Dziennik resortowy

NFZ.2012.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85/2012/ZKW
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) oraz statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)) dotyczącego udostępniania informacji publicznej, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia ogłoszeniu podlegają informacje zbiorcze o wynikach kontroli przeprowadzonych przez:
1) instytucje kontroli zewnętrznej w Narodowym Funduszu Zdrowia;
2) Narodowy Fundusz Zdrowia:
a) u świadczeniodawców,
b) w aptekach.
c) 1 w ordynacji lekarskiej.
§  2.
1. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 opracowuje Zespół Kontroli Wewnętrznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie danych przekazywanych przez:
1) komórki organizacyjne Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia - w zakresie kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) zespoły kontroli wewnętrznej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - w zakresie kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich.
2. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmują następujące dane:
1) okres, którego dotyczy informacja;
2) liczbę przeprowadzonych kontroli;
3) nazwy instytucji, które przeprowadziły kontrole;
4) stwierdzone nieprawidłowości;
5) oceny działalności podmiotów kontrolowanych, jeżeli takie oceny zostały zawarte w wystąpieniach pokontrolnych;
6) zalecenia pokontrolne;
7) informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub o powodach ich niewykonania.
3. Zespół Kontroli Wewnętrznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia sporządza informacje za okresy półroczne, do końca drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.
§  3.
1. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a opracowuje Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie danych przekazywanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, obejmują następujące dane:
1) okres, którego dotyczy informacja;
2) liczbę przeprowadzonych kontroli;
3) stwierdzone nieprawidłowości;
4) oceny działalności podmiotów kontrolowanych, jeżeli takie oceny zostały zawarte w wystąpieniach pokontrolnych.
3. Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej przygotowuje informacje za okresy kwartalne, do końca drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.
§  4.
1. 2 Informacje, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b i c opracowuje Departament Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie danych przekazywanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. 3 Informacje, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b i c, obejmują następujące dane:
1) okres, którego dotyczy informacja;
2) liczbę przeprowadzonych kontroli;
3) stwierdzone nieprawidłowości;
4) oceny działalności podmiotów kontrolowanych, jeżeli takie oceny zostały zawarte w wystąpieniach pokontrolnych.
3. Departament Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opracowuje informacje za okresy kwartalne, do końca drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.
§  5. 4
1. Komórki organizacyjne Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, obowiązane do opracowania informacji, o których mowa w § 1, przekazują te informacje, przed ich udostępnieniem do akceptacji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Po akceptacji, o której mowa w ust. 1, informacje określone w § 1, są niezwłocznie przekazywane przez komórki organizacyjne Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do Biura Komunikacji Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, celem ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  6. Informacje o wynikach kontroli nieudostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, udostępnia się na wniosek zainteresowanego, rozpatrywany na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz.123 i poz. 476.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1542, z 2007 r. Nr 24, poz. 147 oraz z 2010 r. Nr 84, poz. 546.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 473 i poz.908.

1 § 1 pkt 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 20/2013/ZKW z dnia 16 kwietnia 2013 r. (NFZ.13.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2013 r.
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 20/2013/ZKW z dnia 16 kwietnia 2013 r. (NFZ.13.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2013 r.
3 § 4 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 20/2013/ZKW z dnia 16 kwietnia 2013 r. (NFZ.13.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2013 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 20/2013/ZKW z dnia 16 kwietnia 2013 r. (NFZ.13.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2013 r.