Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.
uchylające zarządzenie nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których wykonywanie może się łączyć z dostępem do informacji niejawnych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych oraz zarządzenie nr 158 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których wykonanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.