Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.69

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uchyla się zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022 (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 9).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 24 sierpnia 2021 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 941).