Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 9).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.