Dz.Urz.MF.2018.109

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) tryb postępowania w sprawach udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie;
2) sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669), zwanej dalej "ustawą" oraz w art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669), zwanej dalej "ustawą o ponownym wykorzystywaniu".
2.  Zarządzenie stosuje się do udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Ministerstwo Finansów.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) BIP - rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów;
2) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to właściwe merytorycznie komórki organizacyjne, określone w statucie Ministerstwa Finansów;
3) wniosku - rozumie się przez to wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w ustawie;
4) wniosku o ponowne wykorzystywanie - rozumie się przez to wniosek o ponowne wykorzystywanie, o którym mowa w ustawie o ponownym wykorzystywaniu.
§  3.  Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów, zwane dalej "Biurem Ministra", koordynuje udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przekazywanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie dbając o spójność stanowiska sporządzanego na podstawie wkładów własnych przekazanych przez komórki organizacyjne.

Rozdział  2

Tryb postępowania w sprawach o udostępnianie informacji publicznej na wniosek

§  4. 
1.  Każdy wniosek, po jego zarejestrowaniu, jest przekazywany do Biura Ministra.
2.  W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, wnioskodawca jest informowany o możliwości złożenia pisemnego wniosku, jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej.
§  5. 
1.  Biuro Ministra, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, występuje do komórki organizacyjnej o przekazanie, w wyznaczonym terminie, wkładu własnego.
2.  (uchylony).
§  6.  Komórka organizacyjna przekazuje niezwłocznie do Biura Ministra informacje o przypadkach przekazania wniosku z pominięciem innej komórki organizacyjnej lub niezgodnie z właściwością wraz ze wskazaniem właściwej komórki organizacyjnej.
§  7. 
1.  Komórka organizacyjna przekazuje w wyznaczonym terminie do Biura Ministra, podpisany przez dyrektora albo inną upoważnioną osobę, wkład własny zawierający:
1) informację publiczną do udostępnienia w formie wskazanej we wniosku albo
2) wskazanie, że nie posiada żądanej informacji lub że żądana informacja nie istnieje, albo
3) uzasadnione stanowisko, że:
a) informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy,
b) informacja wymaga przetworzenia,
c) informacja została ogłoszona w BIP lub udostępniona w centralnym repozytorium informacji, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy,
d) przepisy szczególne regulują odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji,
e) informacja nie może zostać udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku ze wskazaniem w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie,
f) zachodzą przypadki ograniczenia prawa do informacji publicznej określone w art. 5 ustawy,
g) informacja nie może zostać udostępniona w ustawowym terminie ze wskazaniem powodów opóźnienia i terminu jej udostępnienia.
2.  W przypadku gdy udostępnienie żądanej informacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wkład własny zawiera również informację o wysokości opłaty, o której mowa art. 15 ust. 1 ustawy, obliczonej w sposób określony w rozdziale 4.
3.  W przypadku wystąpienia rozbieżności w przekazanych wkładach własnych komórki organizacyjne, na wniosek Biura Ministra, uzgadniają treść informacji publicznej przeznaczonej do udostępnienia.
4.  (uchylony).
§  8.  Komórka organizacyjna informuje Biuro Ministra o każdym przypadku i przyczynie opóźnienia w przekazaniu wkładu własnego i uzgadnia nowy termin jego przekazania.
§  9. 
1.  Biuro Ministra na podstawie otrzymanych wkładów własnych:
1) udostępnia informację publiczną na wniosek lub
2) informuje wnioskodawcę, że żądana informacja nie może zostać udostępniona, lub
3) wzywa wnioskodawcę do:
a) wykazania istnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego - w przypadku gdy wniosek dotyczy uzyskania informacji przetworzonej, lub
b) zmiany wniosku w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy pod rygorem umorzenia postępowania o udostępnienie informacji - w przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w sposób lub formie określonych we wniosku, lub
4) powiadamia wnioskodawcę:
a) o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub
b) że informacja publiczna nie może zostać udostępniona w ustawowym terminie i wyjaśnia powody opóźnienia, wskazując termin jej udostępnienia.
2.  Udostępnianą informację publiczną oznacza się danymi osoby:
1) udostępniającej informację - dyrektora Biura Ministra lub innej upoważnionej osoby;
2) przekazującej wkład własny, która odpowiada za treść informacji - dyrektora komórki organizacyjnej lub innej upoważnionej osoby.
§  10. 
1.  Komórka organizacyjna:
1) sporządza projekty decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej;
2) prowadzi korespondencję z wnioskodawcą w celu uzupełnienia danych niezbędnych do wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji publicznej;
3) rozpatruje przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego - w przypadku określonym w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy;
4) przekazuje do Biura Ministra elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
2.  W przypadku gdy z uwagi na zakres wniosku sporządzenie projektu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mieści się w zakresie właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej, komórką wiodącą jest komórka merytoryczna, do której należy większość zagadnień rozpatrywanych w sprawie.
§  11. 
1.  W przypadku nieudzielenia przez wnioskodawcę odpowiedzi na powiadomienie o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, po upływie 14 dni od powiadomienia Biuro Ministra wzywa wnioskodawcę do wniesienia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz udostępnia informację zgodnie z wnioskiem.
2.  Biuro Ministra może wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania wezwania.
§  12.  Biuro Ministra przekazuje komórkom organizacyjnym uczestniczącym w postępowaniu:
1) dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1;
2) kopię dokumentacji spraw niezbędną do przygotowania decyzji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1;
3) informację o niezłożeniu przez wnioskodawcę wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Rozdział  3

Tryb postępowania w sprawach o przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie

§  13. 
1.  Biuro Ministra weryfikuje wniosek o ponowne wykorzystywanie pod kątem spełnienia warunków formalnych.
2.  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie, Biuro Ministra wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  14. 
1.  Komórka organizacyjna przekazuje do Biura Ministra, podpisany przez dyrektora lub inną upoważnioną osobę, wkład własny zawierający:
1) informację sektora publicznego do przekazania w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania albo po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w pkt 4, albo
2) informację o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji przez wnioskodawcę, albo
3) informację o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, albo
4) ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, albo
5) uzasadnione stanowisko, że:
a) wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie ze wskazaniem powodów opóźnienia i terminu rozpatrzenia,
b) zachodzą przesłanki wydania decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.
2.  (uchylony).
§  15.  Na podstawie przekazanych wkładów własnych Biuro Ministra:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania lub po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w § 14 pkt 4, lub
2) zawiadamia o braku warunków ponownego wykorzystywania, lub
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub
4) informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, lub
5) zawiadamia o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek o ponowne wykorzystywanie.
§  16.  Komórka organizacyjna:
1) sporządza projekty:
a) decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
b) decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przedstawionej wnioskodawcy oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
2) prowadzi korespondencję z wnioskodawcą w celu uzupełnienia danych niezbędnych do wydania decyzji, o których mowa w pkt 1;
3) przekazuje do Biura Ministra elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  17.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale § 4-6, § 7 ust. 3, § 8, § 10 ust. 2 oraz § 12 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Sposób ustalania kosztów

§  18. 
1.  Opłatę, o której mowa w art. 15 ustawy i art. 17 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, nalicza się w kwocie odpowiadającej rzeczywiście poniesionym dodatkowym kosztom, jeżeli łącznie przekraczają 20,00 zł.
2.  Koszty, o których mowa w ust. 1, oblicza się:
1) za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego - 0,05 zł za stronę;
2) za płytę CD z zapisem informacji - 1,60 zł za sztukę;
3) za płytę DVD z zapisem informacji - 3,70 zł za sztukę.
2.  Opłatę w wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się również w przypadku sporządzenia dodatkowych kopii dokumentów, w szczególności w przypadku dokonywania anonimizacji dokumentów żądanych przez wnioskodawcę.
3.  Opłata wnoszona jest przez wnioskodawcę w kasie Ministerstwa Finansów albo na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów - NBP O/O Warszawa Nr 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  19.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  20.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 4).
§  21.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.