Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2016 r.

DECYZJA Nr 108
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną

W związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6, art. 7 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. Decyzja określa:
1) sposoby i tryb udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną oraz udostępniania jej w celu ponownego wykorzystywania;
2) sposób funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej organów Straży Granicznej oraz Portalu Zewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej, stanowiącego stronę internetową Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
2) BIP SG - Biuletyn Informacji Publicznej organów Straży Granicznej;
3) moduł administracyjny BIP SG - stronę internetową, przez którą udostępnia się, aktualizuje i usuwa informację publiczną w BIP;
4) redaktor BIP SG - osobę wyznaczoną do zamieszczania informacji publicznej w BIP SG;
5) administrator BIP SG - osobę wyznaczoną do zarządzania dostępem do modułu administracyjnego BIP SG;
6) Portal - Portal Zewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej, stanowiący stronę internetową Komendy Głównej Straży Granicznej;
7) redaktor Portalu - osobę wyznaczoną do zamieszczania informacji publicznej w Portalu;
8) administrator Portalu - osobę wyznaczoną do zarządzania aplikacją serwera Portalu;
9) komórka organizacyjna - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej;
10) 1 jednostka organizacyjna - oddział Straży Granicznej, placówkę Straży Granicznej, dywizjon Straży Granicznej, ośrodek Straży Granicznej oraz ośrodek szkolenia Straży Granicznej;
11) 2 BOI - Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej;
12) Sztab - Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;
13) BŁiI - Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;
14) wnioskodawca - osobę występującą z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Rozdział  2.

Udostępnianie informacji publicznej w BIP SG

§  3.
1. 3 Informacje publiczne w BIP SG udostępniają organy Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży Granicznej na stronach BIP SG, zgodnie ze strukturą tych stron.
2. 4 Struktury stron, o których mowa w ust. 1, przystosowuje administrator BIP SG, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez organy Straży Granicznej oraz komendantów ośrodków Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.
3. Zmian w strukturze BIP SG Komendanta Głównego Straży Granicznej lub w zakresie przyporządkowania obszaru tematycznego komórce organizacyjnej dokonuje dyrektor-szef Sztabu z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.
§  4.
1. Informacje publiczne, których dysponentem jest Komendant Główny Straży Granicznej, udostępniają w BIP SG kierownicy komórek organizacyjnych, zgodnie z przyporządkowanymi obszarami tematycznymi.
2. 5 W przypadku, gdy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu, kierownik komórki organizacyjnej udostępniający informację publiczną uzgadnia jej treść z dyrektorem BOI. Uzgodnień dokonuje się w formie pisemnej.
3. Komendant Główny Straży Granicznej może wskazać inną, niż wynikającą z przyporządkowania obszarów tematycznych, komórkę organizacyjną, której kierownik zobowiązany jest do udostępnienia informacji publicznej w BIP SG albo uzgodnienia jej treści.
4. Strukturę BIP SG Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do decyzji.
5. 6 Strukturę BIP SG oddziałów, ośrodków lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej określą odpowiednio właściwe organy Straży Granicznej albo komendanci ośrodków Straży Granicznej lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej.
§  5. Informację publiczną w BIP SG udostępnia się przez moduł administracyjny BIP SG.
§  6. Aktualizacji informacji publicznej w BIP SG dokonują podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 3, w sposób określony w § 5.

Rozdział  3.

Udostępnianie informacji publicznej w Portalu

§  7.
1. Informację publiczną w Portalu udostępniają kierownicy komórek organizacyjnych, zgodnie z przyporządkowanymi obszarami tematycznymi.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych, będący w posiadaniu informacji publicznej, są zobowiązani niezwłocznie przekazać treść informacji kierownikowi komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.
3. Komendant Główny Straży Granicznej może wskazać inne, niż wynikające z przyporządkowanych obszarów tematycznych, komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne, których kierownicy zobowiązani są do udostępnienia informacji publicznej w Portalu albo uzgodnienia jej treści.
4. Do udostępnienia informacji publicznej w Portalu oraz jej aktualizacji stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2 i 3 oraz^§ 6 .
5. Strukturę Portalu oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do decyzji.
6. Zmian w strukturze Portalu lub w zakresie przyporządkowania obszaru tematycznego komórce organizacyjnej dokonuje dyrektor-szef Sztabu z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.
§  8.
1. Informację publiczną udostępnia się przez zamieszczenie jej w Portalu.
2. W sytuacji niecierpiącej zwłoki informację publiczną przekazaną w formie pisemnej przez kierownika komórki organizacyjnej, której przyporządkowano dany obszar tematyczny, mogą zamieścić w Portalu redaktorzy Portalu inni niż określeni w § 28 ust. 1.

Rozdział  4.

Inne formy udostępniania informacji publicznej

§  9.
1. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
2. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może zostać udostępniona niezwłocznie, wnioskodawcę informuje się o sposobie i terminie jej udostępnienia lub poucza o możliwości i sposobie złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
3. Dostęp prasy do informacji publicznej, której dysponentem jest Komendant Główny Straży Granicznej, realizowany jest przez Sztab.
§  10.
1. 7 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony na formularzu i przesłany na adres organu Straży Granicznej albo ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej.
2. 8 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej ewidencjonuje organ Straży Granicznej albo komendant ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej.
3. 9 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane do Komendanta Głównego Straży Granicznej ewidencjonuje BOI.
4. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do decyzji.
5. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 2 i 3, określa załącznik nr 4 do decyzji.
§  11.
1. 10 W przypadku, gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany jest do Komendanta Głównego Straży Granicznej, informację publiczną udostępnia albo wydaje decyzję o odmowie udostępnienia lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyrektor BOI.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, udostępniana jest na podstawie informacji przygotowanych i przekazanych przez kierownika komórki organizacyjnej będącego w posiadaniu informacji publicznej. W informacji należy podać imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób, które sporządziły informację lub odpowiadają za jej treść.
3. Informację, o której mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób i formie zgodnej z wnioskiem.
4. W przypadku, gdy we wniosku nie został określony sposób i forma udostępnienia informacji publicznej, informację, o której mowa w ust. 2, przekazuje się w formie nie powodującej dodatkowych kosztów dla wnioskodawcy.
§  12.
1. 11 W toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej, kierownik komórki organizacyjnej będącej w posiadaniu informacji publicznej niezwłocznie informuje dyrektora BOI o okolicznościach wpływających na udostępnienie informacji publicznej, w szczególności o:
1) niedysponowaniu informacjami objętymi wnioskiem albo braku właściwości do przekazania informacji objętej wnioskiem;
2) braku możliwości przekazania informacji lub opinii w wyznaczonym terminie, ze wskazaniem przyczyn opóźnienia oraz terminu, w jakim przekaże informację lub opinię do uzasadnienia decyzji;
3) braku możliwości udostępnienia informacji w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem;
4) ilości materiałów potrzebnych do przygotowania informacji.
2. 12 W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dyrektor BOI ustala z kierownikiem komórki organizacyjnej będącej w posiadaniu informacji publicznej dalszy tryb postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
§  13.
1. 13 Kierownik komórki organizacyjnej będący w posiadaniu informacji publicznej przekazuje dyrektorowi BOI informację publiczną podlegającą udostępnieniu albo, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odmowę udostępnienia informacji publicznej, opinię o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zawierającą uzasadnienie faktyczne odmowy.
2. Informację albo opinię, o których mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu określonego w art. 13 ustawy.
§  14.
1. Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Udostępniający informację publiczną może pobrać opłatę obejmującą dodatkowe koszty poniesione przez Straż Graniczną związane ze wskazanym we wniosku sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w inną formę, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nie pobiera się opłaty od wniosków, w których łączny koszt wraz z podatkiem od towarów i usług nie przekracza kwoty 10,00 PLN.
4. 14 Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, obejmującej koszty udostępnienia informacji publicznej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej ustala dyrektor BOI w porozumieniu z głównym księgowym Komendy Głównej Straży Granicznej.
5. 15 Dyrektor BOI, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, informuje głównego księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej o:
1) danych wnioskodawcy wraz z jego numerem PESEL albo NIP, w przypadku potrzeby wystawienia faktury;
2) sposobie udostępnienia lub przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (liczbę kart, sposób i format drukowania lub kopiowania, kolor wydruku lub kopii, liczbę i nazwę elektronicznych nośników informacji).
6. 16 Dyrektor BOI w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
7. 17 Dyrektor BOI przekazuje kopię powiadomienia, o którym mowa w ust. 6, głównemu księgowemu Komendy Głównej Straży Granicznej.
8. 18 Dyrektor BOI udostępnia informację publiczną, zgodnie z wnioskiem, po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
9. 19 Główny księgowy Komendy Głównej Straży Granicznej niezwłocznie informuje dyrektora BOI o zaewidencjonowaniu opłaty na rachunku bankowym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz wystawia fakturę na kwotę wniesionej opłaty i przekazuje ją wnioskodawcy.
10. 20 Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustalą właściwi komendanci oddziałów Straży Granicznej, ośrodków Straży Granicznej lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej dla jednostek organizacyjnych będących na ich zaopatrzeniu finansowym.
§  15.
1. 21 Udostępnienie informacji publicznej przez umożliwienie wglądu do dokumentów urzędowych odbywa się w pomieszczeniach służbowych, w obecności funkcjonariusza lub pracownika organu Straży Granicznej albo ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, udostępniającego informację publiczną.
2. Udostępnienie informacji publicznej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w drodze wglądu do dokumentów urzędowych realizowane jest przez kierowników komórek organizacyjnych będących w ich posiadaniu.
§  16. Udostępnienie informacji publicznej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w sposób określony w art. 11 ustawy, realizowane jest przez kierowników komórek organizacyjnych będących w ich posiadaniu.
§  17. 22 Komendant ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, będący w posiadaniu informacji publicznej, na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, udostępnia informację publiczną, wydaje decyzję o odmowie jej udostępnienia lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
§  18. 23 W przypadku wniosku o udostępnienie informacji publicznej, której dysponentem jest Komendant Główny Straży Granicznej, a której obowiązek udostępnienia wynika także z innych ustaw - informację tę może udostępnić również osoba upoważniona do czynności określonych w tych ustawach, niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie dyrektora BOI.

Rozdział  5.

Przekazywanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

§  19.
1. 24 Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej skierowane do Komendanta Głównego Straży Granicznej załatwia, na zasadach określonych w ustawie, na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyrektor BOI.
2. 25 Dyrektor BOI, przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami albo:
1) w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
4) wydaje decyzję o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłat;
5) wydaje, w przypadku otrzymania sprzeciwu, decyzję o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat;
6) podaje na żądanie wnioskodawcy informacje o zasadach obliczenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy.
3. 26 W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, o którym mowa w art. 23g ust. 13 ustawy, dyrektor BOI wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. 27 W toku postępowania o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, kierownik komórki organizacyjnej będącej w posiadaniu informacji wytworzonej w pierwotnym celu, niezwłocznie informuje dyrektora BOI o okolicznościach wpływających na rozpatrzenie i załatwienie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, w szczególności o okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1, a także:
1) przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
2) przedstawia projekt oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
3) przekazuje opinię o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odmowę ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
4) przekazuje opinię w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
5) zawiadamia o braku możliwości przekazania informacji publicznej.
§  20.
1. 28 Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ewidencjonuje organ Straży Granicznej albo komendant ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej.
2. 29 Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej skierowane do Komendanta Głównego Straży Granicznej ewidencjonuje BOI.
3. 30 W przypadku przekroczenia liczby 1000 wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju dyrektor BOI informuje o tym Komendanta Głównego Straży Granicznej.
4. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 5 do decyzji.
§  21.
1. Udostępniający informację może pobrać opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w przypadkach i na zasadach określonych w art. 23c ustawy.
2. 31 W przypadku wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej skierowanych do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektor BOI, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, informuje głównego księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej o:
1) danych wnioskodawcy wraz z jego numerem PESEL albo NIP, w przypadku potrzeby wystawienia faktury;
2) liczbie kart, sposobie i formacie drukowania lub kopiowania, kolorze wydruku lub kopii, liczbie i nazwie elektronicznych nośników informacji, czasie przygotowania oraz ilości osób ją przygotowujących i kosztach przekazania informacji.
3. 32 Główny księgowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, ustala wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i niezwłocznie informuje o jej wysokości dyrektora BOI.
4. 33 Dyrektor BOI niezwłocznie przesyła głównemu księgowemu Komendy Głównej Straży Granicznej:
a) kopię oferty zawierającej wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej w celu weryfikacji wysokości opłat określonych w ofercie - w przypadku wniesienia sprzeciwu,
b) każdorazowo kopię decyzji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w celu zaewidencjonowania opłaty na rachunku bankowym Komendy Głównej Straży Granicznej.
5. Przepisy § 14 ust. 3, 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
§  22. W przypadkach określonych w art. 23h ust. 3 ustawy, zasady obliczenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek skierowany do Komendanta Głównego Straży Granicznej ustala główny księgowy Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  23. 34 Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej skierowane do komendanta ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej załatwia, na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, odpowiednio komendant ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, do którego wniosek został złożony.
§  24. 35 Wysokość opłaty, o której mowa w § 21 ust. 1, ustalają właściwi komendanci oddziałów Straży Granicznej, ośrodków Straży Granicznej lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej dla jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych będących na ich zaopatrzeniu finansowym.

Rozdział  6.

Funkcjonowanie BIP SG i Portalu

§  25.
1. Administratora BIP SG wyznacza dyrektor-szef Sztabu.
2. Do zadań administratora BIP SG należy:
1) przyznawanie, blokowanie lub odbieranie redaktorom BIP SG dostępu do modułu administracyjnego BIP SG;
2) diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem BIP SG.
§  26.
1. Administratora Portalu wyznacza dyrektor BŁiI.
2. Do zadań administratora Portalu należy:
1) udostępnianie, blokowanie oraz usuwanie kont redaktorom Portalu;
2) przechowywanie logów do Portalu;
3) zapewnienie obsługi technicznej i informatycznej Portalu;
4) diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Portalu.
§  27.
1. Redaktorów BIP SG wyznaczają kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych.
2. Do zadań redaktora BIP SG należy:
1) zamieszczanie informacji publicznej w BIP SG i jej aktualizacji przez moduł administracyjny;
2) usuwanie nieaktualnej informacji publicznej z BIP SG;
3) bieżące sprawdzanie działania strony BIP SG;
4) informowanie administratora BIP SG o nieprawidłowościach w zakresie zamieszczania informacji publicznej albo działania modułu administracyjnego BIP SG.
§  28.
1. Redaktorów Portalu wyznaczają kierownicy komórek organizacyjnych.
2. Do zadań redaktora Portalu, zgodnie z przyporządkowanym komórkom organizacyjnym obszarem tematycznym należy:
1) zamieszczanie informacji publicznej w Portalu i jej aktualizacji;
2) usuwanie nieaktualnej informacji publicznej Portalu;
3) bieżące sprawdzanie działania Portalu;
4) informowanie przełożonych o nieprawidłowościach w zakresie zamieszczania informacji publicznej w Portalu;
5) informowania administratora Portalu o nieprawidłowym działaniu Portalu.
§  29. Do zadań dyrektora BŁiI należy:
1) zapewnienie sprzętu komputerowego niezbędnego do udostępniania informacji publicznej w BIP SG i Portalu oraz jego konfigurację;
2) nadzór techniczny nad działaniem Portalu.
§  30. Do zadań dyrektora-szefa Sztabu należy:
1) monitorowanie działania strony BIP SG;
2) monitorowanie umieszczanych w BIP SG i na Portalu informacji publicznych pod względem ich rzetelności i aktualności oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ogólną treścią Portalu;
3) informowanie kierowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych o konieczności udostępnienia, aktualizacji, zmiany treści lub usunięcia informacji publicznej w BIP SG lub Portalu;
4) prowadzenie listy redaktorów BIP SG i Portalu;
5) zapewnienie przeszkolenia redaktorów BIP SG i Portalu.
§  31.
1. 36 Dyrektor BOI zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych w zakresie udostępniania informacji publicznej w BIP SG i Portalu.
2. 37 Do zadań dyrektora BOI należy, w szczególności:
1) nadzór nad treścią strony internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Straży Granicznej pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
2) dokonywanie, na wniosek właściwego kierownika komórki organizacyjnej, oceny materiałów przeznaczonych do udostępnienia w BIP SG oraz Portalu.
3. 38 Organy Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży Granicznej zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych w zakresie udostępnionej przez siebie informacji publicznej w BIP SG i Portalu.
§  32.
1. Przyznawanie i cofanie dostępu do modułu administracyjnego BIP SG lub udostępnianie i cofanie dostępu do konta w Portalu, następuje na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, skierowany odpowiednio do dyrektora-szefa Sztabu lub dyrektora BŁiI.
2. Kierownik komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej obowiązany jest informować o każdej zmianie dotyczącej wyznaczonych redaktorów BIP SG lub Portalu odpowiednio dyrektora-szefa Sztabu lub dyrektora BŁiI.
§  33.
1. Z dostępu do modułu administracyjnego BIP SG lub konta w Portalu może korzystać wyłącznie redaktor BIP SG lub redaktor Portalu, któremu zostało ono przydzielone.
2. Zabrania się udostępniania konta i hasła dostępu innym osobom.
3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do modułu administracyjnego BIP SG powiadamia się dyrektora-szefa Sztabu za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej.
4. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia użycia albo próby użycia przez osobę nieuprawnioną konta w Portalu powiadamia się dyrektora BŁiI.
§  34. Zablokowanie lub odebranie dostępu do modułu administracyjnego BIP SG redaktorowi BIP SG albo zablokowanie lub usunięcia konta w Portalu redaktorowi Portalu następuje w przypadku stwierdzenia:
1) użycia konta niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego udostępnienia osobom nieuprawnionym;
2) naruszenia lub usiłowania naruszenia przez redaktora BIP SG lub Portalu integralności i bezpieczeństwa systemu;
3) udostępnienia informacji publicznej niezgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
4) zamieszczenia, zmiany lub usunięcia informacji publicznej przez nieupoważnionego redaktora BIP SG lub Portalu.

Rozdział  7.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  35. Wyznaczeni na podstawie decyzji, o której mowa w § 37, redaktorzy BIP SG oraz redaktorzy Portalu, z chwilą wejścia w życie niniejszej decyzji zachowują przyznane im uprawnienia do korzystania z udostępnionych im kont i przydzielonych haseł dostępu, do czasu wyznaczenia nowych redaktorów BIP SG oraz redaktorów Portalu.
§  36.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych, po wyznaczeniu redaktorów BIP SG występują do dyrektora-szefa Sztabu z wnioskiem o udostępnienie kont i przydzielenie haseł dostępu redaktorom BIP SG.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych po wyznaczeniu redaktorów Portalu występują do dyrektora BŁiI z wnioskiem o udostępnienie kont i przydzielenie haseł dostępu redaktorom Portalu.
3. Dyrektor-szef Sztabu udostępni konta oraz przydzieli wyznaczonym redaktorom BIP SG hasła dostępu do modułu administracyjnego BIP SG w terminie 14 dni od dnia uzyskania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Dyrektor BŁiI udostępni konta oraz przydzieli wyznaczonym redaktorom Portalu hasła dostępu do Portalu w terminie 14 dni od dnia uzyskania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
§  37. Traci moc decyzja nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 18 i Nr 13, poz. 46 oraz z 2012 r. poz. 32 i 50).
§  38. Do postępowań wszczętych i nie zakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, stosuje się przepisy dotchczasowe.
§  39. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  39 Struktura BIP SG Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym

Lp.Nazwy obszarów strony głównejZawartość informacyjna poziomów obszaru stronyKomórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar strony
1.Strona Głównadane teleadresowe Komendy Głównej Straży Granicznej, menu przedmiotowe, linki do oddziałów Straży Granicznej, ośrodków Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży GranicznejSztab
2.Mapa serwisuszczegółowa struktura serwisu informacyjnegoSztab
3.Strona WWW podmiotulink do strony głównej Straży GranicznejSztab
4.Wyszukiwarka zaawansowananarzędzie do wyszukiwania informacji w poszczególnych działach BIPSztab
5.Status prawnyokreślenie aktów prawnych regulujących działalność Komendy Głównej Straży GranicznejBiuro Prawne
6.Struktura organizacyjnastruktura organizacyjna Komendy Głównej Straży GranicznejSztab
7.Kierownictwo jednostek organizacyjnych SGdane kierownictwa Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziałów Straży Granicznej, ośrodków Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży GranicznejSztab
8.Oświadczenia majątkoweoświadczenia majątkowe komendantów oddziałów Straży GranicznejBOI
9.Dane teleadresowedane adresowe, nr telefonów, faksów adresy e-mail komórek organizacyjnychSztab

Właściwa komórka organizacyjna

10.Stanowienie aktów prawnychokreślenie aktu normatywnego regulującego stanowienie aktów prawnych w Straży GranicznejBiuro Prawne
11.Dziennik Urzędowy KGSGDzienniki Urzędowe Komendy Głównej Straży GranicznejBiuro Prawne
12.Projekty aktów prawnychprojekty aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, których Straż Graniczna jest projektodawcąBiuro Prawne
13.Kontroledokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontroleKierownik właściwej komórki organizacyjnej realizujący kontrolę
14.Struktura własnościowa i majątekwartość środków trwałych, inwestycji, zapasów, środków pieniężnych oraz wydatki Komendy Głównej Straży GranicznejBiuro Finansów
15.Plan działalnościsprawozdanie z wykonywania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczejSztab
16.Skargi i wnioskisposób rozpatrywania skarg i wnioskówInspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego
17.Przyjmowanie i załatwianie sprawwskazanie przepisów, w oparciu o które przyjmowane i załatwiane są sprawy w poszczególnych komórkach organizacyjnychKierownik właściwej komórki organizacyjnej
18.Elektroniczna Skrzynka Podawczawzory pism w postaci dokumentów elektronicznych w sprawach będących we właściwości Komendy Głównej Straży Granicznej - link do repozytoriumBOI
19.Ewidencje i rejestryzbiór rejestrów i ewidencji Komendy Głównej Straży GranicznejBOI
20.Dostęp do zasobów archiwalnychtryb dostępu do zasobów archiwalnychBOI
21.Dostęp do informacji publicznejzasady dostępu do informacji publicznej, formularz wniosku w formacie PDF oraz DOCSztab/BOI
22.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznychinformacje, które podmiot zobowiązany do przekazywania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, obowiązany jest umieścić na stronie podmiotowej BIP, zgodnie z art. 23e ust. 2 oraz 23h ust. 1-2 ustawyBOI

(w zakresie opłat - w porozumieniu z głównym księgowym Komendy Głównej Straży Granicznej)

23.Ochrona Danych Osobowych w strefie Schengenprawa osób, których dane przetwarzane są w SIS i VISBOI
24.Rekrutacja do służby w Straży Granicznejwarunki przyjęcia do służby w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
25.Wolne stanowiska w służbie cywilnejinformacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej (oferty pracy, informacje o wynikach naboru) Biuro Kadr i Szkolenia
26.bip.gov.pllink do strony głównej BIP MSW-
27.Redakcjadane kontaktowe redaktora BIP SGRedaktor BIP SG

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  40 Struktura Portalu oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym

Lp.Nazwy obszarów Strony na poszczególnych poziomachZawartość informacyjna poziomów obszaru PortaluKomórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar Strony
I POZIOM

(Strona Główna)

II POZIOMIII POZIOM
1.Struktura SG* Kierownictwo SG- informacje o kierownictwie Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
* Komenda Główna SG* Informacje ogólne- dane teleadresowe,

- informacje ogólne (godziny urzędowania i przyjęć w sprawie skarg i wniosków)

Sztab - tiret 1 Inspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego - tiret 2
* Komórki organizacyjne KGSG- wykaz komórek organizacyjnych KGSG,

- dane personalne dyrektora,

- opis (zadania, struktura),

- dane teleadresowe komórek organizacyjnych

Biuro Kadr i Szkolenia - tiret 1,2

Właściwa komórka organizacyjna - tiret 3, 4

* Oddziały SG* Mapa oddziałówinteraktywne diagramy przedstawiające strukturę Straży Granicznej (po wskazaniu lokalizacji danej jednostki organizacyjnej prezentują logo i dane adresowe)BŁiI (w zakresie treści opisu - po uzyskaniu informacji od właściwej jednostki organizacyjnej lub od Sztabu) Biuro Kadr i Szkolenia (w zakresie danych i opisu)
* Wykaz oddziałów- dane personalne komendanta,

- dane adresowe,

- nr telefonu, faksu, adres www i e-mail,

- dane teleadresowe placówek i punktów kontaktowych Straży Granicznej znajdujących się w obszarze działalności służbowej jednostki organizacyjnej,

- zmiany w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia - tiret 1, - tiret 5 (w zakresie danych personalnych) Zarząd Graniczny - tiret 2, - tiret 4 (w zakresie danych adresowych) i tiret 5 BŁiI - tiret 3 i 4
* Ośrodki szkolenia SG* Wykaz ośrodków

szkolenia

- dane personalne komendanta,

- dane adresowe,

- nr telefonu, faksu, adres www i e-mail

Biuro Kadr i Szkolenia

- tiret 1 i 2, BŁiI - tiret 3

* Ośrodki SG* Wykaz ośrodków- dane personalne komendanta,

- dane adresowe,

- nr telefonu, faksu, adres www i e-mail

Biuro Kadr i Szkolenia - tiret 1 i 2, BŁiI - tiret 3
2.Aktualności* Z życia SG- artykuły opisujące bieżące wydarzenia dotyczące Straży GranicznejSztab
* Na granicy- artykuły opisujące działania Straży Granicznej na granicy oraz na terytorium RPSztab
* Sport i rekreacja- artykuły opisujące bieżące wydarzenia sportowe Straży GranicznejSztab
* Patronaty i projekty* Zaproszenia i zapowiedzi- informacje o nadchodzących spotkaniach Komendanta Głównego SG i jego zastępców oraz ważnych wydarzeń dla SGSztab
* Akcje Straży Granicznej- artykuły opisujące akcje, w których uczestniczy Straż GranicznaSztab
* Patronaty honorowe KGSG- patronaty honorowe Komendanta Głównego Straży GranicznejSztab
* Subskrypcja- formularz subskrypcjiBŁiI
3.Ruch graniczny* Mapa przejść* Przejścia graniczne według województw- nazwa przejścia,

- lokalizacja przejścia,

- szlaki komunikacyjne przebiegające przez przejście,

- godziny otwarcia,

- rodzaj przejścia,

- nr telefonów, faksów, adresy www i e-mail,

- zdjęcie przejścia

Zarząd Graniczny
* Czasy oczekiwań- czas oczekiwania na wjazd do Polski oraz wyjazd z PolskiSztab
* Komunikaty o utrudnieniach w ruchu- informacja o utrudnieniach w ruchu na trasach prowadzących do przejść granicznychZarząd Graniczny
4.Zamówienia publiczne* Informacje ogólne- informacje ogólneBiuro Finansów
* Dialog techniczny- informacja o prowadzonych dialogach technicznychBiuro Finansów
* Ogłoszone- zestawienie ogłoszonych zamówień publicznychBiuro Finansów
* Rozstrzygnięte- zestawienie rozstrzygniętych zamówień publicznychBiuro Finansów
* Zrealizowane- zestawienie zrealizowanych zamówień publicznychBiuro Finansów
* Unieważnione- zestawienie unieważnionych zamówień publicznychBiuro Finansów
* Archiwum zamówień- zestawienie zamówień publicznych - archiwumBiuro Finansów
* Zapytania ofertowe- zamówienia publiczne poniżej progu zobowiązującego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznychWłaściwa komórka organizacyjna
* Subskrypcja- formularz subskrypcjiBŁiI
5.Sprawy kadrowe* Warunki przyjęcia do służby w SG- ogólne warunki, które trzeba spełnić aby wstąpić do Straży Granicznej, dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Straży Granicznej, nazwa komórki zajmującej się naborem do służby w Straży Granicznej i dane do kontaktuBiuro Kadr i Szkolenia
* Procedura kwalifikacyjna- opis I etapu, opis II etapu, badanie psychologiczne i poligraficzne, niezbędne badania lekarskie, testy sprawnościowe - I i II etapBiuro Kadr i Szkolenia
* Tabele norm sprawnościowych kandydatów do SG- tabela z normami sprawnościowymiBiuro Kadr i Szkolenia
* Pytania testowe z ubiegłych lat- testy językowe i testy z wiedzy ogólnejBiuro Kadr i Szkolenia
* Planowane ilości przyjęć do SG- nazwa komórki lub jednostki organizacyjnej, liczba wolnych etatów, wymagania, kontaktBiuro Kadr i Szkolenia
* System szkoleń- opis systemu szkolenia w Straży Granicznej, tabele i diagramy, zdjęcia z prowadzonych szkoleń, zdjęcia ośrodków szkolenia Straży Granicznej z linkami na ich stronyBiuro Kadr i Szkolenia
* Etyka SG- zasady etyki w Straży GranicznejInspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego
* Zatrudnienie w KGSG- nazwa komórki organizacyjnej, link do ofertyWłaściwa komórka organizacyjna
* Korpus służby cywilnej- zasady naboru do korpusu służby cywilnej w Straży Granicznej, link do BIPBiuro Kadr i Szkolenia
* Studenckie praktyki zawodowe- informacje dot. praktyk studenckich w Komendzie Głównej Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
* Wolne etaty dla pracowników korpusu służby cywilnej- nazwa komórki organizacyjnej, wymagania, kontaktBiuro Kadr i Szkolenia
* Najczęściej zadawane pytania- pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru do służby w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
* Utracone legitymacje i znaki- informacje dot. utraconych lub niezwróconych legitymacji lub znaków funkcjonariuszy SGBiuro Kadr i Szkolenia
* Duszpasterstwo* Dekanat Rzymsko-Katolicki- opis funkcjonowania, dane teleadresowe Dekanatu Rzymsko-Katolickiego w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
* Dekanat Greko-Katolicki- opis funkcjonowania, dane teleadresowe Dekanatu Greko-Katolickiego w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
* Dekanat Prawosławny- opis funkcjonowania, dane teleadresowe Dekanatu Prawosławnego w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
* Dekanat Ewangelicki- opis funkcjonowania, dane teleadresowe Dekanatu Ewangelickiego w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
* Polityka równego traktowania w SG* Informacje ogólne nt. równego traktowania- akty prawne, materiały informacyjne nt. równego traktowaniaSekretarz Zespołu
* Informacje z prac Zespołu- akty prawne dot. Zespołu,

- informacje bieżące nt. prac Zespołu,

- kontakt z Zespołem (adres internetowy)

Sekretarz Zespołu
6.Stop korupcji- informacje na temat zapobiegania korupcjiBiuro Spraw Wewnętrznych
7.Kontakt* Dane teleadresowe komórek organizacyjnych KG SG- dane teleadresowe komórek organizacyjnychposzczególne komórki organizacyjne KGSG
* Telefon interwencyjny- numer ogólnopolskiego telefonu interwencyjnego,

- krótki opis w jakich sprawach alarmować Straż Graniczną

Sztab
* Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania- informacje dotyczące Pełnomocnika i zakresu realizowanych przez niego zadańSztab
* Wyślij anonim- formularz do wysłania anonimu z opisem zasad, na jakich anonimy są przetwarzane,

- odbieranie anonimów oraz podejmowanie odpowiednich działań w związku z uzyskaniem anonimu

BŁiI - tiret 1 Inspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego - tiret 2 Sztab

- tiret 2 (w sprawach wymagających podjęcia natychmiastowych działań)

* Skieruj pytanie do wybranej komórki organizacyjnej- formularz za pomocą którego można wysłać zapytanie do konkretnej komórki organizacyjnejBŁiI
* Skargi- patrz pkt 9 poziom IIInspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego
8.Z ostatniej chwili* Z życia SG- artykuły opisujące bieżące wydarzenia dotyczące Straży GranicznejSztab
* Na granicy- artykuły opisujące działania Straży Granicznej na granicy oraz na terytorium RPSztab
* Patronaty i projekty* Zaproszenia i zapowiedzi- informacje o nadchodzących spotkaniach Komendanta Głównego SG i jego zastępców oraz ważnych wydarzeń dla SGSztab
* Patronaty honorowe KGSG- patronaty honorowe Komendanta Głównego Straży GranicznejSztab
* Akcje Straży Granicznej- artykuły opisujące akcje, w których uczestniczy Straż GranicznaSztab
Informacje praktyczne* Polak za granicą- ważne aktualne informacje - profilaktykaSztab
* Czasy oczekiwań- informacja nt. czasu oczekiwania na odprawę graniczną w poszczególnych przejściach granicznychSztab
* Najczęściej zadawane pytania- pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące podróżowaniaZarząd Graniczny
9.Dla podróżnych* Niezbędnik podróżnego* Przekraczanie granic- ogólne zasady przekraczania granicy państwowej,

- dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy,

- inne wymagane dokumenty,

- warunki i procedury przekraczania granic przez cudzoziemców

Zarząd Graniczny - tiret 1-3 Zarząd ds. Cudzoziemców - tiret 4
* Warunki przewozu towarów i ludzi- ogólne zasady przewozu towarów i ludzi z podziałem na rodzaje przewożonego materiału,

- wykaz towarów wymagających zezwolenia na wwóz i wywóz (wymagane dokumenty),

- wymagane oznaczenia środków transportu

Zarząd Graniczny
* Najczęściej zadawane pytania- pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące podróżowaniaWłaściwa komórka organizacyjna
* Dziecko w podróży - poradnik- informacje ogólneZarząd Graniczny
* Zwierzę w podróży - informacja- informacje ogólneZarząd Graniczny
* Czym zajmuje się SG i w czym Ci może pomoc* Ruch graniczny- patrz pkt 3 poziom I
* Struktura SG- patrz pkt 1 poziom I
* Mapa oddziałów- patrz pkt 1 poziom III
* Zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie temu zjawisku- informacje dotyczące zwalczania handlu ludźmi i zapobieganie temu zjawiskuZarząd Operacyjno-Śledczy
* "Gdy ktoś łamie prawo"- informacje dotyczące sposobów składania zawiadomienia o przestępstwieZarząd Operacyjno-Śledczy
* Wykaz jednostek organizacyjnych SG wraz z zasięgiem terytorialnym- dot. spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RPZarząd ds. Cudzoziemców
* Ważne informacje* Granice RP- definicja granicy, długość granicy i jej oznaczenie, informacje o odcinkach granic UE/Schengen w odniesieniu do granic RP,

- zmiana granic na tle historii Polski

Biuro Współpracy Międzynarodowej - tiret 1

BOI - tiret 2

* Straż Graniczna w Schengen- informacje ogólneZarząd Graniczny
* Pobyt i organizacja wypoczynku w strefie nadgranicznej- definicja i zasięg strefy nadgranicznej,

- pobyt i wypoczynek indywidualny w strefie nadgranicznej,

- zasady organizacji pobytu i wypoczynku grup turystycznych w strefie nadgranicznej

Zarząd Graniczny
* Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP- informacje o nielegalnym pobycie na terytorium RPZarząd ds. Cudzoziemców
* Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski- dot. programu pn: Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski, którego Straż Graniczna jest partneremZarząd ds. Cudzoziemców
* Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw- informacje dotyczące Sieci Pomocy Ofiarom PrzestępstwZarząd Operacyjno-Śledczy
* Skargi* Przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków- przytoczenie przepisów wraz z komentarzem dotyczącym przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówInspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego
* Adresy do korespondencji w sprawie skarg i wniosków- nazwa biura przyjmującego wnioski i skargi,

- adres do korespondencji,

- adres internetowy

Inspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego
* Wyślij skargę, wniosek- formularz za pomocą którego można wysłać skargę lub wniosekInspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego
10.Dla

podmiotów gospodarczych

* Ogłoszenia o zbyciu mienia* Informacje o zasadach zbywania mienia- opis zasad na jakich Straż Graniczna zbywa mienie i sposoby jego nabycia przez osoby (podmioty) trzecieBiuro Techniki i Zaopatrzenia Zarząd Graniczny BŁiI - każdy w swoim zakresie
* Wykaz mienia przeznaczonego do zbycia- zestawienie mienia przeznaczonego do zbyciaBiuro Techniki i Zaopatrzenia
* SG - statystyki, logistyka, współpraca* Statystyka SG- przedstawienie danych tabelarycznych i diagramy wraz z komentarzemSztab
* Współpraca międzynarodowa- priorytety współpracy międzynarodowej Straży Granicznej,

- link-fotoreportaże

Biuro Współpracy Międzynarodowej - tiret 1

Sztab - tiret 2

* Współpraca między służbami- wspólne akcje

- kursy i szkolenia,

- międzyresortowe wspólne imprezy patronackie

Sztab
* Wyposażenie i infrastruktura- technika specjalna,

- sprzęt transportowy,

- infrastruktura budowlana,

- jednostki pływające,

- statki powietrzne,

- Norweski Mechanizm Finansowy,

- środki łączności,

- link-film,

- link-fotoreportaż

Biuro Techniki i Zaopatrzenia -tiret 1-3 i tiret 4 w zakresie projektów realizowanych przez Biuro Techniki i Zaopatrzenia Zarząd Graniczny - tiret 5 Biuro Współpracy Międzynarodowej - tiret 6 BŁiI - tiret 4 w zakresie projektów realizowanych przez BŁiI i tiret 7 Sztab - tiret 8 i 9
* Integracja logistyczna- informacje dotyczące integracji zasobów logistycznych resortu spraw wewnętrznych i administracjiBiuro Techniki i Zaopatrzenia
* Interesujące linki- linki do stron instytucji właściwych w kwestiach współpracy międzynarodowejBiuro Współpracy Międzynarodowej
* Zamówienia publiczne- patrz pkt 4 poziom I
* Skargi- patrz pkt 9 poziom II
11.Dla urzędów* Prawo SG* Ustawy- teksty ustaw dotyczących zakresu działania Straży GranicznejBiuro Prawne
* Rozporządzenia- teksty rozporządzeń dotyczących zakresu działania Straży GranicznejBiuro Prawne
* Dziennik Urzędowy KGSG- dzienniki urzędowe KGSG do pobraniaBiuro Prawne
* Podział tematyczny- podział tematyczny aktów prawnych (zagadnienie - tytuł - link)Biuro Prawne
* Akty prawa wewnętrznegoBiuro Prawne
* SG - statystyki, logistyka, współpraca- patrz pkt 10 poziom II
* Struktura SG- patrz pkt 1 poziom I
* Linki* Linki do innych instytucji- linki do innych instytucjiSztab
12.Dla prasy* Użyteczne informacje* Rzecznik prasowy KGSG- dane personalne

- kontakt

Sztab
* Rzecznicy w oddziałach SG- dane personalne,

- kontakt,

- zasięg służbowej odpowiedzialności oddziału

Sztab
* Komunikaty prasowe- bieżące informacje o utrudnieniach w przekraczaniu granicy RPSztab
* Struktura SG- patrz pkt 1 poziom I
* Statystyki SG- patrz pkt 10 poziom III
* Ruch graniczny- patrz pkt 3 poziom I
* Historia i tradycje SG* Historia- historia polskich formacji granicznych,

- ryciny, ilustracje dotyczące zmiany umundurowania i wyposażenia

BOI
* Tradycje- opis organizacji kombatanckich,

- link-reportaże z obchodów świąt rocznicowych

BOI - tiret 1

Sztab - tiret 2

* Wydawnictwa* Przegląd wydawnictw- wydawnictwa i ulotki informacyjne dot. działalności Straży GranicznejSztab
* SubskrypcjeBŁiI
13.Banner- grafikaBŁiI
14.Mapa serwisu- struktura stronyBŁiI
15.Wydawnictwa- publikacje SG (ulotki, foldery, infografiki)Sztab
16.Linki- patrz pkt 11 poziom IISztab
17.Prawa autorskie- informacja o prawach autorskich i możliwościach korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Straży GranicznejBiuro Prawne
18.Fundusze pomocowe* Fundusz Granic Zewnętrznych- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
* Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
* Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
19.VIS- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
20.SIS II- materiały informacyjneZarząd Graniczny
21.Polityka cookies- informacje dot. ochrony prywatności użytkowników PortaluBŁiI
22.BIP- link do BIPBŁiI
23.Galeria zdjęć- wybrane zdjęcia z wydarzeń w Straży GranicznejSztab
24.Multimedia- filmy związane ze Strażą GranicznąSztab
25.Mapa przejść granicznych- graficzne przedstawienie przejść granicznych na mapie PolskiZarząd Graniczny
26.Muzeum Polskich Formacji Granicznychzbiory muzealne dot.

- umundurowania, uzbrojenia, ekwipunku, przedmiotów pamiątkowych,

- służby,

- granic,

- formacji (rys historyczny i biografie),

- szkolenia,

- codzienności,

- publikacje

BOI
27.Facebook- przekierowanie na fanpage SG na portalu społecznościowym FacebookSztab

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imię: .........................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr112, poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI :*

 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

 kserokopia

 pliki komputerowe

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :*

 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres

.......................................................................................................................................................

 Przesłanie informacji pocztą pod adres**

.......................................................................................................................................................

 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

.......................................................................................................................................................

.................................................................................

Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

* * wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Straż Graniczna zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

EWIDENCJA

WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Rozpoczęto: ....................................

Zakończono: ...................................

Lp.Numer i data wpływu pismaProwadzący sprawę nazwisko i imięPodstawa prawna udostępnienia informacji lub materiałuNumer i data wychodzącego pismaNumer lub sygnatura akt, w których dokument (materiał) jest przechowywany lub jego kopia(e)UWAGI
1.
2.
3.
4.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

EWIDENCJA

WNIOSKÓW O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Rozpoczęto: .................................

Zakończono: ................................

Lp.Numer i data wpływu pismaProwadzący sprawę nazwisko i imięPodstawa prawna udostępnienia informacji lub materiałuNumer i data wychodzącego pismaNumer lub sygnatura akt, w których dokument (materiał) jest przechowywany lub jego kopia(e)UWAGI
1.
2.
3.
4.
1 § 2 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
2 § 2 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r
4 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
6 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
7 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
8 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
9 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
10 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
11 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
12 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
13 § 13 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 18 z dnia 4 lutego 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.5) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 lutego 2016 r.

14 § 14 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
15 § 14 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
16 § 14 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
17 § 14 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
18 § 14 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
19 § 14 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
20 § 14 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
21 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
22 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
23 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
24 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
25 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
26 § 19 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
27 § 19 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
28 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
29 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
30 § 20 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
31 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
32 § 21 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
33 § 21 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
34 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 9 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
35 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 10 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
36 § 31 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
37 § 31 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.
38 § 31 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
39 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 12 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 i 5 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.

40 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 decyzji nr 12 z dnia 21 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 256 z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.129) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.