Udostępnienie jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.8/9.144

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

DECYZJA NR 148
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EZ.270.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, postanawia się, co następuje:

§  1. 
Udostępnia się elektronicznie do użytku wewnętrznego jednolite wzory niżej wymienionych dokumentów do wykorzystania w procedurach przetargowych związanych z zamawianiem przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej:
a)
specyfikację istotnych warunków zamówienia - aktualną do dnia 18 października 2018 r., zwaną dalej "SIWZ", wraz z załącznikami - załącznik nr I;
b)
specyfikację istotnych warunków zamówienia - aktualną po 18 października 2018 r., zwaną dalej "e-SIWZ", wraz z załącznikami - załącznik nr II;
c)
komentarz do SIWZ i do umowy - załącznik nr III -
- stanowiące załączniki do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
1. 
Udostępnione wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia można adaptować do występujących indywidualnych potrzeb i uwarunkowań w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem § 3.
2. 
Rekomenduje się zlecanie pozyskania maszynowego.
3. 
Rekomenduje się stosowanie rozliczeń z wykonawcami usług leśnych według jednostek naturalnych, co stanowić będzie system docelowy.
§  3. 
Przy opracowywaniu dokumentów przetargowych należy zachować wskazane poniżej zapisy wzorów SIWZ:
a)
pkt 3.3 do 3.6 dot. zasad ogólnych realizacji przedmiotu zamówienia;
b)
prawo opcji i jej wielkości do 20% wartości przedmiotu zamówienia;
c)
katalog kar i ich wysokość.
§  4. 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej należy ogłaszać niezwłocznie po zatwierdzeniu wytycznych do planu finansowo-gospodarczego.
§  5. 
Traci moc Decyzja nr 243 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: EZ.270.1.2017).
§  6. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny "inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa".