Uchylenie zarządzenia w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Energii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 31 marca 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Energii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 1 oraz z 2017 r. poz.

15).

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).