Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 lipca 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym (Dz. Urz. MS poz. 242).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.