Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
w sprawie uczestnictwa działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w regionalnym ćwiczeniu obronnym realizowanym wspólnie z sojuszniczym ćwiczeniem operacyjnym z wojskami pk. ANAKONDA-12

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) w związku z § 5 pkt 2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego w latach 2011-2016, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministerstwem", na potrzeby Regionalnego Ćwiczenia Obronnego, zwanego dalej "RĆO", grupę operacyjną w składzie:
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - kierownik ćwiczenia;
2) Sekretarz Stanu - Generalny Konserwator Zabytków;
3) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
4) Dyrektor Generalny Ministerstwa;
5) dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego;
6) dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego;
7) dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa;
8) dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury;
9) dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków;
10) dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
11) dyrektor Departamentu Finansowego;
12) dyrektor Centrum Informacyjnego.
2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 5 - 12, wyznaczą pracowników odpowiadających za realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem RĆO w zakresie działania komórki i przekażą ich nazwiska dyrektorowi Biura Administracyjno-Budżetowego w terminie do 5 września 2012 r.
3. Ogólny nadzór nad realizacją RĆO sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Koordynację działań grupy operacyjnej w zakresie realizacji zadań wynikających z RĆO sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§  2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych utworzy na potrzeby RĆO grupę operacyjną oraz określi archiwa państwowe uczestniczące w RĆO w liczbie nie mniejszej niż 20% ogólnej liczby podległych archiwów.
§  3.
1. W RĆO uczestniczą następujące jednostki organizacyjne:
1) Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku;
2) Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie;
3) Muzeum Narodowe w Krakowie;
4) Muzeum Narodowe w Poznaniu;
5) Muzeum Narodowe w Warszawie;
6) Muzeum Pałac w Wilanowie;
7) Muzeum Stutthof w Sztutowie;
8) Muzeum Zamkowe w Malborku;
9) Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
10) Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie;
11) Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory sztuki w Krakowie;
12) Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej;
13) Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
14) Biblioteka Narodowa;
15) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie;
16) Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie;
17) Narodowy Instytut Dziedzictwa,
18) Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie;
19) Filmoteka Narodowa w Warszawie;
20) Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
21) Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
22) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;
23) Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;
24) Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 utworzą na potrzeby RĆO grupy operacyjne, których zadaniem będzie dokonywanie ocen zagrożeń wynikających z rozwoju sytuacji ćwiczebnej oraz wypracowanie sposobu reagowania w sytuacji kryzysowej.
§  4.
1. W RĆO udział biorą wojewódzcy konserwatorzy zabytków z województw:
1) lubuskiego;
2) wielkopolskiego;
3) zachodniopomorskiego;
4) pomorskiego;
5) kujawsko-pomorskiego;
6) łódzkiego;
7) świętokrzyskiego;
8) podkarpackiego.
2. Zaangażowanie wojewódzkich konserwatorów zabytków uczestniczących w RĆO koordynuje Generalny Konserwator Zabytków.
§  5. Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego odpowiada za realizację cyklu szkoleń na potrzeby RĆO, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§  6. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczących w RĆO dokonają zaktualizowania dokumentacji planistycznej i organizacyjnej, w tym planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
§  7. Realizacja zadań w ramach RĆO obejmuje:
1) gromadzenie informacji dotyczących rozwoju sytuacji polityczno-militarnej i powstałych w związku z nią zagrożeń, analizowanie ich i weryfikowanie oraz przekazywanie zgodnie z obowiązującym procedurami;
2) zgłaszanie wniosków dotyczących reagowania na pojawiające się zagrożenia;
3) wypracowywanie i podejmowanie decyzji dotyczącej reagowania odpowiednio na zaistniałą sytuację;
4) realizowanie zadań operacyjnych uruchamianych w ramach obowiązującego systemu reagowania;
5) realizowanie zadań ujętych w planach ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
§  8.
1. Podmioty uczestniczące w RĆO przygotują pisemne sprawozdania z przebiegu ćwiczenia i przekażą je do Biura Administracyjno-Budżetowego w terminie do 5 października 2012 r.
2. Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego przygotuje sprawozdanie z przebiegu RĆO w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i przekaże je do Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie do 10 października 2012 r.
§  9. Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego dokona omówienia przebiegu RĆO w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach szkolenia obronnego kierowniczej kadry Ministerstwa w terminie do 20 grudnia 2012 r.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

ZAŁĄCZNIK

HARMONOGRAM CYKLU SZKOLEŃ NA POTRZEBY REGIONALNEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO

L.p.TerminGrupa szkoleniowaMiejsceUwagi
15 września 2012 r.Dyrektorzy jednostek organizacyjnych uczestniczących w RĆOSprawdzenie łączności z jednostkami w ramach systemu stałych dyżurów
27 września 2012 r.

w godz. 11:00-15:00

1) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,

2) dyrektorzy jednostek organizacyjnych wytypowanych do uczestnictwa w RĆO

MKiDN sala 120
310-11 września 2012 r.1) Specjaliści ds. obronnych z NDAP oraz jednostek organizacyjnych uczestniczących w RĆO

2) Przedstawiciele WUOZ z województw uczestniczących w RĆO

Dom Pracy Twórczej w RadziejowicachOdjazd autokaru z MKiDN w dniu 10.09.2012 o godz. 11.00, przyjazd do Warszawy w dniu 11.09.2012 ok. godz. 15.00
412 września 2012 r.

W godz. 12:00-14:30

Obsada stałego dyżuru w MKiDNMKiDN sala 120
513-14 września 2012 r.Naczelnicy wydziałów z departamentów MKiDN uczestniczących w RĆODom Pracy Twórczej w RadziejowicachOdjazd autokaru z MKiDN w dniu 13.09.2012 o godz. 13.00, przyjazd do Warszawy w dniu 14.09.2012 ok. godz. 14.00
517 września 2012 r.

W godz. 13:00-16:00

Grupa operacyjna MKiDNMKiDN sala 120