Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 czerwca 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uchyla się zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 92).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).