartościowych najbardziej zbliżonych pod względem oprocentowania i terminu wykupu, lub w przypadku udziałowych papierów wartościowych według ceny nabycia.

ROZDZIAŁ  VIII

Dochody

Artykuł  66

Wszystkie dochody i zyski Funduszu będą wpływać na Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa. W związku z powyższym Towarzystwo nie będzie wypłacać kwot stanowiących dochody powiększające wartość Funduszu.

ROZDZIAŁ  IX

Wynagrodzenia i wydatki Funduszu

Artykuł  67

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w wysokości 1% rocznie, naliczanych dziennie od Wartości Aktywów Netto Funduszu i pobieranych miesięcznie.

Artykuł  68

Towarzystwo będzie pokrywało z Funduszu koszty usług związanych z dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B. Wyżej wymienione koszty nie przekroczą 0,8% rocznie od części dziennej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa Typu B, jako wynagrodzenie za usługi związane z dystrybucją tych Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna i środki pobrane z tytułu pokrycia kosztów dystrybucji Jednostek Uczestnictwa danego typu nie będą wykorzystywane do subsydiowania dystrybucji Jednostek Uczestnictwa innego typu.

Artykuł  69

Poza wynagrodzeniami za zarządzanie oraz kosztami usług związanych z dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B, wszystkie opłaty i prowizje maklerskie oraz bankowe za transakcje portfelowe, podatki, opłata za usługi Banku Powiernika, Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu i za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, koszty edytorskie, a także opłaty związane z dystrybucją materiałów informacyjnych będą kosztami obciążającymi Fundusz. Z wyłączeniem prowizji maklerskich za transakcje portfelowe, podatków i innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z działalnością Funduszu oraz kosztów usług związanych z. dystrybucją Jednostek Uczestnictwa Typu B, całkowita suma wynagrodzenia za zarządzanie i powyższych wydatków nie będzie przekraczać 2.75% w skali roku przeciętnej dziennej Wartości Aktywów Netto Funduszu.

ROZDZIAŁ  X

Polityka informacyjna

Artykuł  70

Rok finansowy Funduszu kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Sprawozdanie roczne Funduszu, zawierające zatwierdzony przez biegłych rewidentów bilans, jest publikowane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku. Zatwierdzone przez biegłych rewidentów sprawozdanie roczne jest wysyłane do zarejestrowanych Uczestników Funduszu na adres wskazany w rejestrze Uczestników Funduszu. Towarzystwo będzie publikować do 30 września każdego roku przeglądane przez biegłych rewidentów sprawozdanie półroczne Funduszu, zawierające listę pozycji aktywów Funduszu, z ich wyceną rynkową na koniec odpowiedniego półrocza. Zatwierdzone przez biegłych rewidentów sprawozdania roczne i sprawdzone sprawozdanie półroczne będą również publikowane i udostępniane bezpłatnie Uczestnikom Funduszu zarówno w siedzibie Towarzystwa, jak i u Dystrybutorów.

Artykuł  71

Uczestnik Funduszu otrzymuje dodatkowo potwierdzenie każdego nabycia lub umorzenia Jednostek Uczestnictwa i ogólne informacje finansowe dotyczące Funduszu i Towarzystwa. Uczestnik Funduszu może wydać dyspozycje, aby pojedyncze kopie takich raportów, potwierdzeń i informacji były przesyłane do innej osoby.

Artykuł  72

Inne publikowane informacje finansowe dotyczące Funduszu lub Towarzystwa, włączając egzemplarze Regulaminu, listę dystrybutorów i dzienne Wartości Netto Aktywów Jednostek Uczestnictwa każdego typu będą dostępne dla Uczestnika Funduszu bezpłatnie w biurach Towarzystwa i Dystrybutora.

Artykuł  73
1. Pismami przeznaczonymi do publikacji wymaganych prawem i Regulaminem informacji są dzienniki: Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita.
2. Zmiana pism wymienionych w art. 73 ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych.
Artykuł  74

Towarzystwo będzie publikować Wartość Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdego typu w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej w najbliższym dniu po Dniu Wyceny, w którym ukażą się te gazety.

Artykuł  75

Co najmniej raz w miesiącu Towarzystwo będzie publikować informacje na temat Wartości Netto Aktywów Funduszu, Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu i ich maksymalnej Ceny w Ofercie Publicznej oraz podawać do wiadomości zmiany dotyczące tych danych.

Artykuł  76

Uczestnik Funduszu może uzyskać informacje na temat stanu swojego rejestru (liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa, ceny nabycia i umorzenia itp.) kontaktując się z Agentem Obsługującym Uczestników Funduszu.

ROZDZIAŁ  XI

Bank Powiernik

Artykuł  77
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, CITIBANK (POLAND) SA pełni funkcję Banku Powiernika Funduszu i jako taki będzie przechowywać (bezpośrednio bądź przez swoich przedstawicieli) wszystkie aktywa Funduszu.
2. Aktywa Funduszu mogą być także przechowywane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Artykuł  78

Głównym zadaniem Banku Powiernika jest bezpieczne przechowywanie aktywów Funduszu, pod swym nadzorem, pobieranie należnych dywidend lub odsetek i wykonywanie instrukcji co do aktywów wydanych przez Towarzystwo lub jego przedstawicieli.

Artykuł  79

Zagraniczne papiery wartościowe mogą być przechowywane w renomowanych zagranicznych bankach powierniczych pod nadzorem Banku Powiernika.

Artykuł  80

Bank Powiernik jest obowiązany w szczególności do:

1. bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu,
2. obliczania Wartości Netto Aktywów Funduszu zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu,
3. wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Funduszu,
4. zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach zgodnych z Regulaminem,
5. zapewnienia, aby ogłaszanie dochodów Funduszu następowało zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu,
6. dokonania likwidacji Funduszu i rozdziału uzyskanych środków między Uczestników Funduszu stosownie do posiadanych Jednostek Uczestnictwa.
Artykuł  81

Szczegółowy wykaz obowiązków Banku Powiernika określony jest w Umowie zawartej między Bankiem Powiernikiem a Towarzystwem.

ROZDZIAŁ  XII

Likwidacja Funduszu

Artykuł  82
1. Stosunek określony w art. 10 Regulaminu ulega rozwiązaniu w przypadku likwidacji Funduszu w trybie art. 101 § 4 Ustawy.
2. Z zastrzeżeniem uprawnienia Banku Powiernika do przekazania zarządzania Funduszem innemu towarzystwu funduszy powierniczych, likwidacja Funduszu następuje w wypadku:
a) ogłoszenia upadłości Towarzystwa,
b) otwarcia likwidacji Towarzystwa,
c) po upływie okresu wypowiedzenia, określonego w art. 83 Regulaminu.
Artykuł  83
1. Towarzystwo może, w związku z jego zamiarem zaprzestania w całości lub w części statutowej działalności, wypowiedzieć stosunek prawny, o którym mowa w art. 10 Regulaminu przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Towarzystwo jest zobowiązane powiadomić Komisję Papierów Wartościowych oraz Bank Powiernik o zamiarze zaprzestania działalności w terminie 14 dni przed ogłoszeniem i ogłosić ten zamiar przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej.
Artykuł  84
1. Z chwilą wygaśnięcia prawa Towarzystwa do zarządzania Funduszem, uprawnienia Towarzystwa przejmuje Bank Powiernik na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Za zgodą Komisji Papierów Wartościowych termin ten może zostać przedłużony o dalsze sześć miesięcy.
2. Bank Powiernik jest obowiązany do likwidacji Funduszu i rozdzielenia środków Funduszu między Uczestników Funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku opłata umorzeniowa określona w art. 31 nie będzie pobierana.
3. Po rozpoczęciu likwidacji, określonej w ust. 2 wyżej, Bank Powiernik nie może zbywać nowych Jednostek Uczestnictwa.
Artykuł  85

Bank Powiernik, a także Towarzystwo, w przypadku o którym mowa w art. 83 Regulaminu, może przekazać zarządzanie Funduszem innemu towarzystwu funduszy powierniczych za zezwoleniem i na warunkach określonych przez Komisję Papierów Wartościowych.

ROZDZIAŁ  XIII

Informacje ogólne

Artykuł  86

Rewidenci Funduszu zostaną wybrani przez Towarzystwo spośród następujących firm biegłych rewidentów: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse.

Artykuł  87

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz inne, odpowiednie przepisy polskiego prawa.