Uchylenie zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2022.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 lipca 2022 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079 i 1390) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Rady do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 18 i 25).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 lipca 2022 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej -transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).