Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.61

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 58).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).