Uchylenie zarządzenia w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2015.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
z dnia 15 października 2015 r.
uchylające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) zarządza się, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni.
§  2.
Odwołanie Pełnomocnictwa z dnia 26 września 2012 r. udzielonego Pani Alicji Hnatkowskiej zamieszkałej w Dziekanowie Leśnym, Pełnomocnikowi Ministra Skarbu Państwa do spraw prywatyzacji Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE

MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 15 października

o odwołaniu pełnomocnictwa

Oświadczam, że odwołuję pełnomocnictwo udzielone w dniu 26 września 2012 r. ustanawiające Panią Alicję Hnatkowską, zamieszkałą w Dziekanowie Leśnym, Pełnomocnikiem Ministra Skarbu Państwa do spraw prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni.

Dokument pełnomocnictwa powinien zostać zwrócony Ministrowi Skarbu Państwa w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego oświadczenia.

Niniejszym potwierdzam to, że otrzymałem w dniu .............................. Oświadczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia ......................... o odwołaniu pełnomocnictwa.

.................................................................

podpis dotychczasowego pełnomocnika