Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.8/9.129

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby

OE.715.1.18

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, mając na względzie: art. 30 ust. 1, 2 i 3 3 , art. 36 ust. 1 pkt 5 i pkt 12 4  oraz ust. 7 5  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 30 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 8 6  i art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 7 , art. 148 § 1 pkt 1 8 , art. 154 § 1 pkt 4 9 , art. 155 § 1 10 , art. 156 § 1 11 , art. 163 12  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - zarządzam, co następuje:

§  1.  Wprowadza się do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zasady udostępniania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.
§  2. 
1.  Udostępnienie terenu PGL LP w celu prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby wymaga zgody zarządcy terenu, tj. właściwego nadleśniczego.
2.  Nie udostępnia się do ww. prac:
1) lasów objętych stałym zakazem wstępu, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
2) lasów objętych okresowym zakazem wstępu, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - na czas obowiązywania zakazu;
3) gruntów wchodzących w skład:
a) rezerwatów przyrody zgodnie z zapisami art. 15 ustawy o ochronie przyrody,
b) powierzchniowych pomników przyrody,
c) użytków ekologicznych,
d) stanowisk dokumentacyjnych,
e) stref ochronnych zwierząt, roślin lub grzybów.
§  3.  Wniosek o udostępnienie gruntów do badań archeologicznych i/ lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby powinien być złożony do nadleśnictwa, na którego obszarze znajdują się grunty, na których wnioskodawca ma zamiar przeprowadzać ww. prace.
§  4. 
1.  Wniosek o udostępnienie gruntów do badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby powinien zawierać:
1) imię, nazwisko osoby lub osób wnioskujących, lub nazwę organizacji wnioskującej;
2) adres osoby lub siedziby organizacji wnioskującej;
3) przewidywany zakres i sposób prowadzenia prac;
4) wskazanie, na załączonej do wniosku mapie, gruntów objętych zamiarem przeprowadzania ww. działań;
5) harmonogram prac;
6) wskazanie rodzaju urządzeń i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia prac;
7) przewidywany rodzaj uszkodzeń na gruntach nadleśnictwa, który może mieć miejsce w związku z przeprowadzanymi pracami;
8) opis sposobów i technik uporządkowania terenu na gruntach udostępnionych przez nadleśnictwo po zakończeniu prac;
9) listę osób biorących udział w pracach;
10) uzasadnienie wniosku.
§  5.  W wypadku niespełniania przez wniosek wymogów, o których mowa w § 4, nadleśniczy wzywa pisemnie wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku lub złożenie odpowiednich wyjaśnień.
§  6. 
1.  Kompletny wniosek o udostępnienie gruntów rozpatrywany jest przez nadleśniczego w terminie 30 dni od jego złożenia we właściwym nadleśnictwie.
2.  W wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nadleśniczy informuje pisemnie wnioskodawcę o odmowie, podając uzasadnienie.
§  7. 
1.  Zgoda nadleśnictwa na udostępnienie gruntów do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby powinna zawierać:
1) dane wnioskodawców: imiona, nazwiska, adresy, ew. PESEL;
2) określenie zakresu prac, sposobu prowadzenia prac i wskazanie rodzaju urządzeń i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia prac;
3) numery ewidencyjne działek będących w zarządzie nadleśnictwa, udostępnianych do ww. działań, ze wskazaniem wyłączonych obszarów wyszczególnionych w § 2 pkt 3;
4) informację nt. okresu, na jaki udostępnia się wskazane grunty będące w zarządzie nadleśnictwa do przeprowadzenia ww. prac (harmonogram);
5) informację o tym, że prowadzenie ww. działań będzie się odbywało w sposób niekolidujący z prowadzoną przez nadleśnictwo gospodarką leśną;
6) oświadczenie, że po zakończeniu prac strona zobowiązuje się udostępnione przez nadleśnictwo grunty przywrócić do stanu pierwotnego;
7) zapis o tym, że wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo oraz osób trzecich, które poniosą szkodę w wyniku prowadzonych działań;
8) dane kontaktowe pracownika LP, który nadzoruje wykonanie zapisów zawartych w zgodzie lub porozumieniu, o którym mowa w § 7;
9) dane osoby po stronie wnioskującej, która odpowiada za prawidłowy przebieg poszukiwań lub badań oraz za realizację zapisów zawartych w zgodzie lub porozumieniu;
10) w wypadku badań archeologicznych informację o konieczności uzyskania stosownego pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, które wnioskująca strona musi przedstawić nadleśnictwu przed rozpoczęciem prac;
11) informację o obowiązku zgłoszenia zakończenia badań;
12) informację o tym, że przyjęcie zgody przez wnioskującego jest równoznaczne z akceptacją warunków w niej określonych.
2.  Zgoda na udostępnienie gruntów nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie poszukiwań zabytków i badań archeologicznych w rozumieniu ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3.  Zgoda nakłada odpowiedzialność na wnioskodawcę za zabezpieczenie miejsc w celu ochrony osób trzecich, w tym odpowiedzialność za zabezpieczenie wykopów powstałych w wyniku ww. prac.
4.  Zgoda na udostępnienie gruntów nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na wjazd do lasu pojazdami silnikowymi.
5.  Nadleśniczy w każdej chwili może anulować, cofnąć lub zmienić zakres wydanej zgody z przedstawieniem uzasadnienia.
6.  Możliwe jest podpisanie dodatkowo porozumienia pomiędzy nadleśnictwem a stroną zainteresowaną.
7.  Wraz ze zgodą wnioskodawca winien otrzymać klauzulę informującą o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klauzula ta stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
__________________________________________

13 Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące: uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją.

14 Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy: wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego; występuje duże zagrożenie pożarowe; wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 58 ust. 2 pkt 1 stanowi, że środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) stanowi, iż właściciel lub posiadacz zabytku nieruchomego bądź nieruchomości o cechach zabytku jest obowiązany udostępnić ten zabytek bądź nieruchomość wykonawcy badań w celu ich przeprowadzenia. W przypadku odmowy udostępnienia zabytku nieruchomego bądź nieruchomości wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub posiadaczowi udostępnienie tego zabytku bądź nieruchomości na czas niezbędny do przeprowadzenia badań, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za szkody wyrządzone w związku z badaniami przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4 Art. 36 ust. 1 pkt 5 i pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) stanowi, iż prowadzenie badań archeologicznych i poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
5 Art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) stanowi, iż na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
6 Art. 30 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że w lasach zabrania się odpowiednio rozkopywania gruntu, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, rozgarniania i zbierania ściółki.
7 Art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że w Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną, a do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia.
8 Art. 148 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) stanowi, iż kto dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki podlega karze grzywny.
9 Art. 154 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) stanowi, że kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym kopie dół lub rów podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
10 Art. 155 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) stanowi, że kto na gruncie leśnym lub rolnym niszczy lub uszkadza urządzenia melioracyjne, podlega karze grzywny.
11 Art. 156 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) stanowi, że kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
12 Art. 163 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) stanowi, że kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.