Udzielanie zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. - OpenLEX

Udzielanie zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2018 r.

WYTYCZNE Nr 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielania zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą

W związku z art. 3 ust. 4 i art. 67 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) ustala się, co następuje:
§  1. 
Wytyczne określają:
1)
kryteria, które należy uwzględnić i szczegółowy sposób postępowania przy podejmowaniu rozstrzygnięcia w sprawach udzielania funkcjonariuszom Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, zwanych dalej "zezwoleniami";
2)
informacje, jakie powinien zawierać wniosek funkcjonariusza o udzielenie zezwolenia, zwany dalej "wnioskiem";
3)
szczegółowe warunki i tryb postępowania w przypadku skracania okresu, na który zostało wydane zezwolenie i odmowy wydania kolejnego zezwolenia na wykonywanie tej samej lub innej działalności zarobkowej, zwanego dalej "kolejnym zezwoleniem".
§  2. 
1. 
Udzielenie funkcjonariuszowi zezwolenia może nastąpić jeżeli zajęcie zarobkowe nie będzie:
1)
kolidować z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych przez funkcjonariusza;
2)
pozostawać w sprzeczności z interesem służby i jej zadaniami;
3)
naruszać prestiżu oraz dobrego imienia służby;
4)
podważać zaufania do bezstronności funkcjonariusza przy wykonywaniu zadań i obowiązków służbowych;
5)
sprzeczne z zasadami etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej;
6)
prowadzić do wykorzystania autorytetu urzędowego, informacji służbowych lub środków publicznych do celów pozasłużbowych, albo w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem;
7)
prowadzić do pogorszenia zdolności fizycznej lub psychicznej funkcjonariusza do pełnienia służby.
2. 
W przypadku wniosku dotyczącego podjęcia przez funkcjonariusza kolejnego zajęcia zarobkowego poza służbą w okresie wykonywania przez niego innego zajęcia zarobkowego podjętego na podstawie wcześniej udzielonego zezwolenia przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględnia się także wpływ dotychczas wykonywanego zajęcia zarobkowego na zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
§  3. 
Do trybu składania wniosków oraz określenia przełożonych właściwych w sprawach: udzielania zezwoleń, odmowy ich udzielania, udzielania kolejnego zezwolenia i odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia oraz skrócenia okresu, na które zostało udzielone zezwolenie stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
§  4. 
1. 
Wniosek dotyczący zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego w formie:
1)
stosunku pracy, zatrudnienia o charakterze niepracowniczym albo cywilnoprawnym zawiera w szczególności:
a)
rodzaj zajęcia zarobkowego,
b)
podstawę podejmowanego zajęcia zarobkowego (w ramach stosunku pracy lub na podstawie innego tytułu),
c)
nazwę podmiotu, dla którego funkcjonariusz będzie wykonywał zajęcie zarobkowe poza służbą i adres jego siedziby,
d)
planowane miejsce zajęcia zarobkowego,
e)
okres, na jaki podmiot, o którym mowa w lit. c, zamierza zawrzeć umowę o pracę lub umowę na podstawie innego tytułu,
f)
planowany wymiar czasu zajęcia zarobkowego,
g)
planowany termin rozpoczęcia zajęcia zarobkowego,
h)
przewidywany zakres obowiązków;
2)
działalności gospodarczej zawiera:
a)
określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, i adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
b)
formę prawną wykonywanej działalności gospodarczej,
c)
adres, pod którym działalność gospodarcza będzie wykonywana,
d)
wymiar czasu niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej,
e)
planowany termin podjęcia działalności gospodarczej;
3)
zajęcia wykonywanego odpłatnie, innego niż wymienione w pkt 1 i 2, zawiera:
a)
charakter lub rodzaj zajęcia zarobkowego,
b)
wymiar czasu zajęcia zarobkowego,
c)
planowany termin podjęcia i okres wykonywania zajęcia zarobkowego.
2. 
Wniosek może zawierać inne informacje dotyczące zajęcia zarobkowego, które mogą mieć wpływ na ocenę spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 1.
§  5. 
1. 
Przełożony, który zapoznaje się z wnioskiem w ramach przekazywania go drogą służbową, udziela wnioskowi poparcia albo odmawia udzielenia poparcia.
2. 
Odmowa udzielenia poparcia wymaga uzasadnienia.
3. 
Potwierdzenie przez przełożonego, o którym mowa w ust. 1, jedynie faktu zapoznania się z wnioskiem nie jest traktowane jako poparcie albo odmowa poparcia wniosku.
§  6. 
1. 
Komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych:
1)
dokonuje analizy wniosku pod względem formalnym;
2)
dokonuje analizy, czy wniosek ma poparcie przełożonych, a w przypadku braku takiego poparcia jakie są przyczyny odmowy udzielenia poparcia;
3)
dokonuje analizy, czy zajęcie zarobkowe spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 1;
4) 1
 uzyskuje stanowisko właściwej komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
5)
ustala, czy udzielenie zezwolenia nie wymaga wprowadzenia określonych zastrzeżeń w celu zachowania warunków, o których mowa w § 2 ust. 1;
6)
ustala okres, na jaki uzasadnione jest udzielenie zezwolenia;
7)
sporządza stanowisko w sprawie dla przełożonego właściwego w sprawach udzielania zezwoleń.
1a.  2
 Czynność, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy wniosków funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
2. 
Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, wykazują, że zajęcie zarobkowe nie spełnia warunków określonych w § 2 ust. 1, sporządzenie stanowiska w sprawie dla przełożonego właściwego w sprawach udzielania zezwoleń dokonuje się z pominięciem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 6.
3. 
Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, a w szczególności koniecznością wyjaśnienia wątpliwości powstałych w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, lub zweryfikowania dokonanych w trakcie tych czynności ustaleń, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia od podmiotu, na rzecz którego funkcjonariusz deklaruje chęć wykonywania zajęcia zarobkowego, o udzielenie niezbędnych informacji.
§  7. 
1. 
Komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych dokonuje czynności, o których mowa w § 6, w sposób umożliwiający przedłożenie wniosku do rozpatrzenia przełożonemu właściwemu do udzielenia zezwolenia w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do tej komórki.
2. 
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dochowanie terminu, o którym mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych informuje o tym pisemnie funkcjonariusza, podając przyczyny zwłoki i wskazując przewidywany termin przedłożenia wniosku przełożonemu właściwemu w sprawach udzielania zezwoleń.
§  8. 
1. 
Zezwolenia można udzielić jednorazowo na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. 
W przypadkach uzasadnionych charakterem podejmowanego zajęcia zarobkowego można udzielić zezwolenia na planowany przez funkcjonariusza okres wykonywania zajęcia zarobkowego.
§  9. 
1. 
Przełożony właściwy w sprawach udzielania zezwoleń rozpatrując wniosek:
1)
udziela zezwolenia;
2)
odmawia udzielenia zezwolenia;
3)
może zwrócić wniosek do komórki właściwej w sprawach osobowych w celu uzupełnienia ustaleń dokonanych w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 - 4, o elementy niezbędne w jego ocenie do rozpatrzenia wniosku.
2. 
Udzielając zezwolenia w celu zachowania warunków, o których mowa w § 2 ust. 1, można wprowadzić zastrzeżenia do zakresu podejmowanego zajęcia zarobkowego.
3. 
Sposób rozpatrzenia wniosku przełożony właściwy w sprawach udzielania zezwoleń dokumentuje stosowną adnotacją na wniosku, opatrując ją datą, pieczęcią imienną i podpisem.
§  10. 
1. 
Pisemne zawiadomienie o udzieleniu zezwolenia albo odmowie udzielenia zezwolenia, zwane dalej "zawiadomieniem", zawiera:
1)
określenie zainteresowanego funkcjonariusza, którego dotyczy zawiadomienie;
2)
określenie przełożonego właściwego do udzielenia zezwolenia;
3)
wskazanie podstawy prawnej wydania zezwolenia;
4)
sposób rozpatrzenia wniosku;
5)
podpis przełożonego właściwego w sprawach udzielania zezwoleń lub osoby przez niego upoważnionej.
2. 
W sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku udzielenia zezwolenia, dodatkowo podaje się:
1)
nazwę podmiotu, dla którego funkcjonariusz będzie wykonywał zajęcie zarobkowe poza służbą i adres jego siedziby;
2)
charakter zajęcia zarobkowego;
3)
czas i miejsce podejmowania zajęcia zarobkowego;
4)
ewentualne zastrzeżenia, o których mowa w § 9 ust. 2;
5)
okres, na który udzielane jest zezwolenie.
3. 
Zawiadomienie wykonuje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się zainteresowanemu funkcjonariuszowi, a drugi włącza się do jego teczki akt osobowych.
§  11. 
1. 
Przełożony właściwy w sprawach udzielania zezwoleń lub osoba przez niego upoważniona może zażądać od funkcjonariusza, który uzyskał zezwolenie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających podjęcie zajęcia zarobkowego, a w szczególności umowy o pracę lub innego tytułu, na podstawie którego podejmuje zajęcie zarobkowe, lub postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w celu i zakresie niezbędnym do oceny zachowania warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz wprowadzonych dodatkowych zastrzeżeń do zakresu wykonywanego zajęcia zarobkowego, o których mowa w § 9 ust. 2.
2. 
Przedkładając do wglądu dokumenty, o których mowa w ust. 1, można zasłonić informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, jako nie mające znaczenia dla oceny zachowania warunków.
§  12. 
1. 
W przypadku stwierdzenia, że zajęcie zarobkowe wykonywane przez funkcjonariusza narusza warunki, o których mowa w § 2 ust. 1, lub zastrzeżenia, o których mowa w § 9 ust. 2, zawarte w zawiadomieniu przełożony właściwy w sprawach udzielania zezwoleń może:
1)
skrócić okres, na który zostało udzielone zezwolenie;
2)
odmówić funkcjonariuszowi udzielenia kolejnego zezwolenia.
2. 
O przyczynie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się funkcjonariusza pisemnie. Przepis § 10 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
W przypadku przeniesienia do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej funkcjonariusz informuje na piśmie przełożonego właściwego w sprawach udzielania zezwoleń w nowym miejscu pełnienia służby o udzielonym mu zezwoleniu oraz czy jest zainteresowany dalszym korzystaniem z zezwolenia. Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
Zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą wydane przed dniem wejścia w życie niniejszych wytycznych zachowują ważność przez 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszych wytycznych.
§  15. 
Wytyczne wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.
1 § 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 101 z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.59) zmieniającego nin. wytyczne z dniem 19 kwietnia 2018 r.
2 § 6 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 wytycznych nr 101 z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.59) zmieniającego nin. wytyczne z dniem 19 kwietnia 2018 r.