Uchylenie zarządzenia w sprawie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji ze spółką GTC S.A. mających na celu zmianę... - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia w sprawie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji ze spółką GTC S.A. mających na celu zmianę umowy zawartej pomiędzy GTC S.A. a Multiconsult sp. z o.o.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2020.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 16 października 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji ze spółką GTC S.A. mających na celu zmianę umowy zawartej pomiędzy GTC S.A. a Multiconsult sp. z o.o.

Na podstawie § 4 statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego załącznik do zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 6 oraz Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 51), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji ze spółką GTC S.A. mających na celu zmianę umowy zawartej pomiędzy GTC S.A. a Multiconsult sp. z o.o.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.