Uchylenie zarządzenia w sprawie prac nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiR.2014.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 24 marca 2014 r.
uchylające zarządzenie w sprawie prac nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie prac nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 54).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictw, gospodarka morska, transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).