Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.8.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w 2008 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie

Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) oraz § 1 Statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa warunki oraz tryb udzielania pomocy finansowej dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "pomocą".
2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
3. Pomocy nie udziela się podmiotom gospodarczym w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.
§  2. Pomoc udzielana jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
§  3. Do dotacji udzielanych przez Prezesa Urzędu stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2));
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831).
§  4. Prezes Urzędu udziela pomocy jeżeli podmiot gospodarczy:
1) złoży wniosek o pomoc, zwany dalej "wnioskiem", wraz z wymaganymi dokumentami w terminie, o którym mowa w § 5;
2) nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3) nie otrzymał pomocy publicznej na zakup objęty wnioskiem z innych źródeł;
4) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro.
§  5. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 21 lipca 2008 r.
§  6.
1. Wniosek powinien zawierać:
1) informacje dotyczące podmiotu;
2) określenie sposobu reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji;
3) określenie zakresu przedmiotowego wniosku, w tym wyliczenie zakupów i podanie szacowanych kosztów jakie zostaną poniesione;
4) określenie wysokości pomocy, o przyznanie której wnioskuje zainteresowany podmiot;
5) określenie wysokości środków własnych, które podmiot planuje przeznaczyć na zakup sprzętu i urządzeń, ujętych we wniosku;
6) uzasadnienie wskazujące na zasadność przekazania przez Prezesa Urzędu pomocy na cel określony we wniosku;
7) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;
8) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3;
9) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej3).
2. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny podmiotu, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w przypadku podmiotów wpisywanych do tych rejestrów;
2) jeśli w dokumentach wskazanych w pkt 1 brak jest określenia sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do reprezentacji - dokumenty potwierdzające informacje zawarte w tym zakresie we wniosku;
3) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.
§  7.
1. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w § 5, niespełniający wymogów określonych w § 6, lub nieprawidłowo wypełniony Prezes Urzędu pozostawia bez rozpoznania.
2. Po rozpatrzeniu wniosków Prezes Urzędu niezwłocznie ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę podmiotów, którym została przyzna pomoc wraz z wykazem zakupów objętych pomocą i ogólną kwotą pomocy.
§  8. W przypadku złożenia przez podmioty wniosków o pomoc na łączną sumę wyższą, niż zarezerwowana na ten cel w budżecie państwa na 2008 r., Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zakup spełnia w pierwszej kolejności poniższe zadania:
a) wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego;
b) zapewnia usunięcie w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;
c) wpływa na dostosowanie podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;
d) zwiększa bezpieczeństwo lotów poprzez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;
e) dostosowuje sprzęt lotniczy w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
f) stanowi wzrokowe pomoce nawigacyjne;
g) zapewnia bezpieczeństwo utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;
h) zapewnia zasilanie stanowisk kierowania ruchem lotniczym;
i) wpływa na realizację zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego;
2) ilość i wysokość dofinansowania przyznanego przez Prezesa Urzędu na zakup sprzętu i urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1, w latach poprzednich;
3) poprawność wypełniania obowiązków wynikających z przyznanego w latach poprzednich przez Prezesa Urzędu dofinansowania na zakup sprzętu i urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym realizacji postanowień umów o dofinansowanie (obowiązki sprawozdawcze, rozliczenia finansowe dotacji z uwzględnieniem odpowiednich terminów).
§  9.
1. Podstawą przyznania dotacji jest umowa zawarta między Prezesem Urzędu a właściwym podmiotem.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa, w szczególności, zobowiązanie podmiotu do realizacji zadań określonych w ustawie, wysokość dotacji, zasady rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji oraz zasady wykonywania przez Prezesa Urzędu kontroli wykorzystania środków dotacji.
§  10.
1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty poniesione na sfinansowanie ceny nabycia środków trwałych stanowiących sprzęt lub urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1, w roku, w którym udzielono pomocy, od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
2. Poniesione koszty należy udokumentować, poświadczonymi za zgodność z oryginałem, kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.
4. Pomoc może być przeznaczona na pokrycie nie więcej niż 75% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą. Roczny limit pomocy, jaka może być udzielona jednemu podmiotowi, wynosi 350.000 zł.
§  11.
1. Podmiot, któremu przyznano i przekazano dotację, zobowiązany jest do przedstawienia Prezesowi Urzędu sprawozdania z jej wykorzystania, na zasadach i w terminach określonych w umowie.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i 82, poz. 558.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

3) W rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.1994).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

WNIOSEK

Podmiot wnioskujący:
Pełny adres siedziby lub miejsca zamieszkania, zgodnie z dokumentami rejestrowymi:
Województwo:
Adres do korespondencji:
Nr NIP:
Nr REGON:
Nr konta bankowego:
Sposób reprezentacji podmiotu:
Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu:
Nr telefonu:
Nr fax:
Mail:
Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych
................Euro (słownie:...............................................)
Wyszczególnienie planowanych zakupów:
Efekty realizacji projektu:
Wnioskowana kwota pomocy (wartość netto):
(słownie)
Czy podmiot otrzymywał już dofinansowanie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) - jeśli tak wskazać rok i wartość dofinansowania:
Uzasadnienie udzielenia pomocy, w szczególności spełnienia warunków określonych w § 8 zarządzenia:
Zakupy
Lp.Rodzaj zakupów, na które ma zostać przyznana pomocKoszt jednostkowyIlość sztuk planowanych do zakupuPlanowany łączny koszt zakupu
w PLN netto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Łączna wartość netto
Podatek VAT
Łączna wartość brutto
Oczekiwana wielkość wsparcia ze środków Prezesa Urzędu (nie więcej niż 75% planowanego łącznej wartości kosztu zakupu netto) ............................................ PLN

(słownie:...................................

............................................)

Wkład własny wnioskodawcy:

Oświadczenia:

W imieniu podmiotu, który reprezentuję oświadczam, że podmiot wnioskujący o pomoc:

1) nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej;
3) nie otrzymał i nie wnioskuje o uzyskanie pomocy publicznej na zakup objęty wnioskiem z innych źródeł.

.........................

Miejscowość, Data

........................... ....................

Podpis osób upoważnionych Pieczątka

do reprezentowania

Podmiotu Dotowanego