Udział resortu obrony narodowej w pracach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.11.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2007 r.

DECYZJA Nr 231/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie udziału resortu obrony narodowej w pracach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA)

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. e i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji zadań dotyczących współpracy z Europejską Agencją Obrony, ustalam, co następuje:

1.
Za koordynację i organizację współpracy z Europejską Agencją Obrony odpowiada Krajowy Dyrektor do spraw Uzbrojenia, zwany dalej "Krajowym Dyrektorem".
2.
Funkcję Krajowego Dyrektora w ramach Europejskiej Agencji Obrony pełni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
3.
Za bieżącą współpracę z Europejską Agencją Obrony odpowiada Zastępca Krajowego Dyrektora. Pełni on rolę głównego punktu kontaktowego Europejskiej Agencji Obrony.
4.
Funkcję Zastępcy Krajowego Dyrektora pełni Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej.
5.
Za współpracę z Europejską Agencją Obrony odpowiadają ponadto:
1)
w obszarze uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz przemysłu i rynku obronnego - Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;
2)
w obszarze badań i technologii obronnych - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
3)
w obszarze zdolności obronnych - Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Działania w tym obszarze koordynuje Zespół Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Uczestnictwa w Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych, powołany decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uczestnictwa resortu obrony narodowej w "Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych" (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 90).
6.
W posiedzeniach Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony w formule Ministrów Obrony uczestniczy Minister Obrony Narodowej.
7.
Do udziału i reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony w innym składzie wyznacza się:
1)
Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej

- w posiedzeniach Rady Sterującej w formule Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia;

2)
Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w posiedzeniach Rady Sterującej w formule Dyrektorów Badań i Technologii oraz innych spotkaniach w formule Dyrektorów do spraw Badań i Technologii;
3)
Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego lub Szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zależności od tematyki posiedzenia - w posiedzeniach Rady Sterującej w formule Dyrektorów do spraw Zdolności Obronnych.
8.
Osoby funkcyjne wymienione w pkt 7 wyznaczą swoich przedstawicieli do udziału w spotkaniach Komitetów Przygotowawczych do posiedzeń Rady Sterującej.
9.
Zastępca Krajowego Dyrektora wyznaczy przedstawiciela do udziału w spotkaniach Komitetów Przygotowawczych do posiedzeń, o których mowa w pkt 6.
10.
Krajowy Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe osoby funkcyjne w celu zapewnienia należytej współpracy w poszczególnych obszarach działalności Europejskiej Agencji Obrony.
11.
Traci moc decyzja Nr 341/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie udziału w spotkaniach Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Obrony (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 169).
12.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.