Uchylenie zarządzenia w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2019.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 lipca 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) art. 19 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie właściwości przełożonych w niektórych sprawach osobowych zmienione zarządzeniem nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lutego 2019 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2019 r.