Udostępnienie jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowanie standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.8/9.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EZ.270.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, postanawia się, co następuje:

§  1. 
Udostępnia się w postaci elektronicznej, do użytku wewnętrznego, do wykorzystania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego związanych z zamawianiem przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej:
1)
jednolite wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zwane dalej "SIWZ ", stanowiące:
a)
SIWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej (miniPortal) - załącznik nr 1A,
b)
SIWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej (platforma komercyjna) - załącznik nr 1B;
2)
wytyczne do przygotowania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z zamawianiem usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
1. 
Jednolite wzory SIWZ (w tym wzory umów) można adaptować do występujących indywidualnych potrzeb lub uwarunkowań występujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem postanowień § 3.
2. 
Rekomenduje się zastosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego związanych z zamawianiem przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych, zwanego dalej OSTWPL, określonego w załączniku nr 4 do SIWZ bez wprowadzania zmian i modyfikacji, co stanowi warunek zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wszystkich wymagań określonych w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. 
W przypadku, gdy czynności zaplanowane do wykonania w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych nie zostały opisane w OSTWPL, jednostka ta opisuje je samodzielnie według standardu określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. W sytuacji zamawiania czynności nieopisanych w OSTWPL czynności te mogą być wprowadzone przez daną jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych wyłącznie za zgodą właściwej miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Przyjęty w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych opis danej czynności nieopisanej w OSTWPL powinien być taki sam we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na terenie tej dyrekcji. Przyjęcie opisu danej czynności nieopisanej w OSTWPL następuje decyzją dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
4. 
W celu wyzwolenia konkurencyjności rekomenduje się zamawianie pozyskania maszynowego w oddzielnych częściach przedmiotu zamówienia (pakietach), obejmujących wyłącznie czynności związane z pozyskaniem i zrywką drewna. Rekomendacja, o której mowa w zdaniu poprzednim. dotyczy nadleśnictw posiadających potencjał do pozyskania maszynowego.
5. 
W przypadku braku możliwości zawarcia umowy w następstwie pierwotnie prowadzonego postępowania z uwagi na brak ofert bądź złożenie ofert z cenami przekraczającymi możliwości sfinansowania zamówienia, rekomenduje się zmianę sposobu podziału przedmiotu zamówienia na części, w tym w szczególności podział przedmiotu zamówienia na innej wielkości części lub objęcie opisem przedmiotu zamówienia w danych częściach zamówienia jednocześnie czynności z zakresu zagospodarowania lasu, jak i pozyskania drewna.
6. 
W postępowaniach niedopuszczalne jest dokonanie wyboru ofert, których ceny przekraczają wartości określone w kosztorysach (prowizorium planu). Dokonanie wyboru ofert, których ceny przekraczają wartości określone w kosztorysach (prowizorium planu) jest dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą właściwej miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wyrażoną decyzją dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
7. 
Rekomenduje się stosowanie w umowach zawieranych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z zamawianiem usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej rozliczeń z wykonawcami wg jednostek naturalnych, co jest systemem docelowym.
§  3. 
Przy opracowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z zamawianiem usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej należy zachować wskazane poniżej postanowienia jednolitych wzorów SIWZ:
1)
pkt 3.3-3.6 w sprawie zasad ogólnych realizacji przedmiotu zamówienia;
2)
opis prawa opcji i jej wielkości (do 20% wartości przedmiotu zamówienia);
3)
katalog kar i ich wysokość, z zastrzeżeniem przypadków, w których:
a)
zastosowanie danej kary umownej jest bezprzedmiotowe z uwagi na przedmiot zamówienia (np. szkółka leśna),
b)
dodanie kary nieprzewidzianej przez postanowienia jednolitych wzorów SIWZ jest konieczne z uwagi na przyjęte kryteria oceny ofert.
§  4. 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związane z zamawianiem usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej należy ogłaszać niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prowizorium planu finansowo-gospodarczego.
§  5. 
Zobowiązuje się regionalne dyrekcje Lasów Państwowych do monitorowania i koordynacji procesu udzielania zamówień publicznych związanych z zamawianiem usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej, w tym zastosowania niniejszej decyzji, przez podległe jednostki.
§  6. 
Traci moc Decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: EZ.270.1.2019).
§  7. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny "inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa".