Dz.Urz.MKiDN.2018.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 listopada 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie sposobu realizacji niektórych działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) w związku z § 4 uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 12) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu realizacji niektórych działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (Dz. Urz. MKiDN poz. 37).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).