Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2012.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 28 września 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia konsulatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Reykjaviku (Republika Islandii)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 lutego 1989 roku w sprawie ustanowienia konsulatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Reykjaviku (Republika Islandii).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).