Uchylenie zarządzenia w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2020.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 21 grudnia 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

Na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086) w związku z art. 236 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej (Dz. Urz. MNiSW z 2019 r. poz. 2 oraz z 2020 r. poz. 6).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).