Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na rok 2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na rok 2021

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uchyla się zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na rok 2021 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 25).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 27 sierpnia 2021 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).