Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Kultury z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Dz. Urz. MK Nr 4, poz. 37, Nr 6, poz. 60 i Nr 7, poz. 66 oraz z 2007 r. Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 8).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

UZASADNIENIE

Na mocy Zarządzenia Nr 22 Ministra Kultury z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Dz. Urz. MK Nr 4, poz. 37, z późn. zm) został powołany Zespół - Komitetu Sterującego dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Do zadań Zespołu należało opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Krajowemu Punktowi Kontaktowemu listy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W związku ze zrealizowanymi zadaniami, do którego został powołany organ, istnieje potrzeba uchylenia zarządzenia Nr 22 Ministra Kultury z dnia 9 sierpnia 2005 r.